Overhead

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

Met ingang van de begroting 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Onderdeel hiervan is dat de Overhead een apart onderdeel is van de begroting. Om deze reden is vanaf de Voorjaarsnota 2017 hieraan ook een apart hoofdstuk gewijd.

Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Overhead 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a1. Huisvesting: Verduurzaming gemeentehuis - - 16- N 0 V 0 V 0 V
a2. Huisvesting: lopende kredieten 2020 (meubilair) 11 V 22 V 22 V 22 V 22 V
a2. Huisvesting: investeringsprognose 2021 e.v. (meubilair) - - - - 22- N 22- N 22- N
a3. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) 30 V 30 V 30 V 30 V 30 V
b1. Automatisering: Optimaliseren basisregistraties BAG/WOZ/BGT 35- N
b2. Automatisering: hardware investeringsprognose 2021 - - 7 V 6 V 3 V - -
c1. Overige personeelslasten: bovenformatief 199- N
c2. Overige personeelslasten: administratieve correctie met overhead 128- N 95- N 45- N 0- N 0 V
c3. Overige personeelslasten: Gelukscoördinator 31 V 31 V
c4. Overige personeelslasten: diverse 29- N 14- N 14- N 14- N 14- N
d. Front-office: Gelukscoördinator 10- N 10- N 0- N 0- N 0- N
Totaal Overhead 329- N 44- V 23- V 19 V 17 V
Verschuiving tussen programma’s
b1. Automatisering (van Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering) 35 V
c2. Overige personeelslasten: adm. correctie met overhead (prg. 1) 128 V 95 V 45 V 0 V 0- N
c3. Overige personeelslasten: Gelukscoördinator 31- N 31- N
d. Front-office: Gelukscoördinator 9 V 9 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 142 V 73 V 45 V 0 V 0- N
Mutatie reserves
e. Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten 102- N 52- N
Totaal mutatie reserves 102- N 52- N - - - - - -
Totaal Overhead na dekking 289- N 23- N 22 V 19 V 16 V

Toelichting tabel 6.1

a1. Huisvesting: Verduurzaming gemeentehuis
Dit betreft de financiële verwerking van het raadsbesluit “Beheer van het vastgoed van de gemeente Drimmelen” van 5 maart 2020. Voor een inhoudelijke toelichting zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”.

a2. Huisvesting: mutaties kredieten / investeringen (meubilair)
Voor een inhoudelijke toelichting zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”.

a3. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)
Zie toelichting programma 3 onderdeel “m. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)”

b1. Automatisering: Optimaliseren basisregistraties BAG/WOZ/BGT
Dit betreft een verschuiving van een claim die niet op de juiste kostenplaats is verantwoord.

b2. Automatisering: hardware investeringsprognose 2021
Vanaf 2021 worden er geen halve kapitaallasten meer geraamd in het eerste jaar. Dit leidt per saldo tot kleine verschuivingen.

c1. Overige personeelslasten: bovenformatief
Twee medewerkers worden de komende 2 jaar via een van werk naar werk traject begeleid naar ander werk buiten de organisatie. Tot dat moment werken ze aan projecten, m.n. e-depot en overige digitaliseringstrajecten.
Na 2 jaar volgt ontslag en ww-uitkering indien betrokkene geen nieuwe baan heeft gevonden. De incidentele kosten hiervan bedragen € 199.000.

c2. Overige personeelslasten: administratieve correctie met overhead
Bij het opstellen van de begroting is een deel van loonkosten ten onrechte geraamd op het programma Burger en Bestuur. Deze kosten hadden geraamd moeten zijn bij de overhead. Dit wordt nu gecorrigeerd.

c3. Overige personeelslasten: Gelukscoördinator
Met de invulling van de functie van Gelukscoördinator door een vaste medewerker vindt er een budgettair neutraal verschuiving van budget plaats.

c4. Overige personeelslasten: diverse
Deze afwijking bestaat uit enkele noodzakelijke kleinere budgetverhogingen. Structureel wordt het budget verhoogd vanwege de aanbesteding nieuwe Arbodienst en een grotere behoefte aan zorg (€ 7.000). Daarnaast moet vanaf 2020 over overwerk ook vakantiegeld worden betaald. Hierdoor zijn de kosten ca. € 4.000 structureel hoger.

Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten

Voor de dekking van de kosten van de Gelukscoördinator is besloten om voor 2020 en 2021 € 52.000 te onttrekken uit de Algemene reserve. Tevens is besloten om voor 2020 de kosten van het functieboek (€ 50.000) te onttrekken uit de Algemene Reserve. Deze kosten worden nu echter niet meer als incidenteel beoordeeld waardoor ook de onttrekking wordt ingetrokken.
In deze overgangsfase blijven de kostenbudgetten gehandhaafd, maar niet meer ten laste van de reserves.

d. Frontoffice: Gelukscoördinator
Met de invulling van de functie van Gelukscoördinator door een vaste medewerker vindt er een budgettair neutraal verschuiving van budget plaats.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Terug naar navigatie - Tabel kredieten Overhead
Tabel 6.2 kredieten overhead
Overhead Jaar Status Raming Uitgaven Restant Mutatie
Investeringen
Huisvesting
a. Meubilair gemeentehuis 2020 Naar 2021 335.188 0 335.188 -335.188 V
b. Verduurzaming gemeentehuis 2020 Nieuw 0 0 0 640.000 N
Totaal Huisvesting 335.188 0 335.188 304.812 N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 335.188 0 335.188 304.812 N
Terug naar navigatie - Toelichting kredieten

a. Meubilair gemeentehuis
In 2019 is er een pilot geweest voor een nieuwe inrichtingsconcept. Hierbij zijn er negen test werkplekken geplaatst waarbij aan alle collega’s is gevraagd om hier van gebruik te maken en een vragenlijst in te vullen.
Met de uitkomsten van deze pilot en het advies van een externe adviseur wordt er in 2020 gekeken hoe we het gehele gemeentehuis anders kunnen gaan inrichtingen. Planning hierbij is om eind 2020 de aanbesteding te hebben afgerond waarna de daadwerkelijke levering van het meubilair in 2021 plaatsvindt.

b. Verduurzaming gemeentehuisIn 2020 wordt er gestart met de verduurzaming van het gemeentehuis. In juni/juli/augustus 2020 wordt er gestart met het opwaarderen van de werktuigbouwkundige installatie. Tevens zal er na de renovatie van het dak in 2020 zonnepanelen worden aangebracht als alternatieve energiebron. De bouwkundige aanpassingen zullen uitgevoerd worden eind 2020 en in 2021 worden afgewerkt.

Investeringsprognose 2021 – 2025

Terug naar navigatie - Tabel
Tabel 6.3. Investeringsprognose overhead
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2021 2022 2023 2024 2025 nut
Gemeentehuis
O 72 Meubilair gemeentehuis Doorgeschoven van 2020 335.188 Econ.
Totaal Gemeentehuis 335.188 - - - -
ICT: vervanging hardware
O 73 Discussie-installatie Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 74 2e Discussie-installatie Ongewijzigd 21.662 Econ.
O 75 Mobile geluidsinstallatie Ongewijzigd 10.075 Econ.
O 76 Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) Ongewijzigd 22.670 Econ.
O 77 Tablets Raad Ongewijzigd 28.967 Econ.
O 78 Scanners Ongewijzigd 12.594 Econ.
O 79 Smartboards Ongewijzigd 10.075 Econ.
O 80 AO-printer (omg.verg) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O 81 Tablets medewerkers & college Ongewijzigd 30.226 Econ.
Totaal ICT: vervanging hardware 84.633 51.636 25.188 30.226 -
ICT: vervanging software
O 82 SmartDocuments (sjablonen) Ongewijzigd 16.121 Econ.
O 83 JCC klantbegeleidingssysteem Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 84 Personeelsinformatiesysteem Ongewijzigd 35.264 Econ.
O 85 Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. Ongewijzigd 138.537 Econ.
O 86 Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 Ongewijzigd 285.259 Econ.
O 87 CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) Ongewijzigd 37.783 Econ.
O 88 Vastgoed infosysteem (GIS) Doorgeschoven van 2020 125.741 Econ.
O 89 Inrichting bedrijvenloket Doorgeschoven van 2020 20.000 Econ.
O 90 Implementatie M.O. berichtenbox Doorgeschoven van 2020 10.000 Econ.
O 91 impl M.O. lp.zkn Doorgeschoven van 2020 15.000 Econ.
O 92 Sportaccommodaties HTA Doorgeschoven van 2020 15.113 Econ.
O 93 Gegevensmagazijn /-makelaar Doorgeschoven van 2020 70.528 Econ.
O 94 Modernisering GBA (basisregistratie personen) Doorgeschoven van 2020 180.000 Econ.
O 95 Icontrol (metadatamanager, DSP) Doorgeschoven van 2020 17.128 Econ.
O 96 Workflows (WMS) Ongewijzigd 26.196 Econ.
O 97 Planon (incl. helpdesk) Ongewijzigd 40.302 Econ.
O 98 DMS fase 2 Ongewijzigd 120.905 Econ.
O 99 DSP/ ZTC Ongewijzigd 30.226 Econ.
O 100 Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) Ongewijzigd 67.169 Econ.
O 101 Vastgoed-informatiesysteem (GIS) Ongewijzigd 125.741 Econ.
O 102 n/wro/DURP Ongewijzigd 30.554 Econ.
O 103 Klachten registratie (prevent) Ongewijzigd 28.211 Econ.
O 104 Procesbeschrijvingen (workflow) Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 105 Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem Ongewijzigd 25.000 Econ.
O 106 Vervanging technische infrastructuur Ongewijzigd 178.334 Econ.
O 107 Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) Ongewijzigd 131.484 Econ.
O 108 Sportaccommodaties HTA Ongewijzigd 15.113 Econ.
O 109 TIM (tijdregistratie) Ongewijzigd 25.188 Econ.
O 110 Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 111 Softwarepakket Burgerzaken Cipers Ongewijzigd 70.528 Econ.
O 112 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O 113 Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur Ongewijzigd 50.000 Econ.
O 114 Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) Ongewijzigd 180.000 Econ.
Totaal I&A Software 996.699 284.798 280.034 771.175 -
Totaal Overhead 1.416.521 336.434 305.222 801.401 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Gemeentehuis

72. Meubilair gemeentehuis
In 2019 is er een pilot geweest voor een nieuwe inrichtingsconcept. Hierbij zijn er negen test werkplekken geplaatst waarbij aan alle collega’s is gevraagd om hier van gebruik te maken en een vragenlijst in te vullen. Met de uitkomsten van deze pilot en het advies van een externe adviseur wordt er in 2020 gekeken hoe we het gehele gemeentehuis anders kunnen gaan inrichtingen. Planning hierbij is om eind 2020 de aanbesteding te hebben afgerond waarna de daadwerkelijke levering van het meubilair in 2021 plaatsvindt.

ICT: vervanging hardware
73. Discussie-installatie
In 2021 is de discussie installatie in de raadzaal economisch afgeschreven voor dit moment is deze technisch nog niet afgeschreven. In de loop van 2021 zal gekeken worden of deze aan vervanging toe is.

74. 2e Discussie-installatie
In 2021 is 2de discussie installatie economisch afgeschreven. In de loop van 2021 zal gekeken of deze vervangen moet worden.

75. Mobile geluidsinstallatie
In 2021 is de mobile geluidsinstallatie economisch afgeschreven voor dit moment is deze technisch nog niet afgeschreven. In de loop van 2021 zal gekeken worden of deze aan vervanging toe is.

76. Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare)
In het nieuwe huisvestingsplan worden ook de vergaderruimtes meegenomen en zal gekeken worden of er vervanging/uitbreiding nodig is van de huidige apparatuur.

ICT: vervanging software

82. SmartDocuments (sjablonen)
Vervanging van Smart Documents sjablonenprogramma is gekoppeld aan de doorontwikkeling dienstverlening en digitaal werken. Dit zal aan de hand van de prioritering op de projectenkalender in 2021 worden opgestart en nader uitgewerkt.

83. JCC klantbegeleidingssysteem
Het klantbegeleidingsysteem is met de migratie van de software naar Serverpark van Breda geactualiseerd. In relatie tot de verbetering van de dienstverlening zal de doorontwikkeling van het klantcontactcentrum gelijktijdig mee optrekken.

84. Personeelsinformatiesysteem
Vanuit de vervangingscyclus zou de component van de salarisadministratie in 2021 vervangen moeten worden. Het huidige systeem is in samenwerking met 14 andere regiogemeente aanbesteed. In 2021 wordt overleg gevoerd met deze regiogemeenten hoe dit op te pakken.

85. Centraal contentmanagementsysteem/website intergr.
Dit betreft een periodiek vervanging van het Content Mangement Systeem van de gemeentelijke website. Bij goed functioneren zou nog gebruik gemaakt kunnen worden van 2x een verlengingsperiode van 1 jaar. Echter door Verplichte upgrade noodzaak van het onderliggende besuringssoftware (Drupal) wordt in 2021 een nieuwe aanbesteding voorbereid, zo mogelijk in samenwerking met gemeente Breda

86. Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1
Dit krediet betreft de initiële opzet van het Document Management Systeem. De vervanging zal in het kader van de verbetering van dienstverlening en bedrijfsvoering de basisvormen en worden samengevoegd met de uitvoering van het verbeterplan doorontwikkeling Informatievoorziening, welke in 2021 zal worden opgepakt

87. CMS (sitemanager 3 VIP-totaal)
Dit is de vervanging van een later uitbreiding op de software van de gemeentelijke website (84) deze kredieten samenvoegen en in 2021 opnieuw aanbesteden.

88. Vastgoed infosysteem (GIS)
Vervanging van de Geografische informatiesystemen is opgenomen in de projectenkalender voor 2021. Om tot vervanging/aanpassing te komen wordt in 2021 eerst een beleidsplan geschreven ten behoeve van de doorontwikkeling van de GIS omgeving.

89. Inrichting bedrijvenloket
Inrichting bedrijven loket kan in samspraak met ontwikkeling Mijn overheid worden opgepakt en uitgevoerd Deze onderwerpen make tesamen onderdeel uit van de doorontwikkeling van dienstverlening. De uitwerking zal in 2021 aan de hand van de prioritering op de projecten kalender worden uitgevoerd.

90. Implementatie M.O. berichtenbox
Mijn Overheid (berichtenbox en lopende zaken) maken onderdeel uit van de doorontwikkeling van dienstverlening. De uitwerking zal in 2021 aan de hand van de prioritering op de projecten kalender worden uitgevoerd.

91. Implementatie M.O. lopende zaken
Mijn Overheid (berichtenbox en lopende zaken) maken onderdeel uit van de doorontwikkeling van dienstverlening. De uitwerking zal in 2021 aan de hand van de prioritering op de projecten kalender worden uitgevoerd.

92. sportaccommodaties HTA
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties is op de projectkalender geplaatst voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. Door prioritering van de onderwerpen op projectkalender zal aangegeven kunnen worden welk moment het meest geschikt is om de vervanging of aanpassing uit te voeren.

93. Gegevensmagazijn /-makelaar
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast.

94. Modernisering GBA (basisregistratie personen)
De ontwikkeling van het landelijke project modernisering GBA is stop gezet. Dat wil niet zeggen dat er in het geheel niets ontwikkeld wordt. De huidige leveranciers van de software voor deze basisregistratie ontwikkelen nog wel door zodat de dienstsverlening van burgerzaken producten verbeterd kan worden. In 2021 wordt in samenhang met de gemeentelijke doorontwikkeling op gebied van dienstverlening bepaald hoe dit verbetertraject vorm te geven.

95. Icontrol (metadatamanager, DSP)
Vervanging van I-controller is gekoppeld aan de doorontwikkeling van dienstverlening en digitaal werken. Dit zal aan de hand van de prioritering op de projectenkalender in 2021 worden opgestart en nader uitgewerkt.