Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Met haar Voorjaarsnota legt het college verantwoording aan de raad af over de uitvoering van het beleid tot en met het eerste kwartaal 2020. Het college doet verslag van situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterk afwijkt van de begroting. Waarbij het college verwacht dat herstel van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkingscategorie rood).

Daarnaast informeert het college de raad over situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan in zekere mate afwijkt van de begroting. Alle inspanningen zijn gericht op het herstellen van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting (afwijkingscategorie oranje).

Tot slot licht het college situaties toe waarin weliswaar niet van de begroting wordt afgeweken maar waarvan het college het toch relevant vindt om de raad daarover te informeren.

De Financiële Commissie heeft in haar vergadering van 12 februari 2020 in overweging gegeven om de Voorjaarsnota te beperken tot het rapporteren van de beleids- en financiële afwijkingen. En afstand te doen van de paragrafen die voorheen deel uitmaakten van de Voorjaarsnota. Het college heeft die overweging overgenomen. Wel vindt het college van belang dat de raad op de hoogte is van de risico's die beleids- of financiële doelstellingen (kunnen) bedreigen. Om die reden is de Voorjaarsnota voorzien van een risicoparagraaf.

Structurele en incidentele baten en lasten
Een zuivere toepassing van het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten conform het Besluit Begroting en Verantwoording en de interpretatie daarvan door de provincie als financieel toezichthouder zorgt voor het aanmerken van lasten als structureel waar die in de begroting als incidenteel waren geduid.
Hierdoor ontstaat in 2020 een significant structureel tekort. Vanaf 2021 is door deze zuivere benaderingswijze nauwelijks meer sprake van incidentele baten en lasten. Dit past bij het BBV, dat ervan uitgaat dat slechts in uitzonderingssituaties sprake kan zijn van incidentele baten en lasten.

COVID-19
Het kabinet heeft tijdelijke financiële regelingen getroffen om de economie te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden. Zo voeren gemeenten de Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uit. Gemeenten werden hiervoor tot 1 juni 2020 volledig door het Rijk gecompenseerd. Een landelijke regiegroep rapporteert medio juli over het vervolg van de compensatie van medeoverheden voor de nadelige gevolgen van de COVID-19 uitbraak.

Verdeelsystematiek Gemeentefonds
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een herziening van de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds aangekondigd. De resultaten van twee landelijke onderzoeken maken duidelijk dat kleinere gemeenten met het profiel van Drimmelen door die herziening financieel benadeeld zullen gaan worden. Dat nadeel wordt uitgedrukt in een bedrag per inwoner per jaar.
Op basis van de nu bekende informatie gaat het college ervan uit dat dit nadeel vanaf 2024 structureel € 15 euro per inwoner per jaar zal zijn. Voor het overgangsjaar 2023 gaat het college uit van een financieel nadeel van € 10 per inwoner per jaar.
Deze bedragen zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2020. Voorzichtigheidshalve neemt het college daarnaast vanaf 2023 € 15 per inwoner per jaar op in de risicoparagraaf, waarbij het college inschat dat dit risico daadwerkelijk op zal treden laag is.