Sitemap

Voorjaarsnota 2020 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Samenvatting Blz. 8
Algemeen Blz. 9
Programma's Blz. 10
1. Burger en bestuur Blz. 11
Inleiding Blz. 12
Hoofddoelstelling Blz. 13
1.1 Dienstverlening Blz. 14
Wat willen we bereiken? Blz. 15
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 16
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 17
1.2 Burger en politiek Blz. 18
Wat willen we bereiken? Blz. 19
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 20
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 21
Basis op orde Blz. 22
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 23
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 24
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 25
Wat willen we bereiken? Blz. 26
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 27
Dorpsonderonsjes Blz. 28
Meet and Match Blz. 29
Samen aan de slag Blz. 30
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 31
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 32
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 33
Wat willen we bereiken? Blz. 34
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 35
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 36
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 37
Wat willen we bereiken? Blz. 38
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 39
Geluk Blz. 40
Financiële afwijkingen Blz. 41
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 42
Toelichting tabel 1.1 Blz. 43
2. Openbare ruimte Blz. 44
Inleiding Blz. 45
Inleiding Blz. 46
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 49
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 50
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 51
Integraal werken Blz. 52
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 53
Monitoren voortgang meldingen Blz. 54
2.2 Wegen en verkeer Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 57
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 58
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 59
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 60
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 61
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 62
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 63
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 64
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 65
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefteonderzoek Blz. 66
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 67
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 68
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 69
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 70
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 71
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 74
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 75
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 76
Ecologisch beheer van de bermen verfijnen Blz. 77
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 78
2.4 Water Blz. 79
Wat willen we bereiken? Blz. 80
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 81
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 82
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 83
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 84
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 85
Financiële afwijkingen Blz. 86
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 87
Toelichting tabel 2.1 Blz. 88
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 89
Tabel 2.2 kredieten programma 2 Blz. 90
Toelichting kredieten Blz. 91
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 92
Tabel 2.3. Investeringsprognose programma 2 Blz. 93
Toelichting Blz. 94
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 95
Inleiding Blz. 96
Inleiding Blz. 97
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 98
Wat willen we bereiken? Blz. 99
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 100
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 101
Realisatie voetveer De Mand en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 102
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 103
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 104
3.2 Versterken economische structuur Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 107
Nota economie Blz. 108
3.3 Wonen Blz. 109
Toelichting Blz. 110
3.4 Duurzaamheid Blz. 111
Wat willen we bereiken? Blz. 112
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 113
Windenergie Blz. 114
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 115
3.5 Leefomgeving Blz. 116
Wat willen we bereiken? Blz. 117
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 118
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 119
Omgevingswet Blz. 120
Sanering asbestdaken Blz. 121
Financiële afwijkingen Blz. 122
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 123
Toelichting tabel 3.1 Blz. 124
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 125
Tabel 3.2. Kredieten programma 3 Blz. 126
Toelichting kredieten Blz. 127
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 128
Tabel Blz. 129
Toelichting Blz. 130
4. Sociaal domein Blz. 131
Inleiding Blz. 132
Inleiding Blz. 133
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 136
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 137
Doorontwikkeling CJG Blz. 138
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
Ondersteuning van mensen Blz. 141
Aanpak eenzaamheid Blz. 142
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 143
Consequenties abonnementstarief Blz. 144
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 145
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 146
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 147
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 148
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 149
Wat willen we bereiken? Blz. 150
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 151
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 152
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 153
Uitvoeren beschut werken Blz. 154
4.4 Sport en bewegen Blz. 155
Wat willen we bereiken? Blz. 156
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 157
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 158
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 159
Renovatie zwembaden Blz. 160
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 161
Wat willen we bereiken? Blz. 162
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 163
Bouwhal carnaval Blz. 164
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 165
Financiële afwijkingen Blz. 166
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 167
Toelichting tabel 4.1 Blz. 168
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 169
Tabel 4.2 Kredieten programma 4 Blz. 170
Toelichting kredieten Blz. 171
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 172
Tabel 4.3. Investeringsprognose programma 4 Blz. 173
Toelichting Blz. 174
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 175
Financiële afwijkingen Blz. 176
Financiële afwijkingen Blz. 177
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 178
Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen Blz. 179
Toelichting kredieten Blz. 180
Investeringsprognose 2021-2025 Blz. 181
Tabel Blz. 182
Toelichting Blz. 183
Overhead Blz. 184
Financiële afwijkingen Blz. 185
Financiële afwijkingen Blz. 186
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 187
Tabel kredieten Overhead Blz. 188
Toelichting kredieten Blz. 189
Investeringsprognose 2021 – 2025 Blz. 190
Tabel Blz. 191
Toelichting Blz. 192
Paragrafen Blz. 193
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 194
Inleiding Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Inventarisatie van de risico’s Blz. 197
Inventarisatie van de risico's Blz. 198
Bijlagen Blz. 199
1. Begrotingswijziging Blz. 200
1. Begrotingswijziging Blz. 201
Begrotinswijziging Blz. 202
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 203
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 204
2. Investeringsprognose 2021 - 2025 Blz. 205
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap