4. Sociaal domein

Inleiding Sociaal domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:


We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4 Sport en bewegen

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2

 

 

Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
4. Sociaal domein 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Opgroeien en opvoeden
1a Jeugdhulp - voorliggende voorz en preventie - jongerenwerk 66 V 66- N
1b Jeugdhulp - toegang -
1c Jeugdhulp - specialistische zorg 866- N
2 Heroverweging bijdrage Surplus - 16- N 16- N 16- N 16- N
Thema Zorg voor kwetsbare burgers
3 Beschermd Wonen 51 V 51 V 51 V 51 V 51 V
Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet
4 MidZuid 72 V
5 Uitkeringen 109- N 88- N 129- N 129- N 129- N
6 Re-integratie 14- N 37- N 37- N 37- N 37- N
7 Uitvoering TONK (sept. circ.) 157- N
Thema Sport en bewegen
8 Coronacompensatie zwembaden 2020 53 V
9 Onderhoud kunstgras 34- N
10 Bijdrage kleedaccommodatie SVT 215- N
Thema Sociaal culturele accommodaties
11 Vuelta 2022 70- N
12 Urenverschuivingen Maatschappelijke Aangelegenheden 34 V
Diversen per saldo 38- N 30- N 21- N 21- N 21- N
Totaal Sociaal Domein 1.157- N 256- N 151- N 151- N 151- N
Verschuiving tussen programma’s
12 Urenverschuivingen 34- N
7 Septembercirculaire 157 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 123 V - - - - - - - -
Mutatie reserves
10 Reserve SID (Kleedaccommodatie SVT) 215 V
11 Algemene Reserve (Vuelta) 70 V
Totaal mutatie reserves 215 V 70 V - - - - - -
Totaal 4. Sociaal domein 820- N 186- N 151- N 151- N 151- N

Thema Opgroeien en opvoeden

1a. Jeugdhulp - voorliggende voorzieningen en preventie - jongerenwerk
Drimmelen heeft van het Rijk in 2021 middelen ontvangen om de impact van corona op jongeren te beperken. Een gedeelte is in 2021 ingezet voor Summervibes Drimmelen 2021. Het college van B&W stelt voor om het budget van € 66.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 voor extra inzet jongerenwerk en eenzaamheidsproject jongeren Social zone.

1c. Jeugdhulp - specialistische zorg
Op basis van de cijfers over de eerste helft van 2021 blijkt dat de vraag naar hulp is gestegen waardoor de budgetten in 2021 met € 866.000 verhoogd moeten worden. Tariefstijgingen, toename aantal jongeren in zorg en de stijging van de duur van trajecten zijn de oorzaken. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u naar de toelichting in programma 4.
Bij met name jeugdbescherming/jeugdreclassering (JB/JR), ambulante zorg en landelijke transitie arrangementen (LTA) is er sprake van een groei van het aantal jeugdigen en langere en dus duurdere trajecten (€ 806.000).
Daarnaast zijn er regionale afspraken gemaakt over bijstelling van de tarieven van de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) met terugwerkende kracht vanaf begin 2020 tot en met eind 2021 (€ 35.000). Ten slotte is er een stijging te zien bij de persoonsgebonden budgetten (PGB’s, € 10.000)
Met de GI’s en Jeugdbescherming Brabant (JBB) in het bijzonder worden gesprekken gevoerd over de bedrijfsvoering en dienstverlening. JBB heeft bij de gemeenten hiervoor een rekening neergelegd, bijv. over een transitievergoeding. Het gespreksproces zal moeten uitwijzen of er nog een extra vergoeding zal worden betaald. Op basis van de berekening zal dit voor Drimmelen een bedrag van ongeveer € 8.000 betekenen.

2. Heroverweging bijdrage Surplus
Voor de begroting van 2021 was het noodzakelijk om bezuinigingen door te voeren om een sluitende (meerjaren)begroting te realiseren.
Een heroverweging was het schrappen van de coördinatie van Geld en Recht (Sociaal loket) bij Surplus. De besparing bedraagt € 16.000 per jaar.
Hierover zijn herhaaldelijk gesprekken gevoerd en is tot de slotsom gekomen, dat het schrappen van deze functie alleen maar nadelen oplevert. Daar komt bij dat de financiële positie van de gemeente sterk is verbeterd, waardoor de noodzaak tot bezuiniging is afgenomen. Daarom wordt voorgesteld de bezuiniging in te trekken vanaf 2022.

3. Beschermd Wonen
Bijdrage van de gemeente Drimmelen aan eventueel tekort op het regionale budget beschermd wonen is volgens prognose 2021 en 2022 niet aan de orde. Risico dat het in latere jaren wel nodig is, is opgenomen in de risicoparagraaf.

Thema Participatie door werk en maatschappelijke inzet

4. MidZuid
MidZuid heeft het jaar 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dit resultaat wordt grotendeels aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Voor Drimmelen is dit € 72.000.

5. Uitkeringen
In 2021 neemt het bestand aan uitkeringsgerechtigden licht toe en wordt voor de toekomst ook geen daling verwacht vanwege het inlopen van de achterstand inburgering. Tevens is begin oktober het definitieve BUIG budget 2021 toegekend. Deze Rijksvergoeding is voor 2021 ruim € 34.000 lager dan eerder begroot, maar de voorlopige rijksvergoeding voor 2022 is juist € 41.000 hoger door een hogere verwachte macro instroom van uitkeringsgerechtigden.

6. Re-integratie
Om zoveel mogelijk personen weer uit de bijstand te laten stromen, is er in 2021 onvoldoende budget voor trajecten en scholing op basis van de uitgaven t/m juni. Bijraming in 2021 van € 14.000 is noodzakelijk. Doordat verwacht wordt dat het bijstandsvolume licht stijgt, de uitvoeringskosten van MidZuid voor werknemers met een loonkostensubsidie toenemen en de groei van a.g.v. Wet Banenafspraak wordt verwacht dat de kosten de komende jaren minimaal op dit niveau blijven waardoor ook structureel meer budget nodig is.

7. Uitvoering TONK
Vanuit het Rijk worden de kosten die de gemeenten maken voor de regeling TONK volledig gecompenseerd. Deze regeling vergt tevens ambtelijke inzet. Middels de septembercirculaire ontvangen we nu compensatie voor de uitvoering en uitvoeringskosten. Deze kosten worden daarom op het programma begroot voor hetzelfde bedrag als middels de septembercirculaire is ontvangen.

Thema Sport en bewegen

8. Coronacompensatie zwembaden 2020
In 2020 heeft de gemeente extra bijgedragen aan het exploitatietekort van de zwembaden. Medio 2021 heeft het Rijk deze extra bijdraqe gecompenseerd via de Specifieke Uitkering ijsbanen en zwembaden (SPUK-IJZ). Omdat in 2020 de omvang van de compensatie niet bekend was, is hiermee in de jaarrekening 2020 geen rekening gehouden en leidt dit nu tot een eenmalig voordeel van € 52.500. Ook voor 2021 gaat de gemeente een aanvraag voor SPUK-IJZ indienen.

9. Onderhoud kunstgras
Door het intensieve gebruik en ruimer verlies van infillmateriaal (kurk) is extra infill nodig door bijmenging van olijfpitten (meer gewicht en duurzamer), waardoor op termijn minder infillmateriaal verloren gaat. Incidenteel is er hiervoor € 34.000 nodig t.b.v. sportpark de Schietberg in Made en Ruitersvaart in Terheijden.

10. Bijdrage kleedaccommodatie SVT
In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een regeling waarbij de gemeente 1/3 bijdraagt in de renovatiekosten c.q. nieuwbouw van kleedaccommodaties en dekking uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen. In de begroting 2019 is voor SVT een bedrag geraamd van € 215.000. Vanwege vertraging als gevolg van financieringseisen, stijging van bouwkosten en krappe productiecapaciteit tijdens de Coronaperiode, zijn de kleedkamers vervangen in de zomer van 2021. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 215.000 bij te ramen evenals de onttrekking uit de reserve.

11. Vuelta 2022
De Vuelta komt in 2022 weer door Drimmelen. Daarvoor moeten naast een aantal fysieke werkzaamheden om de veiligheid van de coureurs te garanderen ook voorbereidingen plaatsvinden. De verwachting is dat de projectleidersrol niet intern gevuld kan worden en dus inhuur nodig is.
Voor het geheel hebben we incidenteel € 70.000 aanvullend budget nodig. We stellen voor dit bedrag te onttrekken uit de Algemene Reserve.

12. Urenverschuivingen Maatschappelijke Aangelegenheden
Door met name langdurige ziekte van een medewerker uitkeringsadministratie zijn er minder uren besteed.