1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling
 

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

1.5 Bestuursondersteuning

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. G.R.: Brandweer, begroting en jaarrekening 22 V 1- N 29 V 60 V 60 V
b. G.R.: Begroting RWB 2021 - N 17- N 18- N 20- N 20- N
c. Admin. Correctie met Overhead 128 V 95 V 45 V 0 V
d. Regionaal Informatie en Expertise Centrum - - 11- N 11- N 11- N 11- N
e. Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten - -
f. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) 3- N 3- N 3- N 3- N 3- N
Diverse per saldo 13- N 4- N 2- N 10- N 10- N
Totaal Burger en Bestuur 134 V 58 V 41 V 16 V 16 V
Verschuiving tussen programma’s
c. Admin. Correctie met Overhead 128- N 95- N 45- N 0- N -
Totaal verschuivingen tussen programma's 128- N 95- - 45- - 0- - - -
Mutatie reserves
e. Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten 28- N 28- N 25- N - - - -
Totaal mutatie reserves 28- N 28- N 25- N - - - -
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 22- N 64- N 29- N 16 V 16 V
Terug naar navigatie - Toelichting tabel 1.1

Toelichting tabel 1.1

a. G.R.: Brandweer
a1. Jaarrekening brandweer 2019
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van
€ 2.622.403. Een deel van dit bedrag wordt toegevoegd als bestemmingsreserve bijvoorbeeld voor regionale doorontwikkelingen en ontwikkelingen in de Rijksbijdrage. Er blijft een bedrag over van € 1.039.226 om uit te keren aan de gemeenten, dit gaat via de CEBEON verdeelsleutel die ook wordt gehanteerd bij de bijdrage van de gemeenten. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit een uiteindelijke teruggave van € 22.300.

a2. Begroting brandweer 2021
In de begroting 2021 van de Veiligheidsregio wordt van de gemeente een bijdrage gevraagd van € 1.550.000.
Dit is € 1.000 meer dan opgenomen was in de meerjarenbegroting. Na 2021 neemt de bijdrage toe met 2,58% vanwege de loon- en prijsontwikkeling. Deze stijging is echter lager dan waarmee eerder gerekend waardoor er nu vanaf 2022 een voordeel ontstaat.

b. Begroting RWB 2021
De conceptbegroting van de RWB vertoont een hogere bijdrage dan eerder begroot. De algemene kosten worden op dit programma opgenomen en zijn in 2021 ruim € 17.000 hoger dan begroot. Dit loopt op tot € 25.000 in 2024.
De oorzaak van deze stijging wordt veroorzaakt door indexering en daarnaast is er een verschuiving met de kosten Rewin (zie toelichting programma 3).

c. Administratieve correctie met overhead
Bij het opstellen van de begroting is een deel van loonkosten ten onrechte geraamd op het programma.
Deze kosten hadden geraamd moeten zijn bij de overhead. Dit wordt nu gecorrigeerd.

d. Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Al enige jaren draagt de gemeente Drimmelen bij aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).
De 5 grote Brabantse gemeenten hebben destijds een Taskforce opgezet om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te bundelen.
Deze Taskforce is inmiddels uitgebreid naast Brabant ook naar Zeeland. Deze taskforce dient als voorbeeld in het land voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en werden daarom financieel gesteund door de rijksoverheid.
Eind 2018 is de taskforce samen met het RIEC opgegaan in één efficiëntere hulp- en ondersteuningsstructuur om de netwerkpartners beter te kunnen helpen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Tot 2020 draagt de rijksoverheid jaarlijks €700.000 bij. Deze bijdrage komt te vervallen en zullen de gezamenlijke gemeenten naar rato deze bijdrage moeten leveren.
Voorzien wordt dat op 1 juli 2020 hierover een convenant door alle Brabantse en Zeelandse gemeenten zal worden ondertekent.

e. Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten
In 2019 heeft de commissie BBV een nieuwe notitie uitgebracht over incidentele baten en lasten. Op basis hiervan wordt veel meer als structureel beschouwd. Dit betekent dat de omvang van de incidentele kosten afneemt waardoor ons structurele begrotingssaldo verslechtert. Indien voor deze kosten een reserve is ingezet, wordt dit teruggedraaid, want structurele kosten mogen niet gedekt worden door incidentele middelen. In deze overgangsfase blijven de kostenbudgetten gehandhaafd, maar niet meer ten laste van de reserves.

De reservemutaties voor dit programma zijn:

Progr.1 reservemutaties VJN20

f. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)
Zie toelichting programma 3 onderdeel “m. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)”