Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2020
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
   2. Blz. 7 Samenvatting
    1. Blz. 8 Samenvatting
     1. Blz. 9 Algemeen
  3. Blz. 10 Programma's
   1. Blz. 11 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 12 Inleiding
     1. Blz. 13 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 14 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 15 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 16 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 17 Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020
    3. Blz. 18 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 20 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 21 Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie
       2. Blz. 22 Basis op orde
      2. Blz. 23 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 24 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 25 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 27 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 28 Dorpsonderonsjes
       2. Blz. 29 Meet and Match
       3. Blz. 30 Samen aan de slag
      2. Blz. 31 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 32 Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0
    5. Blz. 33 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 35 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 36 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
    6. Blz. 37 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 38 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 39 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 40 Geluk
    7. Blz. 41 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 42 Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 43 Toelichting tabel 1.1
   2. Blz. 44 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 45 Inleiding
     1. Blz. 46 Inleiding
    2. Blz. 47 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 49 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 50 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 51 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 52 Integraal werken
      3. Blz. 53 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 54 Monitoren voortgang meldingen
    3. Blz. 55 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 57 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 58 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      2. Blz. 59 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 60 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       2. Blz. 61 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      3. Blz. 62 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 63 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
      4. Blz. 64 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 65 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       2. Blz. 66 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefteonderzoek
      5. Blz. 67 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 68 Fietsveilig maken Crullaan
       2. Blz. 69 Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden)
       3. Blz. 70 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       4. Blz. 71 Onderzoek school-thuisroutes
    4. Blz. 72 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 75 Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
       2. Blz. 76 Boomplantdag en andere activiteiten
       3. Blz. 77 Ecologisch beheer van de bermen verfijnen
       4. Blz. 78 In stand houden van de Groenblauwe dienst
    5. Blz. 79 2.4 Water
     1. Blz. 80 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 81 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 82 Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden
      2. Blz. 83 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 84 Intensiveren publicaties over riolering en water
       2. Blz. 85 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
    6. Blz. 86 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 87 Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 88 Toelichting tabel 2.1
    7. Blz. 89 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 90 Tabel 2.2 kredieten programma 2
     2. Blz. 91 Toelichting kredieten
    8. Blz. 92 Investeringsprognose 2021-2025
     1. Blz. 93 Tabel 2.3. Investeringsprognose programma 2
     2. Blz. 94 Toelichting
   3. Blz. 95 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 96 Inleiding
     1. Blz. 97 Inleiding
    2. Blz. 98 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 100 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 101 Nota Vrijetijdseconomie
       2. Blz. 102 Realisatie voetveer De Mand en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
      2. Blz. 103 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 104 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
    3. Blz. 105 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 107 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 108 Nota economie
    4. Blz. 109 3.3 Wonen
     1. Blz. 110 Toelichting
    5. Blz. 111 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 112 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 113 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 114 Windenergie
       2. Blz. 115 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
    6. Blz. 116 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 117 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 118 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 119 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 120 Omgevingswet
       3. Blz. 121 Sanering asbestdaken
    7. Blz. 122 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 123 Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 124 Toelichting tabel 3.1
    8. Blz. 125 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 126 Tabel 3.2. Kredieten programma 3
     2. Blz. 127 Toelichting kredieten
    9. Blz. 128 Investeringsprognose 2021-2025
     1. Blz. 129 Tabel
     2. Blz. 130 Toelichting
   4. Blz. 131 4. Sociaal domein
    1. Blz. 132 Inleiding
     1. Blz. 133 Inleiding
    2. Blz. 134 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 136 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 137 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 138 Doorontwikkeling CJG
    3. Blz. 139 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 140 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 141 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 142 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 143 Algemene voorzieningen realiseren
       3. Blz. 144 Consequenties abonnementstarief
       4. Blz. 145 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       5. Blz. 146 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       6. Blz. 147 Realiseren van een inclusieve samenleving
       7. Blz. 148 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
    4. Blz. 149 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 150 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 151 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 152 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 153 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       3. Blz. 154 Uitvoeren beschut werken
    5. Blz. 155 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 156 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 157 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 158 Realiseren van een inclusieve samenleving
      2. Blz. 159 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 160 Renovatie zwembaden
    6. Blz. 161 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 162 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 163 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 164 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 165 Realiseren van een inclusieve samenleving
    7. Blz. 166 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 167 Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 168 Toelichting tabel 4.1
    8. Blz. 169 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 170 Tabel 4.2 Kredieten programma 4
     2. Blz. 171 Toelichting kredieten
    9. Blz. 172 Investeringsprognose 2021-2025
     1. Blz. 173 Tabel 4.3. Investeringsprognose programma 4
     2. Blz. 174 Toelichting
   5. Blz. 175 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
    1. Blz. 176 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 177 Financiële afwijkingen
    2. Blz. 178 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 179 Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 180 Toelichting kredieten
    3. Blz. 181 Investeringsprognose 2021-2025
     1. Blz. 182 Tabel
     2. Blz. 183 Toelichting
   6. Blz. 184 Overhead
    1. Blz. 185 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 186 Financiële afwijkingen
    2. Blz. 187 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 188 Tabel kredieten Overhead
     2. Blz. 189 Toelichting kredieten
    3. Blz. 190 Investeringsprognose 2021 – 2025
     1. Blz. 191 Tabel
     2. Blz. 192 Toelichting
  4. Blz. 193 Paragrafen
   1. Blz. 194 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 195 Inleiding
     1. Blz. 196 Inleiding
    2. Blz. 197 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 198 Inventarisatie van de risico's
  5. Blz. 199 Bijlagen
   1. Blz. 200 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 201 1. Begrotingswijziging
     1. Blz. 202 Begrotinswijziging
   2. Blz. 203 2. Investeringsprognose 2021 - 2025
    1. Blz. 204 2. Investeringsprognose 2021 - 2025
     1. Blz. 205 2. Investeringsprognose 2021 - 2025
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap