Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen
Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Algemene Dekkingsmiddelen 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Personeelskosten 102- N 33- N 77- N 77- N 77- N
a1. Indexering loonkosten 391- N 391- N 391- N 391- N
b. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 58- N 58- N 58- N 58- N 58- N
c1. Gemeentefondsuitkering: december circulaire 46- N 47- N 38- N 38- N 38- N
c2. Gemeentefondsuitkering: stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ 311 V 311 V 311 V
c3. Meicirculaire 457 V 1.012 V 1.183 V 1.020 V 834 V
c4. Herijking gemeentefonds - - - N 272- N 408- N
d1. Tractie / gereedschappen: hogere kapitaallasten 1- N 3- N 3- N 3- N 3- N
d2. Gemeentewerf: voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) 14- N 14- N 14- N 14- N 14- N
e. Optimaliseren basisregistraties BAG/WOZ/BGT 35 V
f. Extra dagdelen Inkoopbureau 65- N
g. Automatisering: software lopende kredieten 2020 125 V 100 V 100 V 100 V 100 V
g. Automatisering: uitvoering bouwblok 2 (governance) en 3 (dienstverlening) 125- N N N N N
g. Automatisering: bestandsoptimalisatie basisregistraties 25- N 100- N 25- N N N
g. Automatisering: software investeringsprognose N 53 V 65- N 56- N 2- N
h. Dekking formatie uitbreiding 12 V
i. Opheffen Reserve Samen investeren in Drimmelen -
j. Indexering gemeentefonds - N 146- N 141- N 205- N 310- N
k. Besparingspotentieel - 217 V 247 V 247 V 247 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 193 N 591 N 1.031 V 565 V 192 V
Verschuiving tussen programma’s
e. Optimaliseren basisregistraties BAG/WOZ/BGT (naar Overhead) 35- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 35- V - - - - - - - -
Mutatie reserves
1. Burger en bestuur 28- N 28- N 25- N
2. Openbare ruimte 160- N 20 V 20 V 20 V 20 V
3. Ruimte, wonen en economie 1.164 V 122 V 40 V 40 V 40 V
4. Sociaal domein 1.016 V 157 V 159 V 243 V 243 V
Overhead 102- N 52- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 1.890 V 219 V 194 V 304 V 304 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 2.083 V 811 V 1.225 V 868 V 496 V

Toelichting tabel 5.1

a. Personeelskosten
De totale mutatie van de personeelskosten bestaat uit de onderstaande onderdelen.

Door een bedrijfsongeval zijn we volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om passend werk te zoeken voor de betreffende medewerker. Dit brengt extra kosten mee. De salariskosten zijn gestegen t.o.v. de begroting, maar zijn wel gedekt. Dit komt omdat er voor tijdelijke (en soms structurele) extra werkzaamheden vanuit de afdelingen budget wordt omgezet voor formatie (i.p.v. inhuur).
Bij het opstellen van de begroting 2020 is er budget voor formatie uit de kadernota helaas dubbel meegeteld. Dit wordt nu gecorrigeerd.
De personeelskosten zijn vervolgens doorbelast naar het programma Overhead en Burger en Bestuur (samen € 5.000) en grotendeels naar Algemene dekkingsmiddelen (2020: € 102.000). De dekking staat op de andere programma’s.

a1. Indexering
In de meicirculaire wordt uitgegaan van een indexering van de loonkosten van 3,1%. Hierdoor nemen de loonkosten vanaf 2021 structureel toe met € 391.000. Gemeenten worden op macroniveau voor CAO- en premie-ontwikkelingen gecompenseerd middels het gemeentefonds.

b. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
De dividenduitkering is gedaald van € 2,85 naar € 1,27 per aandeel (36.426). Per saldo een nadeel van € 57.553.
Voorlopig moet dit bedrag als structureel worden aangehouden voor de komende jaren.

c1. Gemeentefondsuitkering: december-circulaire

Het verschil tussen de december- en septembercirculaire bestaat grotendeels uit hoeveelheidsverschillen en een kleine neerwaartse bijstelling van de gelden voor het sociaal domein. Als de meicirculaire tijdig verschijnt, worden de gevolgen hiervan verwerkt in de Voorjaarsnota.

c2. Gemeentefondsuitkering: stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’
Op basis van de meicirculaire 2019 ontvangen we in de jaren 2019 tot en met 2021 extra middelen vanwege de gestegen kosten Jeugdzorg. Omdat de verwachting is dat deze middelen structureel worden en de provincie deze ook als structureel beschouwd, worden deze extra inkomsten (€ 311.000) ook opgenomen vanaf 2022.

c3. Gemeentefondsuitkering: meicirculaire

Na de decembercirculaire 2019 is op 29 mei 2020 de meicirculaire 2020 verschenen. Eerder zou de circulaire een vertaling bevatten van het nieuwe verdeelstelsel met ingangsjaar 2021. Dit is echter doorgeschoven naar de decembercirculaire 2020 met ingangsjaar 2022. De brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer over het compensatiepakket Corona In meicirculaire 2020 ter waarde van € 542 miljoen voor de eerste periode tot 1 juni 2020 leidt niet tot cijfermatige aanpassingen in de meicirculaire 2020. Hiervoor zal binnen enkele weken een extra brief komen. Er blijft een reguliere circulaire over, waarin het nodige te melden is. De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Het jaar 2019 wordt afgerekend voor:
  - Het accres, compensatie € 16,1 miljoen
  - Het BCF, compensatie € 31,6 miljoen
  - Ontwikkeling uitkeringsbasis. De structurele doorwerking van een hoger medicijngebruik (zie decembercirculaire 2019) leidt tot een daling van de uitkeringsfactor met 13 punten.
 • Aanpassing van de accressen 2020 t/m 2024, na aanvankelijk hogere accressen in 2024 toch cumulatief een uitname van € 71 miljoen.
 • De accressen van 2020 en 2021 worden bevroren op het niveau van de meicirculaire 2020. Van de afspraak tot bevriezing van de accressen kan worden afgeweken als zich onverwachte grote wijzigingen voordoen.
 • Door de bevriezing van het accres in 2020 en 2021 is het BCF plafondook bevroren in deze jaren.
 • Voogdij/ 18+ neemt vanaf 2021 toe met € 18 miljoen door het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik.
 • Meicirculaire geeft compensatie voor loon/prijsontwikkeling. Dit bedrag is geoormerkt en is opgenomen in de personeelskosten en als stelpost voor de prijscompensatie.
 • Nieuwe te oormerken gelden:
  - Inburgering (DU). Betreft nieuwe taak. De geoormerkte gelden staan op programma 4 toegelicht.
  - Participatie (IU). Middelen worden conform de afspraken met MidZuid aan hen doorbetaald. Zij voeren immers deze taak uit. Verdere toelichting staat bij programma 4.

In bovenstaande tabel is ook de stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ meegenomen.

c4. Herijking gemeentefonds
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten via dit fonds bedraagt zo’n € 30 miljard. Zoals bovenstaand is aangegeven, geeft de meicirculaire geen verdere informatie over de effecten hiervan. De verwachting is dat de kleinere gemeenten, dus ook Drimmelen, nadeel zullen ondervinden van deze herverdeling vanaf 2023. Om deze reden is een negatieve stelpost opgenomen van € 272.000 in 2023 en € 408.000 vanaf 2024.

d1. Tractie / gereedschappen: hogere kapitaallasten

Dit betreft hogere kapitaallasten van de lopende kredieten. Zie voor inhoudelijke toelichting onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”.

d2. Gemeentewerf: voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)
Zie toelichting programma 3 onderdeel “m. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)”

e. Optimaliseren basisregistraties BAG/WOZ/BGT
Abusievelijk is de claim op een verkeerde kostenplaats en programma verantwoord. Het budget wordt verschoven naar Overhead.

f. Extra dagdelen inkoopbureau
Door het groot aantal inkooptrajecten die door de afdelingen zijn aangemeld voor het werkplan van het inkoopbureau 2020 zijn we genoodzaakt 200 extra dagdelen af te nemen voor dit jaar.
Eind 2020 wordt gestart met een intern onderzoek naar mate van samenwerking etc. tussen ambtelijke organisatie en het Inkoopbureau West-Brabant om grip te houden op de omvang inzet Inkoopbureau.

g. Automatisering
Door verschuivingen van de investeringen inclusief actualisatie van de investeringsprognose 2021-2025 vallen de kapitaallasten per saldo lager uit. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de onderdelen “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)” en “Investeringsprognose 2021 – 2025”.

Ten behoeve van de verder ontwikkeling, implementatie, professionalisering en borging van informatievoorziening (de governance; zowel beleid als uitvoering) is een budget benodigd van € 50.000 (uitlijnen en implementeren diverse werkprocessen, advisering samenwerking, coaching medewerkers, opstellen en inzichtelijk maken van alle rollen, verantwoordelijkheidsgebieden en samenwerkingen intern, leveranciers en gemeente Breda en nadere uitwerking van een reseller constructie.

De Basisregistraties Adressen & Gebouwen (BAG), Grootschalige Topografie (BGT), Ondergrond (BRO) en de Wet WOZ zijn belangrijke onderdelen van het landelijke stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te kunnen doen. Denk hierbij aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen en de WOZ waarden. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, het toekennen van uitkeringen en vergunningen, belastingheffing, afvalinzameling en bestrijding van fraude. Ieder jaar vindt rapportage plaats over de kwaliteit van deze basisregistraties op borging van de processen, tijdigheid verwerking brondocumenten, volledigheid adressen, objecten ed., en juiste verwerking van de gegevens. Dit om optimale bestanden te realiseren waarmee voldaan wordt aan de wettelijke vereisten. Ter uitvoering van geconstateerde verbetermaatregelen wordt voorgesteld om in te zetten op uitvoering van de verbetermaatregelen en dit proces begin 2022 af te ronden.

h. Dekking formatie uitbreiding
Dit betreft een aframing van budgetten welke ingezet worden als dekkingsmiddel ten behoeve van (tijdelijke) formatie uitbreiding. Het betreft urenuitbreiding voor basisregistratie WOZ.

i. Opheffen reserve Samen investeren in Drimmelen
De reserve Samen investeren in Drimmelen is mede gevormd om de incidentele kosten uit het collegeprogramma te dekken. Nu dergelijke kosten veelal niet meer als incidenteel worden bestempeld, leidt onttrekking uit de reserve niet tot een verbetering van het structurele begrotingssaldo. De reserve-onttrekkingen m.b.t. niet-incidentele lasten worden daarom vanaf 2021 ingetrokken. Het restant van de reserve storten we in de Algemene reserve.

j. Indexering gemeentefonds
De begroting is, inclusief meerjarenraming, opgesteld op prijspeil 2020. In de meicirculaire wordt jaarlijks compensatie gegeven voor de loon- en prijsstijging. Om een reëel beeld te krijgen van de budgettaire ruimte 2021 en verder wordt daarom een stelpost opgenomen voor de loon- en prijscompensatie. De looncomponent hiervan staat bij de loonkosten bij a.

k. Besparingspotentieel
De gemeenten hebben te maken met diverse negatieve externe financiële ontwikkelingen maar ook met risico’s en willen daarnaast ook de mogelijkheid hebben om (een deel van) de wensen uit de Kadernota uit te voeren. Hierdoor loopt de gemeente het risico op een niet sluitende begroting. Omdat dit niet wenselijk is, anticipeert het college hierop door het onderzoeken van de mogelijkheden om budgetten om te buigen. Bij de begrotingsbehandeling, als ook het effect van de septembercirculaire bekend is, zal pas duidelijk worden of deze maatregelen noodzakelijk zijn en worden dan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Terug naar navigatie - Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen
Tabel 5.2 kredieten bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering Jaar Status Raming Uitgaven Restant Mutatie
Investeringen
ICT
a. DSP / ZTC 2017 Afsluiten 30.226 27.037 3.190 -3.190 V
b. Vastgoed infosysteem (GIS) 2017 Naar 2021 125.741 0 125.741 -125.741 V
c. Implementatie M.O. berichtenbox 2017 Naar 2021 10.000 0 10.000 -10.000 V
d. Implementatie M.O. lp.zkn 2017 Naar 2021 15.000 0 15.000 -15.000 V
e. Proces beschrijvingen (workflow) 2018 Naar 2021 70.528 0 70.528 -70.528 V
f. Sportaccommodaties HTA 2019 Naar 2021 15.113 0 15.113 -15.113 V
g. Gegevensmagazijn /-makelaar 2019 Naar 2021 70.528 0 70.528 -70.528 V
h. Modernisering GBA (basisregistratie personen) 2019 Naar 2021 180.000 0 180.000 -180.000 V
i. Icontrol (metadatamanager, DSP) 2020 Naar 2021 17.128 0 17.128 -17.128 V
Totaal ICT 534.264 27.037 507.227 -507.227 V
Tractie en gereedschappen
j. Bus enkelcabine (2 stuks) 2019 Verhoging 90.679 2.461 88.218 15.000 N
k. Waterwagens (2 stuks) 2020 Verhoging 45.339 0 45.339 9.500 N
Totaal Tractie en gereedschappen 136.018 2.461 133.557 24.500 N
Totaal Bedrijfsvoering 670.282 29.498 640.784 -482.727 V
Terug naar navigatie - Toelichting kredieten

ICT
a. DSP / ZTC
Vervanging van DSP/ZTC is gekoppeld aan de doorontwikkeling dienstverlening en digitaal werken. Dit zal aan de hand van de prioritering op de projectenkalender in 2021 worden opgestart en nader uitgewerkt.

b. Vastgoed infosysteem (GIS)
Vervanging van de Geografische informatiesystemen is opgenomen in de projectenkalender voor 2021. Om tot vervanging/aanpassing te komen wordt in 2021 eerst een beleidsplan geschreven ten behoeve van de doorontwikkeling van de GIS omgeving.

c. Implementatie M.O. berichtenbox
Mijn Overheid (berichtenbox en lopende zaken) maken onderdeel uit van de doorontwikkeling van dienstverlening. De uitwerking zal in 2021 aan de hand van de prioritering op de projecten kalender worden uitgevoerd.

d. Implementatie M.O. lopende .zaken
Mijn Overheid (berichtenbox en lopende zaken) maken onderdeel uit van de doorontwikkeling van dienstverlening. De uitwerking zal in 2021 aan de hand van de prioritering op de projecten kalender worden uitgevoerd.

e.. Proces beschrijvingen (workflow)
Dit krediet betreft de werkprocesonderdelen die zijn toegevoegd aan het Document Management Systeem, zoals het bestuurlijke besluitvormingsproces en de digitale handtekening bij uitgaande post ed. In het kader van de doorontwikkeling van dienstverlening wordt in 2021 wordt dit onderwerp gelijktijdig mee aangepakt.

f. Sportaccommodaties HTA
De vervanging van de software voor planning en beheer van sportaccommodaties is op de projectkalender geplaatst voorlopig gepland om in 2021 op te pakken. Door prioritering van de onderwerpen op projectkalender zal aangegeven kunnen worden welk moment het meest geschikt is om de vervanging of aanpassing uit te voeren.

g. Gegevensmagazijn /-makelaar
Na het opstellen van het Geografisch informatiebeleidsplan kan worden bepaald op welke wijze de huidige gegevensmakelaarsfunctie zal moeten worden aangepast.

h. Modernisering GBA (basisregistratie personen)
De ontwikkeling van het landelijke project modernisering GBA is stop gezet. Dat wil niet zeggen dat er in het geheel niets ontwikkeld wordt. De huidige leveranciers van de software voor deze basisregistratie ontwikkelen nog wel door zodat de dienstsverlening van burgerzaken producten verbeterd kan worden. In 2021 wordt in samenhang met de gemeentelijke doorontwikkeling op gebied van dienstverlening bepaald hoe dit verbetertraject vorm te geven.

i. Icontrol (metadatamanager, DSP)
Vervanging van I-controller is gekoppeld aan de doorontwikkeling van dienstverlening en digitaal werken. Dit zal aan de hand van de prioritering op de projectenkalender in 2021 worden opgestart en nader uitgewerkt.

Tractie en gereedschappen
j. Bus enkelcabine (2 stuks)
De vervanging van de 2 voertuigen valt hoger uit door gestegen prijzen van de chassis en opbouw ook het BPM bedrag is verhoogd.

k. Waterwagens (2 stuks)
De vervanging van 2 waterwagens valt hoger uit door nieuwe Europese wetgeving voor de getrokken werktuigen.

Investeringsprognose 2021-2025

Terug naar navigatie - Tabel
Tabel 5.3 Investeringsprognose bedrijfsvoering
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2021 2022 2023 2024 2025 nut
Tractie en gereedschappen
B 59 Pickups (3 stuks) Ongewijzigd 128.461 Econ.
B 60 Bus enkelcabine Ongewijzigd 45.339 Econ.
B 61 Bedrijfswagen Boa Ongewijzigd 50.377 Econ.
B 62 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B 63 Snipperkar Doorgeschoven van 2021 20.151 Econ.
B 64 Hakselaar Doorgeschoven van 2021 35.264 Econ.
B 65 Bestelauto Ongewijzigd 30.226 Econ.
B 66 Aanhangkar Ongewijzigd 6.045 Econ.
B 67 Containers Ongewijzigd 22.670 Econ.
B 68 Tractor Raming aangepast 65.000 Econ.
B 69 Bus met laadkraan (3 stuks) Ongewijzigd 166.244 Econ.
B 70 Containers (2 stuks) Ongewijzigd 40.302 Econ.
B 71 Zwerfvuilwagen (2 stuks) Nieuw opgenomen 95.000 Econ.
Totaal Tractie en gereedschappen 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Totaal Bedrijfsvoering 254.404 58.941 120.415 206.545 95.000
Terug naar navigatie - Toelichting

59. Pickups (3 stuks)
De buitendienst beschikt over een 3 tal pickups voor het dagelijks werk in de wijken en in de wintermaanden worden deze voertuigen ook gebruikt voor de gladheidbestrijding. Voertuigen zijn 8 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten zouden we graag deze voertuigen willen vervangen in 2021.

60. Bus enkelcabine
De buitendienst beschikt over een bus enkele cabine voor het dagelijks werk in de wijken. Voertuig is 8 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten zouden we graag dit voertuig willen vervangen in 2021.

61. Bedrijfswagen Boa
De Boa’s beschikken over een bedrijfswagen, voor toezicht en handhaving voertuig 6 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten zoals het vervangen van het accupakket zouden we dit voertuig willen vervangen in 2021.

62. Bestelauto
De buitendienst beschikt over een bestelauto voor het dagelijks werk in de wijken voertuig is 8 jaar oud en gezien de te verwachten onderhoudskosten zouden we graag dit voertuig willen vervangen in 2021.