Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze samenvatting worden de situaties genoemd waar de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterkt afwijkt van de begroting. Waarbij het college verwacht dat herstel binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkingscategorie rood).

Beleidsafwijkingen

Programma 1 Burger en Bestuur
Binnen Burger en Bestuur is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Ondermijning: als gevolg van de COVID-19 uitbraak zijn integrale veiligheidsacties opgeschort. Geplande bijeenkomsten en opleidingen over ondermijning zijn vervallen of uitgesteld.

Programma 2 Openbare Ruimte
Binnen Openbare Ruimte is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Toegankelijkheid openbaar vervoer: de uitbraak van COVID-19 zorgt voor uitstel van trainingen en cursussen voor senioren tot het najaar van 2020. De OV-opstapdag slaan we dit jaar over.
  • Fietsveilig maken Hoofdstraat Terheijden: vanwege het ontbreken van een budget is de voorbereiding van het werk nog niet gestart. Het college vraagt daarom bij de VJN om een voorbereidingskrediet.
  • Fietsveilig maken Zeggelaan Terheijden: het college verwacht dat het uitvoeringskrediet dat door de raad is toegekend niet toereikend zal zijn. De voorbereidingsfase zal dit duidelijk moeten maken.

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie
Binnen Ruimte, Wonen en Economie is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijking in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Omgevingswet: de inwerkingtredingdatum van deze nieuwe wet wordt door het uitbreken van COVID-19 uitgesteld naar vermoedelijk 1 januari 2022. Dit geeft meer ruimte voor onder meer het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Via een raadsbrief bent u nader ingelicht.

Programma 4 Sociaal Domein
Binnen Sociaal Domein is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Jeugdzorg: het aantal jeugdigen in een ‘zo thuis mogelijke situatie’ (ambulant, pleegzorg, gezinshuizen) neemt toe. Ook de behoefte aan zwaardere vormen van jeugdzorg (verblijfszorg, landelijke functies) blijft toenemen. Het college is voornemens om in 2020 en in samenwerking met Geertruidenberg een taskforce jeugd aan te stellen. Deze taskforce krijgt als opdracht lokaal beheersmaatregelen tot uitvoering te brengen, als verscherping van de beheersmaatregelen die eerder regionaal werden afgesproken.

Financiële afwijkingen
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen opgenomen. Te zien is dat het exploitatieresultaat voor 2020 voordelig wordt beïnvloed voor een bedrag van € 563.000,-. In de hierna volgende jaren dreigt een tegenovergestelde beweging. Onder de tabel zijn de afwijkingen met een effect op het jaarresultaat van € 100.000,- en hoger toegelicht.

Programma 2 Openbare Ruimte

3/Onderhoud wegen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat rehabilitatie (reconstructie) van wegen niet ten laste van het exploitatieresultaat mag worden gebracht. Die werkzaamheden zijn een investering waarover afgeschreven moet worden.

4/Openbare verlichting
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat vervanging van lichtmasten en armaturen niet ten laste van het exploitatieresultaat mag worden gebracht. Die vervanging is een investering waarover afgeschreven moet worden.

7/Renovatie openbaar groen
Het renoveren van openbaar groen dient conform het BBV geactiveerd en afgeschreven te worden en ook deze aanpassing beïnvloedt het exploitatieresultaat 2020 positief.

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

11/Land- en tuinbouwgronden en overige grondzaken
In het voorjaar zijn reguliere eeuwigdurende pachtgronden verkocht. Het betreft gronden die niet in beeld waren voor toekomstige ontwikkelingen. De eenmalige verkoopopbrengst bedroeg € 109.000,-.

17/Omgevingswet
Voor de digitaliseringsopgave en het functioneel beheer van de applicatie Squit is aanvullend budget nodig: € 125.000 in 2021 en € 175.000 vanaf 2022.

Programma 4 Sociaal Domein

20/Sociale werkvoorziening
WAVA/MidZuid heeft haar bedrijfsplan geactualiseerd. En onder meer een reëler beeld afgegeven van het verloop van het aantal te bedienen cliënten. De verwachte gemeentelijke bijdrage is hierop aangepast.

25/Jeugdzorg
Eerder in deze samenvatting schreven wij over de blijvend groeiende behoefte aan jeugdzorg, hetgeen niet alleen lokaal of regionaal maar ook op nationaal niveau speelt. Die groeiende behoefte zorgt voor een toename van het budget dat nodig is om aan alle jeugdigen en jongeren passende zorg te bieden.

26/Jeugdzorg – zorgoverdracht Juzt
De laatste versie van de business case die toezicht op de balansafwikkeling van voormalig jeugdzorg-aanbieder Juzt impliceert een hogere bijdrage van de WBO-gemeenten. Wel blijft de bijdrage van de gemeente Drimmelen nog altijd binnen het bedrag van de overeenkomst over de verdeling van de kosten en risico’s die aan de raad is voorgelegd.

30/Buitensport
Het BBV schrijft voor dat groot onderhoud aan sportvoorzieningen niet uit een reserve maar uit een onderhoudsvoorzieningen gedekt moeten worden. De bestaande reserve vervalt en het saldo van de reserve valt vrij ten gunste van het resultaat van dit jaar.

Algemene dekkingsmiddelen

33/Gemeentefonds
De meicirculaire 2020 kende een meevallend financieel effect. Dit effect is vooral besloten in het vastklikken van de zogeheten accressen en een hoger uitvallende indexering.

Overhead

34/Personeelskosten
Door een bedrijfsongeval zijn we volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om passend werk te zoeken voor de betreffende medewerker. Dit brengt extra kosten met zich mee.

35/Reservemutaties i.r.t. incidentele lasten
Het BBV beschouwt het regelmatig actualiseren van het personele functieboek en de verloning van een gelukscoördinator niet als incidentele maar als structurele lasten. Lasten die dus niet, zoals begroot, via een onttrekking uit de Algemene Reserve gedekt mogen worden maar ten laste van het exploitatieresultaat gebracht moeten worden.

36/Stelpost bezuinigingen
Voor het behoud van een gezonde financiële positie hebben het college en het management team een besparingspotentieel op enkele terreinen geïdentificeerd. Afslanking op die terreinen leidt niet tot een vermindering van de kwaliteit van de dienstverlening of schade aan kritische organisatieprocessen.

Resultaat
De financiële afwijkingen leiden tot een bijstelling van de financiële meerjarenraming. Het begrote exploitatietekort in 2020 verbetert van een tekort van € 404.000 naar een overschot van € 159.000. Ook voor de jaren daarna is sprake van sluitende exploitaties.

Zoals al in het voorwoord is opgemerkt leidt de zuivere toepassing van het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten in 2020 tot een significante verslechtering van het structureel begrotingssaldo. Dat effect is ook - maar in veel mindere mate - merkbaar in 2021.
Vanaf 2022 ontstaat een situatie waarin het exploitatieresultaat (nagenoeg) gelijk is aan het structurele resultaat. Incidentele baten en lasten zijn dan nog de uitzondering.