3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We hebben hiervoor in 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal’ en initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2

 

 

Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
3. Ruimte, wonen en economie 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Versterken vrijetijdseconomie
1 Toeristenbelasting (Covid-19) 49 V
Thema Versterken economische structuur
2 Land- en tuinbouwgronden 32 V
Thema Ruimte
3a Omgevingswet: overheveling budgetten naar 2022 198 V 198- N
3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 165 V
3c Ruimtelijke ordening (verschuiving budget omgevingswet) 45- N
4 Toezicht bouw- en brandveiligheid 127 V 127- N
Thema Wonen
5a Actieve grondexploitaties 10- N
5b Faciliterende grondexploitaties 289 V
6 Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesluit / geen overeenkomst) 53- N
7a Overige grondzaken 34 V
7b Overige grondzaken: verkoop gronden Romboutstraat te Made 296 V
8 Correctie budgetoverheveling BAG 2020 - -
Thema Duurzaamheid
9 Afval: Attero 175 V
10 Afval(stoffenheffing) 4 V
11 Energietransitie: Groene daken 50 V 50- N
12 Vacatures / inhuur 183- N
Totaal Ruimte, wonen en economie 1.126 V 375- N - - - - - -
Verschuiving tussen programma’s
3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Prg. 1) 17- N
3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Prg. 2) 50- N
3b Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 (Overhead) 54- N
12 Vacatures / inhuur 183 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 63 V - - - - - - - -
Mutatie reserves
3a Algemene reserve 198- N 198 V
5a Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 11 V
5a Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 13 V
5b Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 2- N
5b Reserve groenaanleg 3 V
5b Reserve ruimtelijke ontwikkelingen 328- N
7b Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen: Romboutstraat (krediet) 26 V
7b Reserve Kapitaallasten: Romboutstraat (krediet) 118- N
8 Reserve claims 77- N
9 Algemene reserve (Attero) 175- N
11 Reserve SID 50- N 50 V
Totaal mutatie reserves 894- N 248 V - - - - - -
Totaal 3. Ruimte, wonen en economie na dekking 295 V 127- N - - - - - -

Toelichting financiële afwijkingen

Thema Versterken vrijetijdseconomie
1. Toeristenbelasting (Covid-19)
Voor de toeristenbelasting verwachten we € 49.000 hogere opbrengsten dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de hoger gerealiseerde opbrengst over 2020 van € 66.000 en anderzijds de lager verwachte opbrengst in 2021 door nog deels een effect door de Covid-19 maatregelen. Voor 2020 was de inschatting gemaakt op basis van het landelijk verwachte effect op de toeristenbelasting door de Covid-19 maatregelen. Voor onze gemeente blijken deze effecten door met name de waterrecreatie minder groot.

Thema Versterken economische structuur
2. Land- en tuinbouwgronden
In 2021 wordt agrarische grond aan de Nieuwstraat Wagenberg verkocht. Onder aftrek van kosten zijn per saldo de verkoopopbrengsten ca. € 32.500.


Thema Ruimte
3. Omgevingswet
a. Omgevingswet: overheveling budgetten naar 2022
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dit heeft gevolgen voor de invoering van de Omgevingswet in de gemeente Drimmelen. De lijn is dat we zoveel mogelijk dit jaar nog af willen ronden. Maar voor een aantal uitvoeringsactiviteiten is uitstel tot 2022 of uitloop naar 2022 onvermijdelijk. Het gaat dan om de verdiepingsopleidingen, het transitieplan om te komen tot het omgevingsplan nieuwe stijl, de publiekscampagnes, de borging van het nieuwe werken in de organisatie, participatiebeleid, aanpassing van de legesverordening en bepaalde digitaliseringsactiviteiten. Hierdoor besteden we dit jaar niet het hele invoeringsbudget Omgevingswet. Omdat de activiteiten uitlopen in of uitgesteld zijn tot 2022, maken we de kosten nog wel. Maar dan in 2022 in plaats van in 2021. We schatten in dat daarom € 198.000 van het budget voor de Omgevingswet door kan schuiven naar 2022.

b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021
De Omgevingswet is wederom uitgesteld (tot 1 juli 2022). Hierdoor lopen een aantal activiteiten door in 2022 en enkele activiteiten zijn doorgeschoven naar 2022. Het capaciteitsknelpunt was hierdoor minder groot. De werkzaamheden moeten echter alsnog plaatsvinden, het capaciteitstekort schuift hiermee dus door naar 2021/2022. Omdat de betreffende afdelingen zelf beter zicht hebben op de knelpunten, is het ook beter als deze budgetten naar de desbetreffende budgethouders/afdeling worden overgeheveld.

Ook het restant invoeringsbudget 2020 voor digitalisering wordt veroorzaakt door uitstel van de Omgevingswet. Deze kosten worden alsnog in 2021 en 2022 gemaakt. Omdat dit nauw raakt aan de andere budgetten voor ICT, is het beter om dit restantbedrag over te hevelen naar afdeling Middelen.

c. Ruimtelijke ordening (verschuiving budget omgevingswet)
Zie toelichting punt b.

4.  Toezicht bouw- en brandveiligheid
Wegens extreme krapte op de arbeidsmarkt voor bouwkundig personeel, is het niet mogelijk geweest om alle vacatures voor bouwtoezicht (tijdig) in 2021 in te vullen. Daardoor is een deel van het werk blijven liggen. Met de overheveling van dit budget naar 2022 wordt ingezet op het inlopen van de in 2021 opgebouwde achterstand.


Thema Wonen
5a. Actieve grondexploitaties
In het project Prinsenpolder worden een aantal werkzaamheden nog uitgevoerd. In 2021 wordt dit project afgerond en de grondexploitatie afgesloten.

Op het Degaterrein hebben wij een perceel grond verkocht. De winstneming en de stortingen ten gunste van de reserve ruimtelijke ontwikkeling worden in 2022 verantwoord conform de hiervoor geldende regels. In 2022 verwachtten wij nog een aantal werkzaamheden voor woonrijp maken uit te voeren waarna deze grondexploitatie in 2022 naar verwachting met een positief saldo afgesloten wordt.

De Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat zijn verkocht. Ook hier is de winstneming en de stortingen ten gunste van de reserve ruimtelijke ontwikkeling gedeeltelijk uitgevoerd conform de hiervoor geldende regels en de restant boekwaarde verantwoord op de balans. De werkzaamheden voor het woonrijp maken staan gepland voor medio 2022 waarna deze grondexploitatie naar verwachting met een positief saldo afgesloten wordt.

Voor het E-veld heeft afgelopen zomer de gunning plaatsgevonden om de ontwikkeling van de woningen ter hand te nemen. De verkoopovereenkomst met de ontwikkelaar is op 30 september 2021 ondertekend. De verwachte verkoop van de woningen vindt plaats begin 2022 waarna in het voorjaar van 2022 met de bouw gestart gaat worden.  Het bouw- en woonrijp maken gaan wij de voorbereidingen ter hand nemen en de uitvoerende werken eind 2021 starten.

Tot slot zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van het Centrumplan te Made actief. Voor de verwachte verliezen is de voorziening opgehoogd met een bedrag van € 13.987 tot een bedrag van € 499.987. 

In bijlage 2 zijn de vijf geactualiseerde exploitatieopzetten bijgevoegd.

5b. Faciliterende grondexploitaties (raadsbesluit / overeenkomst)
Voor diverse woningbouwprojecten worden ambtelijke voorbereidingskosten gemaakt die later verhaald worden op ontwikkelaars. Hierbij  wordt het volledige uurtarief (inclusief opslag) in rekening gebracht.  Door langdurige voorbereiding van diverse woningbouwprojecten, waar in de beginfase geen rekening mee is gehouden bij het afsluiten van de anterieure overeenkomsten, geeft dit voor 2021 een nadeel van ca. € 38.000.  Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit kosten ambtelijke uren en juridische bijstand. Ten opzichte van de voorjaarsnota 2021 zijn thans grotere woningbouwprojecten in Made gestart. Dit betreft Zijlbergestraat en de Leeuwerikstraat. Deze zijn gezamenlijk goed voor ca. 150 woningen.

6. Faciliterend grondbeleid (geen raadsbesluit / geen overeenkomst)
In 2021 zijn bestemmingsplannen voor woningbouwprojecten in voorbereiding genomen.  Hiervoor zijn nog geen exploitaties vastgesteld. De voorbereidingskosten minus de eventueel te verwachte bijdrage planvoorbereiding resulteert in 2021 met een extra nadeel van ca. € 53.000. Dit betreft voornamelijk kosten ambtelijke inzet. 

7a. Overige grondzaken
Voor de afrondende werkzaamheden beleid reststroken is inhuur verlengd in het 2e halfjaar 2021 (€ 31.500). De extra kosten voor taxaties (juridische) advieskosten worden gemaakt vooruitlopend op verkoop van gemeentegronden en af te sluiten zakelijke rechten c.q. huurovereenkomsten gemeentegronden (€ 25.100). Aan extra inkomsten wordt een bedrag verwacht van (€ 90.525). Dit wordt veroorzaakt door: verhuren diverse gronden (€ 6.025); verhuren zakelijke rechten (€ 6.200); verkoop reststroken (€ 4.450) en verkoop gemeentegronden oude jachthaven Drimmelen (€ 73.850).

7b. Overige grondzaken: verkoop gronden Romboutstraat te Made
Voor de woningbouwontwikkeling aan de Romboutsstraat / Van Gilslaan in Made zijn gemeentegronden verkocht (netto opbrengst € 295.512).  Voor herinrichting parkeerplaatsen en groenrenovatie buiten het plangebied wordt voorgesteld een krediet te voteren van € 117.500. Dit krediet wordt gedekt door de bijdrage reserve Ruimtelijke Ontwikkelingen (vanuit het project € 26.250) en uit de netto  verkoopopbrengst grond (= € 91.500).  Per saldo resulteert dit in een voordeel voor de begroting van ca. € 204.000 (na aftrek voornoemde mutaties). 

Het krediet inclusief de dekking kapitaallasten zijn opgenomen in programma 2.  Het project Romboutsstraat inclusief de bijdrage in de reserve is opgenomen bij faciliterend grondbeleid (onderdeel 5b).

8. Correctie budgetoverheveling BAG 2020
In  de Voorjaarsnota 2021 is de geraamde claim (via budgetoverheveling) ingetrokken. Dit is correct verwerkt in programma 3, maar niet in de Reserve Budgetoverheveling. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Thema Duurzaamheid
9. Afval: Attero
Bij arbitraal eindvonnis van 25 juli 2019 heeft het Scheidsgerecht de gewesten en gemeenten in Arbitrage II vervolgens veroordeeld tot betaling van de suppletievergoedingen aan Attero vanwege de minderleveringen in 2015, 2016 en januari 2017. Voor Drimmelen betekende dit dat we € 174.626,27 exclusief BTW (€ 211.297,79 inclusief BTW) moesten betalen. Dit is in de Najaarsnota 2019 verwerkt (dekking uit Algemene reserve).

Het Scheidsgerecht had de vorderingen van Attero met betrekking tot de hoofdsommen toegewezen. Het Hof Den Haag heeft in de vernietigingsprocedure op 29 juni 2021 de arbitrale vonnissen uit de hiervoor genoemde arbitrage vernietigd. Dit resulteerde dat Attero de reeds gedane vorderingen terug moest betalen aan de gewesten (gemeenten). Zoals gezegd betreft het hier voor onze gemeente een teruggave van € 174.626,27 (exclusief BTW) en een bedrag van € 7.702,73 aan rentevergoeding. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 174.626,27 te storten in de Algemene reserve. De rentevergoeding wordt conform de BBV voorschriften verantwoord op programma Algemene dekkingsmiddelen.

10. Afval(stoffenheffing)
De grootste nadelen zijn het gevolg van het naar beneden bijstellen van de verwachte inkomsten van het PMD-afval, de extra kosten voor het vervangen van de manchetten van de glascontainers en de verhoging van de inzamelkosten over de gehele breedte. Ook de stort- en verwerkingskosten van de afvalhoeveelheden (tonnages) van de milieustraat is op onderdelen naar boven bijgesteld. Het uiteindelijke voordeel van € 3.862 komt door de bijstelling van de BTW-component (hogere toerekening).

11. Energietransitie: groene daken
Bij de voorjaarsnota is door de gemeenteraad een amendement aangenomen voor een subsidieregeling Groene Daken. De komende maanden wordt de subsidieregeling opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van het aangenomen amendement is bij de voorjaarsnota een bedrag van € 50.000 bij geraamd voor uitvoering van de regeling. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022. De subsidieregeling wordt namelijk in 2022 uitgevoerd.

12. Vacatures / inhuur 
Binnen de afdeling grondgebied is sprake van twee langdurig zieke collega’s. Om de werkzaamheden toch voortgang te laten vinden wordt extern ingehuurd. Het gaat hier om in huur op het gebied van economie en vrijetijdseconomie.