Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Algemeen

 

 

Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Algemene Dekkingsmiddelen 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
1a Urenverschuivingen 304 V
1b Tijdelijke formatie naar inhuur (Zie Overhead) 76 V
2 Inkoopbureau 90- N
3 Gemeentefondsuitkering: Septembercirculaire 372 V
4 OZB 333 V
Diverse verschillen 32- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 963 V - - - - - - - -
Verschuiving tussen programma’s
1 Urenverschuivingen en omzetting formatie 380- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 380- N - - - - - - - -
Mutatie reserves
1. Burger en bestuur
2. Openbare ruimte 9 V 6 V 6 V 6 V 6 V
3. Ruimte, wonen en economie 894- V 248 V
4. Sociaal domein 215 V 70 V
Overhead 169 V 169 V
Totaal mutaties reserves 670- N 493 V 175 V 6 V 6 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 87- N 493 V 175 V 6 V 6 V

Toelichting financiële afwijkingen

1a. Urenverschuivingen
Op dit programma staat het saldo verantwoord van de urenmutaties door ziekte, invulling vacatures en tijdelijke vervanging, waardoor de urenverschuivingen tussen de programma's budgettair neutraal zijn.

1b. Tijdelijke formatie naar inhuur
In 2021 is er op tijdelijke basis een programmamanager Dienstverlening aangetrokken. De kosten hiervan worden gedekt uit tijdelijke vacaturegelden (zie ook Overhead).

2. Inkoopbureau
Door het groot aantal inkooptrajecten die door de afdelingen zijn aangemeld voor het werkplan van het inkoopbureau 2021 zijn we genoodzaakt extra dagdelen af te nemen voor dit jaar.

3. Gemeentefondsuitkering: Septembercirculaire
De septembercirculaire laat een structurele verbetering zien vanaf 2021. Door met name de gestegen rijksuitgaven nemen de inkomsten vanaf 2022 sterk toe. Dit is verwerkt in de begroting 2022.
Voor 2021 is er een voordeel van € 372.000 welke voor € 157.000 bestaat uit compensatie voor de uitvoering van de TONK waardoor een netto-voordeel resteert van € 216.000.


4. OZB
Er wordt een meeropbrengst geraamd voor de onroerend zaakbelasting. Enerzijds hebben we een meeropbrengst door een hoger dan verwachte areaaluitbreiding, een kwalitatieve optimalisatie van het WOZ-bestand op basis van een integrale controle van een groot deel van de onroerende zaken binnen onze gemeente en door een hogere marktwaardestijging dan verwacht. Anderzijds hebben we een verlaging door het toepassen van artikel 18 wet WOZ voor het bedrijfsmatig onroerend goed (niet- woningen) binnen onze gemeente. Hierdoor is een eventueel op de toestandsdatum bestaand waarde verlagend effect door de generieke Covid-19 maatregelen verwerkt.