Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2023
  1. Blz. 2 In één oogopslag
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Voorwoord en samenvatting
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Samenvatting
  3. Blz. 7 Programma's
   1. Blz. 8 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 9 Inleiding
     1. Blz. 10 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 11 1.1 Veiligheid
     1. Blz. 12 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 13 Een leefbare en veilige samenleving
       1. Blz. 14 Extra subsidie
    3. Blz. 15 1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
     1. Blz. 16 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 17 Investeren in de relatie met onze inwoners
    4. Blz. 18 1.3 Levendige dorpen
     1. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 20 De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt
       1. Blz. 21 Sociaal cultureel dorpshart Made
       2. Blz. 22 Visie Lage Zwaluwe
       3. Blz. 23 Visie Wagenberg
       4. Blz. 24 Deregulering en behoud bouwhal
    5. Blz. 25 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 26 Tabel Prg. 1-2
   2. Blz. 27 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 28 Inleiding
     1. Blz. 29 Inleiding
    2. Blz. 30 2.1 Natuur en Groen
     1. Blz. 31 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 32 Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.
       1. Blz. 33 Verminderen overlast
    3. Blz. 34 2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte
     1. Blz. 35 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 36 Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.
       1. Blz. 37 Realisatie bypass Zoutendijk
       2. Blz. 38 Rotonde Godfried Schalckenstraat
       3. Blz. 39 Reconstructie Zeggelaan
       4. Blz. 40 Veiligere fietsroutes
       5. Blz. 41 Snelfietspad Oosterhout en Breda
       6. Blz. 42 Formatie aanspreekpunt Openbare werken
       7. Blz. 43 Formatie PL Verkeersambities
    4. Blz. 44 2.3 Water
     1. Blz. 45 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 46 We streven naar een water- en volksgezondheidsveilige omgeving waarbij we insteken op klimaatadaptatie.
    5. Blz. 47 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 48 Tabel Prg. 2-2
   3. Blz. 49 3. Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
    1. Blz. 50 Inleiding
     1. Blz. 51 Inleiding
    2. Blz. 52 3.1 Woningbouw en ruimte
     1. Blz. 53 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 54 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 55 Ecowijk Lage Weg Terheijden
       2. Blz. 56 Regeling huisvesting aandachtsgroepen
    3. Blz. 57 3.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 59 We kiezen voor duurzaamheid, minder afval en nieuwe energie
       1. Blz. 60 Duurzaamheidsvisie Plukmade
       2. Blz. 61 Beleidsplan Afval
    4. Blz. 62 3.3 Economie, recreatie en toerisme
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 64 Bloeiende en sterk lokaal verbonden economie
       1. Blz. 65 Ondernemersfonds
       2. Blz. 66 Haven Terheijden
    5. Blz. 67 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 68 Tabel Prg. 3-2
     2. Blz. 69 Toelichting financiële afwijkingen programma 3
     3. Blz. 70 Toelichting lopende kredieten programma 3
   4. Blz. 71 4. Sociaal domein
    1. Blz. 72 Inleiding
     1. Blz. 73 Inleiding
    2. Blz. 74 4.1 Onderwijs, jeugd en gezondheid
     1. Blz. 75 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 76 We willen kwalitatief goed onderwijs in goed geventileerde scholen met groene schoolpleinen
       1. Blz. 77 Alle jongeren halen minimaal een startkwalificatie
       2. Blz. 78 Wachtlijstproblematiek bij CJG
       3. Blz. 79 Zorgen over jeugdzorg
       4. Blz. 80 Actualiseren jeugd- en jongerenbeleid
       5. Blz. 81 Herijking gezondheidsbeleid
    3. Blz. 82 4.2 Participatie en schuldenproblematiek
     1. Blz. 83 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 84 Iedereen heeft recht op een sociaal minimum
       1. Blz. 85 Overweging participatiebudget
       2. Blz. 86 Bestrijding eenzaamheid
       3. Blz. 87 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 88 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       5. Blz. 89 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
    4. Blz. 90 4.3 Sociale structuur, sport en zorg
     1. Blz. 91 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 92 Investeren in onze sociale structuur
       1. Blz. 93 Verplaatsing BMX-vereniging onderzoeken
       2. Blz. 94 Sportaccommodaties zijn een belangrijke infrastructuur
    5. Blz. 95 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 96 Tabel Prg. 4-2
   5. Blz. 97 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 98 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 99 Reserves
   6. Blz. 100 Overhead
    1. Blz. 101 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 102 Tabel Overhead-1
     2. Blz. 103 Lopende kredieten overhead
     3. Blz. 104 Investeringsprognose overhead
  4. Blz. 105 Paragrafen
   1. Blz. 106 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 107 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 108 Risicoprofiel
     2. Blz. 109 Risicokaart
     3. Blz. 110 Risico top 10
     4. Blz. 111 Toelichting totaal financieel risico
    2. Blz. 112 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 113 Beschikbare weerstandscapaciteit
    3. Blz. 114 Financiële kengetallen
     1. Blz. 115 Financiële kengetallen
  5. Blz. 116 Bijlagen
   1. Blz. 117 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 118 Begrotingswijziging
     1. Blz. 119 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 120 2. Investeringsprognose 2024-2028
    1. Blz. 121 2. Investeringsprognose 2024-2028
     1. Blz. 122 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 123 3. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 124 3. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 125 Taakvelden per programma
   4. Blz. 126 4. Voortgang budgetoverheveling 2022
    1. Blz. 127 4. Voortgang budgetoverheveling 2022
     1. Blz. 128 4. Voortgang budgetoverheveling
   5. Blz. 129 5. Reserves
    1. Blz. 130 5. Reserves
     1. Blz. 131 5. Reserves
     2. Blz. 132 Toelichting reserves
    2. Blz. 133 Toelichting investeringen
   6. Blz. 134 6. Overzicht lopende kredieten
    1. Blz. 135 6. Overzicht lopende kredieten
     1. Blz. 136 Afschrijvingstermijnen investeringen
    2. Blz. 137 Afschrijvingstermijn investeringen
   7. Blz. 138 7. Gemeenschappelijke regelingen
    1. Blz. 139 Concept-begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 140 Inleiding
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap