A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In deze risicoparagraaf geven we inzicht in ontwikkelingen of gebeurtenissen die een bedreiging (kunnen) vormen voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de begroting 2020. Of de financiering daarvan. We staan stil bij de nu bekende risico’s en daarbinnen de 10 grootste risico’s. Daarna geven we een beeld van het financieel effect van het optreden van de risico’s en het weerstandsvermogen dat nodig is om dat financieel effect af te dekken.

Inventarisatie van de risico’s

Terug naar navigatie - Inventarisatie van de risico's

Risicokaart
Drimmelen heeft van 62 ontwikkelingen of gebeurtenissen vastgesteld dat zij bedreigend (kunnen) zijn voor de doelrealisatie uit de begroting 2020. De kans dat deze risico’s optreden is verschillend. En ook in het financieel gevolg van dat optreden verschillen de risico’s van elkaar.

Tabel 1: risicospreiding naar kans en financieel gevolg

Het merendeel van de risico’s (37) bevindt zich in de ‘veilige’, groene zone. De kans dat deze risico’s optreden in combinatie met het financieel gevolg dat dan veroorzaakt wordt is relatief beperkt. De andere risico’s (25) vallen in de oranje categorie. De kans dat deze risico’s zich voor gaan doen is wat groter en ook het effect zal in dat geval negatiever zijn.
Op dit moment is ingeschat dat zich geen gebeurtenissen of ontwikkelingen in de zwaarste, rode categorie voor gaan doen. Het gaat dan om risico’s waarvan de kans op het ontstaan minimaal 70% is en de schade in dat geval minimaal € 250.000 per gebeurtenis is.

Grootste risico’s
De geïdentificeerde risico’s zijn gerangschikt op de mate waarin een risico invloed heeft op het totale risicoprofiel van de gemeente Drimmelen. Daarvan zijn de tien grootste risico’s afgeleid.

Tabel 2: risico top 10

Een nieuw geïdentificeerd risico betreft de nadelige gevolgen van de klimaatveranderingen zoals het optreden van overstromingen, wateroverlast en langdurige perioden van droogte en hitte. Gebeurtenissen die voor schade aan particuliere en gemeentelijke eigendommen kan zorgen. Dit risico is overigens wel opgenomen in de jaarstukken 2019.
Een ander nieuw risico is een overschrijding van het budget dat vrijgemaakt wordt voor de nieuwbouw van basisschool De Stuifhoek in 2023.
Het risico dat de (door)decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang tot extra uitvoeringskosten kan leiden behoorde in de begroting nog niet tot de top 10.

Voor de uitbraak van COVID-19 geldt dat het financieel effect van zekere gebeurtenissen en ontwikkelingen in de voorliggende Voorjaarsnota is verwerkt. Het financieel effect van onzekere gebeurtenissen en ontwikkelingen is als risico aangemerkt en maakt dus deel uit van deze risicoparagraaf maar behoort niet tot de top 10. Te denken valt aan een hogere gemeentelijke bijdrage aan de GGD en het compenseren van ondernemers die leerlingen naar scholen vervoeren.

Financieel effect
Met het optreden van de tien grootste risico’s loopt Drimmelen in financiële zin een risico van € 4.950.000 (begroting € 4.746.000). Voor het financieel afdekken van het gelijktijdig optreden van álle risico’s is een bedrag van € 14.694.000 nodig (begroting € 11.578.000).
Verder is het voor 90% zeker dat alle risico’s afgedekt kunnen worden met een bedrag van € 3.757.000 (begroting € 2.797.000). Dit zekerheidspercentage van 90% is leidend in het risicomanagement van de gemeente Drimmelen

Weerstandscapaciteit
Het bovenstaande betekent dat het risicoprofiel van de gemeente in zekere mate is verzwaard ten opzichte van de begroting 2020. Bij 90% zekerheid dat alle risico’s gelijktijdig op zullen treden is nu een weerstandscapaciteit van € 3.757.000 nodig.
De beschikbare weerstandscapaciteit is begroot op € 16.207.000. Het weerstandsratio (beschikbare weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit) bedraagt dan 4,31. Begroot is een weerstandsratio van 5,79. Zoals uit de volgende tabel blijkt laat een ratio van 4,31 zich nog altijd als uitstekend kwalificeren.

Tabel 3: categorisering weerstandsratio

In het managen van haar risico’s streeft Drimmelen een weerstandsratio van minimaal 1 met de kwalificatie voldoende na.