2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programma is uitgewerkt in drie thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Natuur en Groen
  2. Verkeer en inrichting openbare ruimte
  3. Water.

2.1 Natuur en Groen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.

Terug naar navigatie - Wij willen meer aandacht voor biodiversiteit, streven naar dorpsbosjes in alle dorpen en willen dat onze kinderen de liefde voor de natuur van jongs af aan meekrijgen.

De staat van de natuur in Nederland verslechtert in hoog tempo. Rapport na rapport toont dat aan. In Drimmelen hebben we veel mooie natuur. Het maakt ons tot de blauwgroene gemeente, met de Biesbosch als kloppend hart.
Maar het moet beter en het moet meer.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.2 Verkeer en inrichting openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.

Terug naar navigatie - Stoepen, fietspaden en wegen veiliger maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan.

Iedereen wil dat zijn kind veilig naar school toe kan lopen en dat je 's avonds zonder zorgen naar de sportvelden kunt fietsen. Dat je na een dag werken je auto in de buurt kwijt kunt en je makkelijk kunt gaan winkelen bij onze lokale ondernemers. Daarom moet er geïnvesteerd worden om onze stoepen, fietspaden en wegen veiliger te maken zodat iedereen met een gerust hart door de dorpen heen kan. Soms vraagt dat om simpele maatregelen als zorgen dat de stoeptegels recht liggen, maar ook grotere investeringen schuwen we niet. Alleen zo houden we onze dorpen (verkeers)veilig. Daarnaast zorgen we er voor dat het er netjes uit blijft zien en het groen dus goed onderhouden wordt. De groen blauwe gemeente blijft ons visitekaartje.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Water

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2023 2024 2025 2026 2027
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Natuur en groen
1 Natuurbescherming: aanleg ecologische verbindingszone Mark en haven Zwaluwe 265- N
2 Bestek MidZuid: indexering 54- N 54- N 54- N 54- N 54- N
3 Bermen: onderhoud (indexering) 46- N 46- N 46- N 46- N 46- N
4 Bestrijding eikenprocessierups 24- N 24- N 24- N 24- N 24- N
5 Waterschapslasten: hogere lasten 13- N 13- N 13- N 13- N 13- N
Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte
6 Verkeer: hub station Lage Zwaluwe 10- N
7 Verkeer: Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) 30 V
8 Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik 180- N 90- N 30- N 30- N 30- N
Thema Water
9 Riool(heffing): BTW component 37 V 11 V 5 V 5 V 5 V
10 Waterkeringen: verwijderen wandelpaden langs de Mark (bijdrage aan Waterschap) 29- N
11 Watergangen en stedelijk water: onderhoud (indexering) 9- N 9- N 9- N 9- N 9- N
12 Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen) 2- N 4- N 4- N 4- N 4- N
13 Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1 43 V
14 Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten (excl. Riolering) 28- N 30- N 30- N 30- N 30- N
Diversen 5- N 5- N 4- N 4- N 4- N
Totaal Openbare ruimte 291- N 530- N 210- N 210- N 210- N
Verschuiving tussen programma’s
13 Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1 43- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 43- N - - - -
Mutatie reserves
1 Reserve Groenaanleg 265 V
6 Reserve Ruimtelijke ontwikkelingen 10 V
12 Reserve Kapitaallasten 2 V 4 V 4 V 4 V 4 V
Totaal mutatie reserves 12 V 269 V 4 V 4 V 4 V
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 323- N 261- N 206- N 206- N 206- N

Thema Groen en speelvoorzieningen 
1. Natuurbescherming: aanleg ecologische verbindingszone  Mark en haven Zwaluwe (reserve Groenaanleg)
De planning voor de aanleg van de EVZ hangt sterk af van de grondverwerving. Na afronding van de grondverwerving start de uitvoering.
Waterschap Brabantse Delta heeft hierin de projectleiding. We verwachten in 2024 het gereserveerde budget hiervoor nodig te hebben.

2.  Bestek MidZuid: indexering 
Het effectbestek dient jaarlijks geïndexeerd te worden. De berekening wijkt af van het gehanteerde percentage voor de begroting 2023.
De indexering voor het effectbestek MidZuid komt 5,1% hoger uit dan waar mee begroot is. Dit volgens de indexcijfers van het CBS-GWW (Grond- Weg en Waterbouw).

3. Bermen: onderhoud (indexering)
Het contract voor het maaien van bermen en watergangen is in 2023 voor de eerste keer in twee jaar geïndexeerd. De indexering ten opzichte van het eerste jaar bedraagt 26,7%. Daarnaast hebben we gedurende het bestek een aantal uitbreidingen in het kader van verkeersveiligheid doorgevoerd.

4. Bestrijding eikenprocessierups
Vorig jaar zijn we van bestrijden naar beheersen van de populatie eikenprocessierupsen gegaan. Om een plaag te voorkomen is het van belang om het natuurlijk evenwicht tussen de rupsen en hun natuurlijke vijanden in balans te hebben en te houden. Abusievelijk is in de meerjarenbegroting het budget voor het beheersen van de populatie eikenprocessierupsen niet structureel opgenomen. In de reguliere begroting dient structureel een bedrag van € 24.000 opgenomen te worden.

5. Waterschapslasten: hogere lasten
De afgelopen jaren zijn de waterschapsbelastingen te laag geraamd, daarom worden deze structureel bij geraamd tot het niveau van de totale kosten in 2022.
 
Thema Wegen en Verkeer 
6. Verkeer: hub station Lage Zwaluwe (reserve Ruimtelijke ontwikkelingen)
Aan de achterzijde van station Lage Zwaluwe willen we extra fietshekken plaatsen. Ook willen we demogelijkheid gaan bieden voor het opladen voor elektrische fietsen. 
7. Verkeer: Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)   
In 2023 voeren we onderhoud uit aan onze bewegwijzering. De eerste termijn is betaald in 2022. Het tweede termijn betalen we in 2023 na afronding van de werkzaamheden. 

8. Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik 
Er is geen noemenswaardige toename van het elektriciteitsverbruik.  De lasten zijn voornamelijk gestegen als gevolg van de landelijk gestegen energieprijzen.

Thema Water 
9a. Riool(heffing): BTW component / 9b. Riool(heffing): renovatie rioolstrengen / overstortconstructie / wateroverlast
9c: Riool(heffing): hogere elektriteitskosten drukriolering / 9d. Riool(heffing): mutaties lopende kredieten / investeringsprognose
a. Door stijging van de toe te rekenen kosten (zie punt b. t/m d.) aan de rioolheffing valt de BTW toerekening ook hoger uit. Dit levert voor de begroting een voordeel op van ca. € 37.000 aflopend naar ca. € 5.000 in 2027. De toe te rekenen kosten aan de rioolheffing worden in jaar 2023 verrekend met de voorziening Riolering (ca. € 210.000) en vanaf 2024 e.v. worden deze betrokken bij de berekening van de rioolheffing (2024: ca. € 62.000 en 2025 e.v. ca. € 27.000).

b. In Terheijden is na aanhoudende wegdekverzakkingen een rioolinspectie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er technische gebreken waren met betrekking tot de waterdichtheid van de riolering. Om dit structureel op te lossen, moeten twee strengen worden gerepareerd. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 30.000. Ook in Lage Zwaluwe moet er actie worden ondernomen om hevige wateroverlast op te lossen in het Groningenpad. Hiervoor moet een overstortconstructie worden gerealiseerd, waarvan de kosten geraamd zijn op € 8.000. Tot slot hebben we naar aanleiding van klachten over wateroverlast uit nagenoeg de gehele straat een rioolinspectie uitgevoerd in de Pastoor van Hooijdonklaan. Hierbij zijn technische gebreken met betrekking tot de afstroming geconstateerd. Het herstellen hiervan wordt geraamd op circa € 90.000. Kortom, de totale kosten voor de extra rioolwerkzaamheden in 2023 bedragen circa € 130.000.  Verzocht wordt om € 80.000 bij te ramen.

c. Zie opgenomen toelichting bij "9. Openbare verlichting: elektriciteitsverbruik".

d. Door mutaties van de lopende kredieten en aanpassing van de investeringsprognose 2024 e.v. nemen de kapitaallasten met betrekking tot de riolering toe met ca. € 9 .000.
Voor de mutaties en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar de onderstaande onderdelen in het programma. 

10. Waterkeringen: verwijderen wandelpaden langs de Mark (bijdrage aan Waterschap)
In 2022 zijn er geen wandelpaden op keringen verwijderd door het Waterschap. Mogelijk zal dit in 2023 plaatsvinden in het kader van het verbeteren van de regionale kering langs de Mark.

11. Watergangen en stedelijk water: onderhoud (indexering)
Het contract voor het maaien van bermen en watergangen is in 2023 voor de eerste keer in twee jaar geïndexeerd. De indexering ten opzichte van het eerste jaar bedraagt 26,7%.

12. Aanpassing persleiding (BP De Schakel Drimmelen)
Langs de Marinaweg te Drimmelen (bestemmingsplan De Schakel) ligt er een rioolpersleiding in grond naast de weg. Deze grond is van derden en bestemd om op te bouwen. Om deze omissie te corrigeren wordt gelijktijdig met het uitvoeren van de infrastructurele aanpassing uit de anterieure overeenkomst ook deze persleiding verlegd. De kosten worden over 40 jaar gelijkmatig afgeschreven.

Diverse
13. Urenverschuiving handhaving (Boa's) naar programma 1 
Zie toelichting programma 1. Burger en bestuur.

14. Lopende kredieten / investeringsprognose: mutatie kapitaallasten (excl. Riolering)
Door mutaties van de lopende kredieten en aanpassing van de investeringsprognose 2024 e.v. nemen de kapitaallasten in 2023 toe met ca. € 28.000 en vanaf 2024 e.v. met ca. € 30.000. Voor de mutaties en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar bijlage 2 en 5.