Overhead

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1

Met ingang van de begroting 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Onderdeel hiervan is dat de Overhead een apart onderdeel is van de begroting. Om deze reden is vanaf de Voorjaarsnota 2017 hieraan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Overhead 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
1 Programmamanager dienstverlening 76- N 119- N 119- N
2 Vertrekregeling secretaris 137- N
3 Huisvesting - SPUK 24- N
4 Automatisering 50- N
5 Personeel en organisatie - Functieboek 50 V
6 Financiele administratie-btw ondersteuning 25- N
7 Software-digitaal samenwerken 40- N 40- N 40- N 40- N
8 Informatievoorziening-projectleider 50- N 50- N
9a Urenverschuivingen CC 23 V
9b Urenverschuivingen DenO en MA 41- N
9c Knelpuntenpot MID 139- N
10 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 54- N
Diverse verschillen 4 V 5- N 5- N 5- N 5- N
Totaal Overhead 469- N 214- N 214- N 45- N 45- N
Verschuiving tussen programma’s
1 Alg Dekkingsmiddelen vrijval uren 76 V
9 Urenverschuivingen 157 V
10 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 54 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 287 V - - - - - - - -
Mutatie reserves
1 Algemene reserve-programmamanager 119 V 119 V
8 Algemene reserve-Informatievoorziening 50 V 50 V
Totaal mutatie reserves - - 169 V 169 V - - - -
Totaal Overhead 182- N 45- N 45- N 45- N 45- N

Toelichting financiële afwijkingen

1. Programmamanager dienstverlening
Voor 2e halfjaar 2021 is op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken. De kosten van 2021 worden gedekt uit tijdelijke vacaturegelden (zie ook Algemene dekkingsmiddelen). Voorgesteld wordt om de geraamde kosten van inhuur programmamanager voor 2022 en 2023 te dekken vanuit de Algemene Reserve.

2. Vertrekregeling secretaris
Naast de salariskosten geraamd voor de gemeentesecretaris voor 2021 komen er € 33.000 aan extra kosten bij in verband met het vertrekregeling van de gemeentesecretaris. Ook voor 2022 komen hiervoor éénmalig € 103.000 aan extra kosten bij. Op grond van het BBV moeten deze kosten  ten laste van 2021 worden gebracht.

3. Huisvesting - SPUK
Gemeenten worden vanaf 2019 gecompenseerd door het Rijk vanwege het afschaffen van de aftrekbaarheid van de btw voor sportvoorzieningen. Het afschaffen heeft indirect ook invloed op de btw die gemeenten kunnen terugvorderen op de overhead. Bij de toekenning van de SPUK 2021 heeft er een herrekening plaatsgevonden waardoor de compensatie ongeveer € 23.500 lager uitvalt.

4. Automatisering-Hardware
Voor het project het nieuwe werken krijgen medewerkers, afhankelijk van hun profiel, mobiele telefoons, laptops en tablets. Voor aanschaf van deze devices zijn verschillende toebehoren benodigd zoals laptoptassen, draadloos toetsenbord/muis, tweede beeldscherm voor thuiswerkers en een laptopsteun.

5. Personeel en organisatie - Functieboek
Het opstellen van een nieuw functieboek is pas zinvol als we een helder beeld hebben van de benodigde functies in de organisatie. Door Corona en als gevolg van het doorschuiven van de Omgevingswet hebben we daar in 2021 onvoldoende in kunnen investeren. Op zijn vroegst zal de helderheid hierover eerst in de loop van 2022 ontstaan. Daarom wordt het budget voor het opstellen van een nieuw functieboek hier afgeraamd. Budget kwam beschikbaar door budgetoverheveling vanuit 2020. De onttrekking uit deze reserve vindt wel plaats.

6. Financiële administratie-Btw
Extra budget is nodig om onze openstaande punten m.b.t. de btw-compliance dit jaar goed uit te kunnen werken inclusief de nodige correcties en suppleties t.b.v. voorgaande jaren en om btw-technisch fiscaal in control te komen.

7. Software-digitaal samenwerken
Voor de uitvoering van het Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening is voor de structurele beschikbaarheid van het (deelproject 1 van het Ambitieplan) Klant Contact Systeem en digitaal samenwerken software noodzakelijk. Nu (2021) draait de pilot. Ervan uitgaande dat deze succesvol wordt afgerond vindt definitieve keuze plaats van de benodigde software. Deze kosten worden geraamd op -structureel- € 40.000.

8. Informatievoorziening-projectleider
In het kader van ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening onderdeel Procesoptimalisaties, wordt voor 2022 en 2023 een projectleider ingehuurd. Taak van de projectleider is om de noodzakelijke actualisatie van alle belangrijke primaire en secundaire processen te initiëren, te monitoren en te borgen. Deze kosten worden gedekt uit de Algemene Reserve.

9. Urenverschuivingen / Knelpuntenpot MID
In verband met ziekte (o.a. vanwege Covid-19) en een vacature was extra inhuur noodzakelijk. 

10. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021
Zie toelichting Programma 3 - onderdeel  3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.