Sitemap

Sitemap

Voorjaarsnota 2020 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Algemeen Blz. 9  
1. Burger en bestuur Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
Hoofddoelstelling Blz. 12  
1.1 Dienstverlening Blz. 13  
Wat willen we bereiken? Blz. 14  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 15  
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 16  
1.2 Burger en politiek Blz. 17  
Wat willen we bereiken? Blz. 18  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 19  
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 20  
Basis op orde Blz. 21  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 22  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 23  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 26  
Dorpsonderonsjes Blz. 27  
Meet and Match Blz. 28  
Samen aan de slag Blz. 29  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 30  
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 31  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 34  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 35  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 36  
Wat willen we bereiken? Blz. 37  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 38  
Geluk Blz. 39  
Financiële afwijkingen Blz. 40  
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 41  
Toelichting tabel 1.1 Blz. 42  
2. Openbare ruimte Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
Inleiding Blz. 45  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 46  
Wat willen we bereiken? Blz. 47  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 48  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 49  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 50  
Integraal werken Blz. 51  
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 52  
Monitoren voortgang meldingen Blz. 53  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 56  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 57  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 58  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 59  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 60  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 61  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 62  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 63  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 64  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefteonderzoek Blz. 65  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 66  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 67  
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 68  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 69  
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 70  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 71  
Wat willen we bereiken? Blz. 72  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 73  
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 74  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 75  
Ecologisch beheer van de bermen verfijnen Blz. 76  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 77  
2.4 Water Blz. 78  
Wat willen we bereiken? Blz. 79  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 80  
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 81  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 82  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 83  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 84  
Financiële afwijkingen Blz. 85  
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 86  
Toelichting tabel 2.1 Blz. 87  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 88  
Tabel 2.2 kredieten programma 2 Blz. 89  
Toelichting kredieten Blz. 90  
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 91  
Tabel 2.3. Investeringsprognose programma 2 Blz. 92  
Toelichting Blz. 93  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 94  
Inleiding Blz. 95  
Inleiding Blz. 96  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 97  
Wat willen we bereiken? Blz. 98  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 99  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 100  
Realisatie voetveer De Mand en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 101  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 102  
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 103  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 106  
Nota economie Blz. 107  
3.3 Wonen Blz. 108  
Toelichting Blz. 109  
3.4 Duurzaamheid Blz. 110  
Wat willen we bereiken? Blz. 111  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 112  
Windenergie Blz. 113  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 114  
3.5 Leefomgeving Blz. 115  
Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 117  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 118  
Omgevingswet Blz. 119  
Sanering asbestdaken Blz. 120  
Financiële afwijkingen Blz. 121  
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 122  
Toelichting tabel 3.1 Blz. 123  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 124  
Tabel 3.2. Kredieten programma 3 Blz. 125  
Toelichting kredieten Blz. 126  
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 127  
Tabel Blz. 128  
Toelichting Blz. 129  
4. Sociaal domein Blz. 130  
Inleiding Blz. 131  
Inleiding Blz. 132  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 133  
Wat willen we bereiken? Blz. 134  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 135  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 136  
Doorontwikkeling CJG Blz. 137  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Ondersteuning van mensen Blz. 140  
Aanpak eenzaamheid Blz. 141  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 142  
Consequenties abonnementstarief Blz. 143  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 144  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 145  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 146  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 147  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 148  
Wat willen we bereiken? Blz. 149  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 150  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 151  
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 152  
Uitvoeren beschut werken Blz. 153  
4.4 Sport en bewegen Blz. 154  
Wat willen we bereiken? Blz. 155  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 156  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 157  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 158  
Renovatie zwembaden Blz. 159  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 162  
Bouwhal carnaval Blz. 163  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 164  
Financiële afwijkingen Blz. 165  
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 166  
Toelichting tabel 4.1 Blz. 167  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 168  
Tabel 4.2 Kredieten programma 4 Blz. 169  
Toelichting kredieten Blz. 170  
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 171  
Tabel 4.3. Investeringsprognose programma 4 Blz. 172  
Toelichting Blz. 173  
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 174  
Financiële afwijkingen Blz. 175  
Financiële afwijkingen Blz. 176  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 177  
Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen Blz. 178  
Toelichting kredieten Blz. 179  
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 180  
Tabel Blz. 181  
Toelichting Blz. 182  
Overhead Blz. 183  
Financiële afwijkingen Blz. 184  
Financiële afwijkingen Blz. 185  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 186  
Tabel kredieten Overhead Blz. 187  
Toelichting kredieten Blz. 188  
Investeringsprognose 2021 – 2025 Blz. 189  
Tabel Blz. 190  
Toelichting Blz. 191  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 192  
Inleiding Blz. 193  
Inleiding Blz. 194  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 195  
Inventarisatie van de risico's Blz. 196  
1. Begrotingswijziging Blz. 197  
1. Begrotingswijziging Blz. 198  
Begrotinswijziging Blz. 199  
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 200  
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 201  
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 202  
Publicatiedatum: 02-07-2020

Inhoud