5. Reserves

5. Reserves

Terug naar navigatie - 5. Reserves
Voortgang stand van de reserves Stand per Begr. 2023 Begr. 2023 Budget- Mutaties Mutaties Stand reserve Toel. Inzet reserves Stand reserve
Voorjaarsnota 2023) 31-12-2022 incl. wijz. incl. wijz. overheveling VJN 2023 VJN 2023 t/m mutaties op Kadernota na inzet tbv
Rekening 2022 stortingen onttrekkingen (onttrekking) stortingen onttrekkingen VJN 2023 Prg. 2024 Kadernota 2024
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting)
Kapitaallasten (beklemd) 27.174.138 884.500 -1.564.043 1.718.150 -1.813 28.210.932 2, 4 28.210.932
Landschappelijke Inpassing 35.425 35.425 3 35.425
Ruimtelijke ontwikkelingen 1.677.501 356.038 37.226 -2.070.765 - 3 -
Reserve groenaanleg 265.000 265.000 2 265.000
Totaal 29.152.064 1.240.538 -1.564.043 - 1.755.376 -2.072.578 28.511.356 - 28.511.356
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen
Algemene reserve 12.476.213 307.378 -1.184.500 -1.846.318 9.752.774 O, 3 9.752.774
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 491.815 437.115 928.930 3 928.930
Bovenwijkse voorzieningen 50.603 1.897.615 1.948.218 3 1.948.218
Totaal 13.018.631 744.493 -1.184.500 - 1.897.615 -1.846.318 12.629.922 - 12.629.922
C. Structurele reserves (beleid)
Reserve budgetoverheveling 645.000 - - -645.000 - Bijlage 4 -
Reserve Toerisme en recreatie 41.374 - -14.884 -26.490 - 3 -
Totaal 686.374 - -14.884 -645.000 - -26.490 - - -
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)
Duurzaamheid 50.386 - - -13.386 37.000 3 -37.000 -
Drimmelen op de kaart 9.318 - - -9.318 - 3 -
Reserve herstel kunstwerken havens 57.614 - - 57.614 2 57.614
Samen investeren in Drimmelen 90.270 - - -23.856 66.414 3 66.414
Reserve impuls brede scholen combinatie 157.632 - - 157.632 4 157.632
Reserve kunst 51.403 - - 51.403 4 51.403
Reserve bestuursakkoord 270.583 - - 270.583 4 270.583
Reserve Toegankelijkheid 31.685 - - 31.685 4 31.685
Reserve inclusie 11.897 - - 11.897 4 11.897
Totaal 730.788 - - - - -46.560 684.227 -37.000 647.227
Totaal reserves 43.587.856 1.985.031 2.763.427- 645.000- 3.652.991 3.991.945- 41.825.506 37.000- 41.788.506
Terug naar navigatie - Toelichting reserves

De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".

In de tabel Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2022.