4. Voortgang budgetoverheveling 2022

4. Voortgang budgetoverheveling 2022

Terug naar navigatie - 4. Voortgang budgetoverheveling
Budgetoverheveling
Omschrijving Prg. Raming Mutatie VJN Raming na VJN Uitgaven Restant Verplichting Restant Beoogde realisatie
a. Dorpsgericht werken 1 22.500 - 22.500 14.557 7.943 - 7.943 Q4 2023
b. Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst 2 55.000 -30.000 25.000 - 25.000 25.000 - Q2 2023
c. Nota Grondbeleid 3 24.000 - 24.000 9.959 14.041 14.041 - Q4 2023
d. Ruimtelijke ordening: inhuur personeel 3 35.000 - 35.000 24.495 10.505 10.505 - Q1 2023
e. Omgevingsplan 3 41.000 - 41.000 - 41.000 - 41.000 Q4 2023
f. Samenwerking De Biesbosch 3 53.500 - 53.500 - 53.500 - 53.500 Q4 2023
g. Uitvoering nota Economie 3 75.000 - 75.000 110 74.890 - 74.890 Q4 2023
h. Energietransitie 3 214.000 - 214.000 10.158 203.842 - 203.842 Q4 2023
i. Woningbouwambitie 3 75.000 - 75.000 75.000 - - - Q2 2023
j. Bestandsoptimalisatie basisregistratie O 50.000 - 50.000 - 50.000 50.000 - Q4 2023
Totaal 645.000 -30.000 615.000 134.278 480.722 99.546 381.175
#REF!

Toelichting voortgang budgetoverheveling
a. Dorpsgericht werken
Het restantbudget voor de subsidieregeling ‘Samen aan de Slag’ is overgeheveld naar 2023. Dit jaar wordt het budget naar verwachting volledig benut.

b. Bewegwijzering: Nationale bewegwijzeringsdienst
In 2022 zijn de werkzaamheden gestart en is de eerste termijn betaald. De claim is met een bedrag van € 30.000 verlaagd (zie hiervoor de toelichting in Programma 2). In het tweede kwartaal van 2023 zijn de werkzaamheden afgerond. 

c. Nota Grondbeleid 
Het budget voor de nota grondbeleid is overgeheveld. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het opstellen van de nota. De planning is erop gericht om de nota in het najaar voor te leggen aan de gemeenteraad. 

d. Ruimtelijke ordening: inhuur personeel
Dit budget is reeds ingezet voor inhuur van een ervaren planeconoom.

e. Omgevingsplan 
We zijn intern gestart met het transitieplan voor het omgevingsplan. Deze is in concept klaar. Door vertrek van de projectleider hebben we deze nog niet kunnen afmaken en hebben we wat vertraging opgelopen. Op dit moment staat de vacature voor de vervangende projectleider open. 

f. Samenwerking De Biesbosch 
Binnen de Samenwerking Biesbosch is een uitvoeringplan met ambities opgesteld waarmee we de komende jaren aan de slag willen.
Het onderzoeken van de juiste richting van deze ambities vergt tijd én geld, zoals het onderzoek dat deze zomer start naar de mogelijkheden voor verduurzaming van de recreatieve vloot rondom de Biesbosch. Ook andere ambities worden later dit jaar opgepakt.

g. Uitvoering nota Economie 
De vacature van bedrijvencontactfunctionaris is intern ingevuld en de nieuwe beleidsmedewerker Economie is in het voorjaar van 2023 gestart. Met de komst van beide collega’s wordt de nota Economie actief opgepakt. Een groot deel van het overgehevelde budget is gereserveerd voor het onderzoek naar een ondernemersfonds.

h. Energietransitie 
In 2022 zijn de middelden die gereserveerd zijn voor de energietransitie overgeheveld naar 2023. De middelen worden onder meer ingezet voor de wijkgerichte aanpak (aardgasvrij).

i. Woningbouwambitie 
Dit budget is reeds ingezet voor de inhuur van een ervaren RO-medewerker.

j. Bestandsoptimalisatie basisregistratie 
Vanwege de noodzakelijke verdere optimalisatie van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ is door de raad in 2020 budget beschikbaar gesteld om in drie jaar de basisregistraties BAG, BGT en WOZ op orde te brengen. Vanwege langdurige uitval medewerker in 2021/2022, extra inzet eigen personeel bij project "van m3 > m2", werkzaamheden ten behoeve van afhandeling bezwaarschriften 2022 en niet ingevulde formatieve uren bij BAG-medewerker, zal de afronding van dit meerjarig project plaatsvinden in 2023 in plaats van in 2022. Inmiddels is er een coördinator gestart die ervoor zal zorgen dat de onderliggende verbeterplannen BAG en WOZ dit jaar worden uitgevoerd.