1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

1. Veiligheid
2. Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
3. Levendige dorpen.

1.1 Veiligheid

1.2 Dienstverlening en samenwerking met de inwoners

1.3 Levendige dorpen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt

Terug naar navigatie - De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt

De sociale samenhang van onze dorpen moet worden versterkt, ook om negatieve effecten van de Coronaperiode zoveel mogelijk te beperken. Ieder dorp moet een gezellig dorpshuis hebben dat toegankelijk is en goed wordt onderhouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2023 2024 2025 2026 2027
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Veiligheid
1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 155 V 103- N 103- N 103- N 103- N
Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
2 Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3. 110 V
3 Indexering & Uitbreiding Licenties software BRP 13- N 13- N 13- N 13- N 13- N
4 Gemeenschappelijke regeling: Bijdrage apparaatskosten / Onderzoek & Ontwikkelfonds (RWB) - - 6- N 11- N 15- N 15- N
5 Ontwikkeling van de Griffie 80- N 161- N 161- N 161- N 161- N
6 Urenverschuiving handhaving (Boa's) van Programma 2 43- N
Diversen 15- N 5- N 3- N 3- N 7- N
Totaal Burger en bestuur 113 V 288- N 291- N 295- N 299- N
Verschuiving tussen programma’s
2 Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3. 110- N
6 Urenverschuiving handhaving (Boa's) van Programma 2 43 V
Diversen (meicirculaire) 6 V 6 V 6 V 6 V 6 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 61- N 6 V 6 V 6 V 6 V
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 52 V 281- N 284- N 289- N 293- N

Thema Veiligheid
1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Het voordeel in 2023 is ontstaan doordat het te verdelen resultaat over 2022 ad € 800.000 positief is verdeeld over de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen betekende dit een uitkering van € 18.648. Verder is de egalisatiereserve kapitaallasten bij de resultaatbestemming 2022 opgeheven. Het gaat om een bedrag van € 8.700.000. Dit bedrag wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Drimmelen betekende dit een uitkering van € 202.816. Het totale voordeel bedraagt € 221.464. 
De vastgestelde beleidsbegroting 2023 is geactualiseerd. Met name de nieuwe CAO zorgt voor een toename in de bijdrage van de gemeente Drimmelen van € 67.000 nadeel voor 2023.
De begroting 2024 is opgesteld met inachtneming van de vastgestelde begrotingskaders vanuit de kaderbrief 2024. Dit zorgt voor een toename van de bijdrage van de gemeente Drimmelen van € 103.000 nadeel voor 2024 en verder.
 
Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
2. Dorpsvisie Wagenberg en Lage Zwaluwe: verschuiving naar Programma 3.
In het kader van de BBV-voorschriften dienen deze kosten verantwoord te worden op taakveld Ruimtelijke ordening.

3. Indexering & Uitbreiding Licenties software BRP
In verband met de contractuele indexering en de uitbreiding van de licenties zijn de kosten gestegen met € 13.000.

4. Gemeenschappelijke regeling: Bijdrage apparaatskosten / Onderzoek & Ontwikkelfonds (RWB)
De bijdrage valt voornamelijk hoger uit door de toegepaste indexering van de gemeenschappelijke regeling.

5. Ontwikkeling van de Griffie
In de gemeenteraad van 11 mei is de ontwikkeling van de griffie behandeld. De financiële verwerking ervan vind plaats in de Voorjaarsnota 2023.

Diverse
6. Urenverschuiving handhaving (BOA's) van Programma  2.
In het kader van de BBV-voorschriften dienen alle uren van de BOA's verantwoord te worden op taakveld Openbare orde (toezicht en handhaving).