2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:
• We doen het duurzaam;
• We doen het met het oog op klimaat;
• We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
• We doen het samen met onze inwoners;
• We doen het gezond;
• We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
• Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Integraal en burgergericht werken
  2. Wegen en verkeer
  3. Groen en speelvoorzieningen
  4. Water.

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Reserve Speelruimte - -
b1. Wegen: exploitatie 202 V 202 V 202 V 202 V
b1. Wegen: lopende kredieten 2020 89 V 108 V 108 V 108 V 108 V
b1. Wegen: investeringsprognose 2021 e.v. 109- N 151- N 160- N 171- N
b2. Wegen: beleidsplan / inspectie 30- N
b3. Aanleg Beverpad Drimmelen: onderhoud fietspad 4- N 4- N 4- N 4- N 4- N
c. Openbare verlichting: exploitatie 234 V 260 V 260 V 260 V 260 V
c. Openbare verlichting: lopende kredieten 2020 9- N 9- N 9- N 9- N
c. Openbare verlichting: investeringsprognose 2021 e.v. 9- N 18- N 27- N
d. Civiele kunstwerken 40 V 40 V 40 V 40 V 40 V
e. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON) 1- N 1- N 1- N 1- N 1- N
f. Aanplanting nieuw bos 100 V 10- N 10- N 10- N 10- N
g. Project de Kleine Schans e.o. (Zuiderwaterlinie) 193 V 10- N 10- N 10- N 10- N
h. Aankoop grond Zoutendijk 95 V
i. Renovatie openbaar groen: exploitatie 316 V 145 V 115 V 115 V 115 V
i. Renovatie openbaar groen: lopende kredieten 2020 32- N 32- N 32- N 32- N
i. Renovatie openbaar groen: investeringsprognose 2021 e.v. 15- N 26- N 38- N
j. Riolering: lopende kredieten 2020 - - - - - - - - - -
j. Riolering: investeringsprognose 2021 e.v. - - - - - - - - - -
k. Verkeersonderzoek 18- N
l. Parkeervoorzieningen 28- N
m. Verkeersveiligheid 35- N
n. Formatie Openbare werken buitendienst - - - - - - - - - -
o. Wegenlegger 17- N
p. Watergangen 40- N 40- N 40- N 40- N 40- N
Totaal Openbare ruimte 911 V 524 V 444 V 415 V 384 V
Verschuiving tussen programma’s
n. Formatie Openbare werken buitendienst 27- N 27- N 27- N 27- N 27- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 27- N 27- N 27- N 27- N 27- N
Mutatie reserves
a. Reserve Speelruimte 53 V - - - - - - - -
f. Reserve Kapitaallasten 100- N 10 V 10 V 10 V 10 V
g. Reserve Kapitaallasten 193- N 10 V 10 V 10 V 10 V
k. Reserve Samen Investeren in Drimmelen 18 V
l. Reserve Bovenwijkse voorzieningen 28 V
m. Reserve Bovenwijkse voorzieningen 35 V
Totaal mutatie reserves 160- N 20 V 20 V 20 V 20 V
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 724 V 517 V 437 V 408 V 377 V
Terug naar navigatie - Toelichting tabel 2.1

Toelichting tabel 2.1

Algemeen:
In Bovenstaande tabel komen een fors aantal voordelen naar voren. De voordelen vanuit de exploitaties komen voort uit de voorschriften van de BBV. De BBV schrijft een vaste verdeling voor
1. Klein onderhoud = exploitatie (zoals nu het geval is)
2. Groot onderhoud = onderhoudsvoorziening (nog in te stellen door de gemeenteraad voorafgaand de begrotingsbehandeling 2021 = eis provincie)
3. Rehabilitatie / nieuwe bestrating / (verkeerskundige) aanpassingen / constructieverbetering e.d. = kredieten (activeren)

De bedragen weergegeven onder b.1, c.1 en i.1 vallen die onder 3. Dat betekent niet dat we minder werkzaamheden uitvoeren, maar dat de dekking op een andere manier plaatsvindt. Dit is opgenomen in de tabel Investeringsprognose 2021-2025. Zoals we in bovenstaande toelichting vermelden is dit een andere vorm van besteding van middelen (herverdeling) van middelen. Dit levert op de exploitatie een voordeel op omdat deel als krediet wordt geactiveerd. Dit conform de regels van het BBV.
De uitvoering van de werkzaamheden (b., c., d., i. en j.) wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, watergangen, renovatie groen en riolering zijn structurele taken. Een deel van deze taken wordt gedekt met incidenteel geld. Dit is voornamelijk terug te vinden in tijdelijk personeel. In de begroting komt een voorstel om deze incidentele situaties structureel te dekken. Dit conform BBV voorschriften en de nadrukkelijk eis van de provincie.

a. Reserve Speelruimte
Bij de beoordeling van de begroting 2020 heeft de provincie (in de rol van toezichthouder) aangegeven dat onderhoudswerkzaamheden niet meer via een reserve afgedekt mogen worden. Dit betekent dat het beginsaldo (op basis van de concept jaarrekening 2019) komt te vervallen (eenmalig voordeel) en dat de reserve opgeheven kan worden. De stortingen en onttrekkingen in de reserve zijn ook gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

b. Aanpak fietspaden Sluizeweg (Rotonde Tuinbouwweg naar Drimmelen)
We onderzoeken op dit moment de vrijliggende fietspaden langs de Sluizeweg. We staan voor een keuze om de fietspaden in beton of asfalt uit te voeren. Daarbij komt dat we ook een keuze willen maken om de fietspaden in een keer te onderhouden of gedeeltelijk. Mogelijk dat deze keuze een verandering in de wegenplanning veroorzaakt. Vooralsnog vragen we geen extra middelen. Mogelijk dat we hier in de Najaarsnota op terug komen.

b1. Wegen: onderhoud
Op basis met gesprekken met de provincie is afgesproken dat de gemeente vanaf 2021 e.v. een voorziening in stelt ten behoeve van groot onderhoud wegen. Hiervoor zal nog een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd.
In de begroting is een bedrag opgenomen € 1.351.000 voor klein, groot onderhoud en rehabilitatie / bijdrage integrale projecten. Op basis van berekeningen IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) is een inschatting gemaakt van de kosten: klein onderhoud ca. € 255.000 (elementen en asfalt) en voor de jaarlijkse storting in de voorziening een bedrag van ca. € 894.000. Daarnaast dient op basis van de BBV voorschriften de rehabilitatie kosten geactiveerd te worden (kredieten). Vooralsnog wordt het verschil (€ 1.351.000 -/- € 255.000 klein onderhoud -/- voorlopige berekening storting voorziening € 894.000) € 202.000 jaarlijks in de investerings-prognose opgenomen. Voor 2021 is daarnaast ook een bedrag opgenomen t.b.v. de Witteweg (zie toelichting invetseringsprognose 2021). E.e.a. is afhankelijk van inspectieresultaten wegen, bijdrage integrale projecten, mogelijke subsidieprojecten, politieke keuzes e.d. We stellen op dit moment een beleidsplan wegen op.
Daarbij rekenen we de onderhouds- en vervangingskosten opnieuw door. Het is nog onduidelijk of beschikbare budget voldoende is.

In de Kadernota 2021 vragen we voor het onderhoud fietspaden op B-kwaliteit extra middelen. In het najaar krijgt de raad een beleidsplan wegen waarin de raad definitief de keuze voor dit verhoogde ambitieniveau kan maken.

b2. Wegen: beleidsplan / inspectie
Eén keer in de vier à vijf jaar dient er een nieuw beleidsplan wegen gemaakt te worden. Dit ter onderbouwing van de nieuw in te stellen voorziening (zie hierboven). Door strengere BBV voorschriften is de noodzaak voor een actueel beleidsplan groter geworden. Het huidige beleidsplan loopt in 2020 af. Daarom is al gestart met een nieuw beleidsplan Wegen. Met de kosten voor het opstellen van dit beleidsplan à € 24.600 was echter geen rekening gehouden.
De jaarlijkse weginspectie is uitgevoerd conform het bedrag dat hiervoor staat (€ 18.000). Voor € 4.000 meer kan betreffend bedrijf ook een beheerrapportage opleveren. Hierin staat welke grotere onderhoudsprojecten komende twee jaar nodig zouden zijn. Het hebben van een dergelijke rapportage geeft rust in de planning. Daarom is hiervoor opdracht gegeven.

b3. Aanleg Beverpad Drimmelen: onderhoud fietspad
Vanwege de verlenging van het Beverpad is een jaarlijks onderhoudsbedrag benodigd voor het fietspad van ca. 3.500 (raadsbesluit 5 maart 2020). Zie ook programma 3. Voor een inhoudelijke toelichting.

c. Openbare verlichting
Conform de BBV voorschriften dienen de vervanging van de lichtmasten en armaturen geactiveerd te worden.
Dit betekent dat een bedrag in de exploitatie komt te vervallen (met uitzondering van klein onderhoud) en dat hier tegenover kredieten worden gevoteerd (zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)” en “Investeringsprognose 2021 – 2025”).

d. Civiele kunstwerken
Bij de begrotingsbehandeling van 2020 is het onderhoudsbudget voor de civiele kunstwerken al verlaagd met € 25.000. De afgelopen jaren zijn diverse bruggen vervangen. Ook herstelden we de oeverbescherming in de havens (behalve Terheijden). Daardoor is de onderhoudstoestand van de kunstwerken goed. Op basis van gedane inspecties en meerjaren doorrekeningen kan het huidige budget van € 76.500 met € 40.000 verlaagd worden naar € 36.500 per jaar. Het bedrag van € 40.000 hevelen we over naar onderhoud Watergangen.

e. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)
Zie toelichting programma 3 onderdeel “m. Voorziening Gebouwenbeheer (PLANON)”

f. Aanplanting nieuw bos
Conform de BBV voorschriften dient dit onderdeel geactiveerd te worden. Dit betekent dat het bedrag in de exploitatie komt te vervallen en dat hiertegenover een krediet wordt gevoteerd (zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”). Voorgesteld wordt om de vrijval in de exploitatie te storten in de reserve Kapitaallasten zodat het budgettair neutraal is voor de (meerjaren)begroting.

g. Project de Kleine Schans e.o. (Zuiderwaterlinie)
Conform de BBV voorschriften dient dit onderdeel geactiveerd te worden. Dit betekent dat het bedrag in de exploitatie komt te vervallen en dat hiertegenover een krediet wordt gevoteerd (zie onderdeel “Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)”.

h. Aankoop grond Zoutendijk
Conform de BBV voorschriften dient dit onderdeel geactiveerd te worden. Dit betekent dat het bedrag in de exploitatie komt te vervallen. Aangezien op gronden niet mag worden afgeschreven vind hier geen storting naar de reserve kapitaallasten plaats (als dekking).

i. Groenrenovaties
Conform de BBV voorschriften dient dit onderdeel geactiveerd te worden. Dit betekent dat het bedrag in de exploitatie komt te vervallen. Het betreft de regulier geraamde bedrag ten behoeve van renovaties (€ 114.850 structureel), claim kastanjelaan Iepenlaan (€ 61.000 in 2020), dunning bomen langs fietspad Ruilverkavelingsweg (€ 100.000 in 2020) en grondverbetering boomvakken (€ 40.000 in 2020 en € 30.000 in 2021).

j. Riolering
De financiële effecten van de mutaties lopende kredieten en investeringsprognose 2021 e.v. worden (vooralsnog) verrekend met de voorziening riolering. Jaarlijks kunnen de tarieven aangepast worden bij de vaststelling van de belastingverordeningen (in relatie tot aanwezige meerjaren volume voorziening riolering). Per saldo leiden de mutaties tot minimale stortingen in 2020 van € 2.578, in 2021 van € 1.237 en in 2023 van € 8.388 in de voorziening (voordeel voor voorziening). En onttrekkingen van € 5.056 in 2022, € 22.187 in 2024 en € 68.487 in 2025 (nadeel voor voorziening).

k. Verkeersonderzoek
Bij de begroting was geen rekening gehouden met onze bijdrage aan het regionale onderzoek landbouwverkeer. Hier is o.a. met kadasterdata onderzocht wat de meest logische routes zijn tussen huiskavels en agrarische percelen. Op die manier ontstaat een beeld van de belangrijkste landbouwroutes. Om nog verder inzicht te krijgen, zijn op een aantal routes camera’s geplaatst. Op die manier konden we het aandeel doorgaand landbouwverkeer bepalen. Onze bijdrage aan het onderzoek was € 10.000.

Alle onderzoeken betrekking hebbende op fiets (school-thuis, sportverenigingen en snelfietsroute) zijn gecombineerd tot één onderzoek. Het onderzoek is gaande en wordt iets later dan gepland opgeleverd.
In 2019 was hiervoor een bedrag beschikbaar van € 7.500. Dit was niet uitgegeven.

Voorgesteld wordt beide bedragen voor de onderzoeken te dekken uit de reserve Samen Investeren in Drimmelen.

l. Parkeervoorzieningen
We hebben in 2020 nog rekeningen gehad voor projecten die in 2019 gestart zijn of voorbereid zijn.
Op parkeren is echter geen structureel uitvoeringsbudget aanwezig. Tekort bedraagt nu een kleine € 27.500.
Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

m. Verkeersveiligheid
Er zijn inkomsten (een voorschot op de subsidie) geboekt op Verkeersveiligheid voor de omvorming van de Lageweg (tussen Molenpad en Ruitersvaartseweg) tot fietsstraat. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 70.000. We krijgen de helft aan subsidie dus € 35.000. Dus een eigen bijdrage van € 35.000. Bij de verkeers-maatregelennota stellen we voor wat overblijft op de kostenpost ‘kleine reconstructies wegen’, in de Lageweg te steken met een minimum van € 5.000. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen.

n. Formatie Openbare werken buitendienst
Vanwege het moeizaam invullen en langdurig openstaan van de vacature van de 4de fte Midzuid (gedetacheerd bij de buitendienst) is besloten om de vacature om te zetten naar een vast dienstverband.

o. Wegenlegger
Op basis van de Wegenwet is iedere gemeente in Nederland verplicht een wegenlegger te hebben. Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Onze wegenlegger dateert uit 2001. Een wegenlegger moet worden bijgewerkt als er mutaties ontstaan. De Wegenwet noemt echter geen termijnen waarbinnen dit moet gebeuren en er worden geen sancties vermeld bij nalatigheid. Dit betekent in de praktijk dat er verschillend wordt omgegaan met wegenleggers. Er zijn gemeenten die de legger jaarlijks actualiseren, maar bij anderen blijft de legger soms jaren onveranderd in gebruik.

Elke weg die voorkomt in de wegenlegger is openbaar. In de wegenlegger staan overigens alleen de wegen buiten de bebouwde kom. Bij het opstellen van de wegenlegger wordt voor elke weg getoetst of deze voldoet aan de criteria van de Wegenwet voor openbaarheid.

De Wegenwet kent voor zowel openbaarheid als onderhoudsverplichting verjaringstermijnen. Met name deze verjaringstermijnen maken dat zowel openbaarheid als onderhoudsverplichting in de loop van de tijd steeds moeilijker aantoonbaar is. De kortste verjaringstermijn die in de wet wordt genoemd is 10 jaar. Daarom is het aan te bevelen om ongeveer elke 10 jaar de wegenlegger opnieuw vast te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat discussie gaat ontstaan over openbaarheid en/of onderhoudsverplichting omdat verjaring een rol gaat spelen. Daarnaast blijkt dat het over een langere periode steeds moeilijker wordt om afspraken over onderhoud terug te vinden. Bij verouderde leggers wordt de kans op onjuiste informatieverstrekking en daaruit volgend onjuiste besluitvorming op vragen van burgers en overige belanghebbenden (politie) groter.

Enkele voorbeelden zijn:
• Eigenaren die onrechtmatig wegen of weggedeelten afsluiten worden hier niet op aangesproken omdat niet bekend is dat een betreffende weg voor iedereen toegankelijk moet zijn.
• Omgekeerd kunnen eigenaren worden gedwongen om afsluitingen weg te halen, terwijl zij het recht hebben die te plaatsen. In het ergste geval kan op basis van de verkeerde gegevens bestuursdwang worden toegepast.
• Particulieren die bijvoorbeeld informatie vragen over toegankelijkheid van een weg of fiets-/voetpad langs hun woning worden verkeerd voorgelicht waardoor zij verkeerde beslissingen nemen over bijvoorbeeld aankoop van een woning.
• Gemeente kan onderhoud uitvoeren op wegen waar zij formeel geen verantwoordelijkheid heeft en op een gegeven moment op basis van verjaring formeel onderhoudsplichtig worden. Daarmee wordt onbedoeld het te onderhouden areaal vergroot.
• wet en regelgeving wordt onjuist toegepast omdat niet bekend is welke weg of pad openbaar is.

Het vorenstaande kan leiden tot claims als burgers merken dat onjuiste informatie is verstrekt. Daarnaast mag worden verwacht dat een burger betrouwbare informatie ontvangt van de overheid. Dat wordt zeker in het kader van de Omgevingswet nog belangrijker. Data moet openbaar toegankelijk zijn, maar dan wordt wel verwacht dat deze ook actueel is.

Gezien bovenstaande risico’s en de leeftijd van onze wegenlegger, is het noodzakelijk de legger te actualiseren.

p. Watergangen
Op de watergangen is er structureel een tekort van € 75.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat onze eigen dienst geen werkzaamheden meer uitvoert met betrekking tot het maaien van de watergangen.
Het verzamelen en in depot zetten is uitbesteed aan een aannemer.
Dit jaar is er nog onduidelijkheid over een extra maaironde en de te maaien strekkende meters. Tevens is 2020 een even jaar. Dat wil zeggen dat de gemeente dit jaar ontvangstplichtig is. Het gevolg hiervan is dat we veel maaisel moeten ontvangen, transporteren en afvoeren. Volgend (oneven) jaar (2021) ligt de ontvangstplicht aan de overzijde van de te maaien sloot en krijgen we minder maaisel.
Daar er nog te veel twijfel is dienen de uitgangspunten, strekkende meters en de noodzaakzaak van een extra (gedeeltelijke) maaironde gecontroleerd en afgewogen te worden. De eventuele meerkosten na controle zullen worden meegenomen in de najaarsnota. Op dit moment reeds wel € 40.000 bij ramen. Hiervoor zetten we het voordeel van € 40.000 voor Kunstwerken in. Voor volgend jaar bereiden we een nieuw bestek voor. Daar intensiveren we het ecologisch beheer. We weten op dit moment de financiële consequenties niet.

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Terug naar navigatie - Tabel 2.2 kredieten programma 2
Tabel 2.2 kredieten programma 2
2. Openbare ruimte Jaar Status Raming Uitgaven Restant Mutatie
Investeringen
Niet tarief gebonden producten
a. Drimmelenseweg-Sluizeweg (Made) 2020 Naar 2021 860.000 0 860.000 -760.000 V
b. Verbreding Zanddijk 2017/18 Verlaging 500.000 196.501 303.499 -200.000 V
c. Aansluiting Zoutendijk-Hh'dijk 2018 Naar 2021 700.000 27.405 672.595 -500.000 V
d. Rode loperroute 2019 2019 Naar 2021 500.000 20.228 479.772 -200.000 V
e. Centrumroute Terheijden 2017/19 Verhoging 924.000 1.241.004 -317.004 75.000 N
f. Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) 2020 Naar 2021 635.000 0 635.000 -535.000 V
g. Haven Terheijden: vervanging beschoeiing 2017 Naar 2021 60.000 0 60.000 -60.000 V
h. TEC Warmtenet Terheijden 2020 Nieuw 0 1.000.000 N
i. Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2020 2020 Nieuw 0 233.500 N
j. Aanplant nieuw bos 2020 Nieuw 0 100.000 N
k. Renovatie openbaar groen 2020 2020 Nieuw 0 315.850 N
l. Aankoop grond Zoutendijk 2020 Nieuw 0 95.000 N
m. Project de Kleine Schans e.o. (Zuiderwaterlinie) 2020 Nieuw 0 193.000 N
Totaal Niet tarief gebonden producten 4.179.000 1.485.138 2.693.862 -242.650 V
Tarief gebonden producten
n. Rioolvervanging Prinses Margriet- / Julianastraat (Made) 2016/17/19 Verhoging 567.000 41.179 525.821 196.000 N
o. Rioolvervanging Campenhout- / Boerenhoekstraat (made) 2018 Verhoging 1.056.400 142.024 914.376 827.600 N
p. Rioolvervanging Parallelweg (Wagenberg) 2018/19 Afsluiten 90.000 20.500 69.500 -69.500 V
q. Ambitieniveau WRP (stelpost) 2018 Verlaging 1.159.800 0 1.159.800 -672.133 V
r. Rioolvervanging Terheijden-Noord 2017 Naar 2021 1.065.000 6.703 1.058.298 -1.065.000 V
s. Rioolvervanging Kerkstraat (Made) 2020 Verhoging 234.900 864 234.036 373.564 N
t. Rioolvervanging Terheijden Midden 2019 Verhoging 1.045.000 451.561 593.439 254.777 N
u. Rioolvervanging Molenplein (centrumplan Made) 2020 Nieuw 0 308.000 N
v. Maatregelen kern Made: voorbereiding (Stationsstraat) 2020 Nieuw 0 100.000 N
w. Maatregelen kern Made: voorbereiding (Nachtegaalstraat) 2020 Nieuw 0 100.000 N
x. Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (voorbereiding) 2020 Nieuw 0 100.000 N
y. Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding (Griendwerkerstraat) 2020 Nieuw 0 100.000 N
z. Maatregelen kern Made (uitstroomleiding) 2020 Nieuw 0 154.560 N
aa. Rioolvervanging Vijverstraat 2014/15/18 Correctie 522.000 397.187 124.813 0 -
Totaal Tarief gebonden producten 5.740.100 1.060.018 4.680.082 707.868 N
Totaal 2. Openbare ruimte 9.919.100 2.545.156 7.373.944 465.218 N
Terug naar navigatie - Toelichting kredieten

Toelichting kredieten

Niet tarief gebonden producten
a. Drimmelenseweg-Sluizeweg (Made)
Voor de voorbereiding van dit project trekken we een externe projectleider aan, welke ook de Crullaan en Zeggelaan gaat voorbereiden. Naar verwachting duurt de voorbereiding de rest van dit jaar. Ook de inspraak moet nog plaatsvinden. De uitvoering stemmen we af op de werkzaamheden aan de nabijgelegen Stationsweg en Boerenhoekstraat, welke ook nog op de planning staan.

b. Verbreding Zanddijk
Dit project is nagenoeg afgerond. Alleen het aanpassen van de bewegwijzering moet nog gebeuren.

c. Aansluiting Zoutendijk-Hh'dijk
Vrijwel alle onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn gereed. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorontwerp. Daarna kan de inspraak starten.

d. Rode loperroute 2019
Aan de hand van het Handboek Toegankelijkheid is een uitvoeringsprogramma hoofdvoetpaden opgesteld. Eerst hebben we samen met diverse belangenpartijen de hoofdvoetpaden in beeld gebracht. Vervolgens hebben we die getoetst aan de hand van het handboek. Hieruit volgt een verbeteringsplan per kern. In juni besluit het college over dit plan. Vanaf het derde kwartaal starten we met de uitvoering. Dit doen we per kern.

e. Centrumroute Terheijden
De uitvoering van het project is in volle gang. De Markstraat, Dorpsplein en Hoofdstraat zijn gereed en zijn we in de Raadhuisstraat bezig. We besteedden het werk aan voor een bedrag van € 1.904.500. Toezicht, verlichting en een post onvoorzien vallen buiten de aanbesteding. De voorbereidingskosten voor de gehele doorgaande route (onderzoeken o.a. archeologie, klimaatambities, samenwerking warmtenetwerk, bestek en tekeningen etc.) vielen hoger uit dan geraamd. Vanuit het krediet Ambitieniveau WRP 2018-2022 wordt € 250.000 bijgedragen voor het vergroten van de riolering van t=8 naar t=9.

f. Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant)
Voor de voorbereiding van dit project trekken we een externe projectleider aan, welke ook de Crullaan en Drimmelenseweg gaat voorbereiden. Naar verwachting duurt de voorbereiding de rest van dit jaar. In de raadbrief vermeldden we al dat we minimaal € 300.000 verwachten. Het definitieve bedrag is nog ongewis, doordat we wijzigingen in het ontwerp door inspraak, behoud van bomen maar ook het definitieve tracé niet in de eerste kostenberekening mee namen. De uitvoering stemmen we af op de werkzaamheden aan de Raadhuisstraat en Molenstraat. Dit in verband met het omleiden van het verkeer.

g. Haven Terheijden: vervanging beschoeiing
De werkzaamheden zijn aanbesteed. Het werk start binnenkort en de aanneemsom valt binnen het beschikbare krediet.

h. TEC Warmtenet Terheijden
De uitvoering van het project is in volle gang. De Markstraat, Dorpsplein en Hoofdstraat zijn voorzien van warmteleidingen in de Raadhuisstraat wordt deze nu ook aangelegd. We besteedden het werk aan voor een bedrag van € 863.000. Toezicht, archeologie en een post onvoorzien vallen buiten de aanbesteding.

i. Openbare verlichting: vervanging lichtmasten en armaturen 2020
Voorheen onttrokken we de middelen uit de exploitatie. Vanwege de spelregels uit het BBV hoort het vervangen van masten en armaturen nu tot een krediet. Bestaat voor € 73.500 uit uitfasering SOX-lampen. Rest is andere vervangingen, waaronder in het centrumplan Made en bij het havengebied in Drimmelen.

j. Aanplant nieuw bos
Stichting de Amerkant Op heeft het initiatief genomen om het bos te ontwerpen, aan te leggen en daarna te beheren. Het proces om te komen tot een ontwerp voor het (B)oerBurgerBos begint bij direct omwonenden Boeren en Burgers met in een faciliterende cirkel daar omheen organisaties. We voerden een eerste gesprek met de stakeholders. De verwachting is dat in het vierde kwartaal het bos aangelegd kan worden.

k. Renovatie openbaar groen 2020
De voorbereidingen om tot een bomenkaart voor de gehele gemeente te komen lopen. Het groenplan voor de Dorpsstraat in Wagenberg wordt uitgevoerd. Vanwege de droogte worden de heesters in het najaar aangebracht. Er vindt een afweging van alternatieven plaats in hoeverre de populieren langs het fietspad aan de Ruilverkavelingsweg al dan niet gedund moeten worden. De zieke kastanjes en iepen in de Kastanjelaan en Iepenlaan zijn in het voorjaar vervangen door nieuwe bomen en beplantingen.

l. Aankoop grond Zoutendijk
Voor het realiseren van de bypass Zoutendijk is het nodig grond van drie eigenaren te verwerven. De gesprekken met deze eigenaren hebben wat vertraging opgelopen doordat wijzigingen zijn ontstaan over de te verwerven oppervlaktes. Oorspronkelijk was een smallere groenzone tussen watergang en weg voorzien, maar dit werd niet geaccepteerd door de provincie (in verband met natuurcompensatie). Daarop is het ontwerp aangepast met bredere groenzone. We zijn nog in afwachting van de inrichtingstekening van de groenzone, zodat deze ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan de provincie. Zodra de goedkeuring binnen is, worden de gesprekken met grondeigenaren hervat.

m. Project de Kleine Schans e.o. (Zuiderwaterlinie)
In december 2219 heeft het college het schetsontwerp voor de ontwikkeling van de Kleine Schans vastgesteld.
Er wordt nu gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp dat in het tweede kwartaal 2020 gereed is.

Tarief gebonden producten
n. Rioolvervanging Prinses Margriet- / Julianastraat (Made)
De voorbereidingen zijn nagenoeg gereed. De uitvoering start in de zomer. Om de reguliere vervanging uit te voeren verhogen we het krediet. In de begroting van 2016 (verwerkt in de VJN17) was een bedrag voor de reguliere vervanging opgenomen van € 630.000. Met de vaststelling van het WRP 2018-2022 is dit bedrag verlaagd naar € 567.000, omdat we nu een lagere eenheidsprijs hanteren. Omdat het krediet uit 2016 dateert, nemen we ook gelijk de indexering mee.
Daarnaast is er € 97.000 nodig om de ambitie maatregelen binnen dit project te kunnen realiseren.
Hiervoor dient het krediet ook met dit bedrag te worden verhoogd. Dit om wateroverlast in de wijk op te lossen.

o. Rioolvervanging Campenhout- / Boerenhoekstraat (Made)
De voorbereidingen zijn nagenoeg gereed. De uitvoering start na het gereed komen van de Marktstraat. Naar verwachting is de start in september. Om de reguliere vervanging uit te kunnen voeren is het krediet € 766.000 beschikbaar. Dit bedrag is vooralsnog voldoende voor de reguliere vervanging.
Daarnaast is er € 62.800 extra nodig om de ambitie maatregelen binnen dit project te kunnen realiseren. Dit dekken we uit het krediet “ambitie maatregelen WRP” (ambitiegelden). Dit komt bovenop het bedrag van € 619.000 welke reeds is opgenomen in de voorjaarsnota van 2018 en 2019 en ten laste werd gebracht van het krediet ambitiegelden.
Uit het project stellen we de aanleg van een overstort-constructie aan de Vierendeelstraat en de leidingen hier naar toe (150 m1) door de Prinsenpolderstraat uit. Dit doen we omdat de Prinsenpolderstraat pas 5 jaar geleden is gereconstrueerd. Omdat de koppeling met de Vierendeelstraat noodzakelijk is het bereiken van ons ambitieniveau moeten we dit werk in de toekomst uitvoeren. Daarom labelen we nu een bedrag van € 430.000 uit de ambitiegelden. In de tussenliggende tijd bekijken we of nieuwe ontwikkelingen benut kunnen worden. De koppeling inclusief een extra overstort ontlast de riolering van noordwest Made bij hevige regenbuien (bui 9) en beperkt daarmee de wateroverlast. Het deelproject kunnen we uitvoeren voor € 430.000 en komt in zijn geheel ten laste van het krediet ambitiegelden. Dit zal na 2022 worden gerealiseerd.

p. Rioolvervanging Parallelweg (Wagenberg)
Het gedeelte van de riolering wat diende te worden vervangen is in februari uitgevoerd. De werkzaamheden zijn voor € 20.000 uitgevoerd. Bij de vervolgwerkzaamheden (aanpassen van de wegverharding en toegankelijk maken) aan de Parallelweg zijn geen rioolwerkzaamheden noodzakelijk. Het restant boeken we af.

q. Ambitieniveau WRP (stelpost)
Voor 2020 is het krediet op het ambitiegelden voldoende. Voor 2020 is er:
• € 97.600 voor de Prinses Margrietstraat
• € 62.800. Voor de Burg. Van Campenhoutstraat/ Boerenhoekstraat
• € 205.333 Molenplein
• € 250.000 centrumroute Terheijden.
In totaal € 615.733 uit de ambitiegelden voor 2020.

r. Rioolvervanging Terheijden-Noord
Het gedeelte Molenstraat vanaf de bebouwde kom tot aan de Schapenbogert passen we wanneer de regionale kering door het waterschap Brabantse Delta is afgewaardeerd. Het werk besteedden we aan als onderdeel van de doorgaande route Terheijden. Het werk gunnen we pas definitief na goedkeuring door het waterschap. Zodra dit bekend is, wordt u hierover nader worden geïnformeerd. We streven ernaar het werk in 2021 uit te voeren.
Het werk breidden we uit met het treffen van maatregelen in het kader van het Ambitieniveau WRP en verbeteren van de persleiding Wagenberg hiervoor is € 150.000 beschikbaar gesteld.
Deze claim valt binnen de huidige ambitiegelden.

s. Rioolvervanging Kerkstraat (Made)
Een gedeelte van de Kerkstraat is gerealiseerd in combinatie met het Molenplein. Daarom is het krediet geactiveerd. Deel twee (pastorie tot Kloosterstraat) voeren we integraal en tegelijkertijd met het project “Sociaal cultureel centrum Made” uit. We verwachten dat we het laatste deel van de Kerkstraat in 2024 uitvoeren. In de najaarsnota brengen we in het krediet een splitsing aan.

t. Rioolvervanging Terheijden Midden
Zie toelichting krediet “Centrumroute Terheijden”.

u. Rioolvervanging Molenplein (centrumplan Made)
We startten de realisatie van het Molenplein en een gedeelte van de Kerkstraat. De werkzaamheden Molenplein waaronder een ondergrondse waterberging in de vorm van een watertafel rondden we af. Deze kans om te voldoen aan de onze ambitie (beperken wateroverlast bui 9) hebben we benut. Vanuit het krediet ambitiegelden wordt € 205.333 euro bijgedragen. Vanuit rioolvervanging € 102.667 wordt bijgedragen. Het vervangen van de riolering en het aanleggen van de watertafel waren niet opgenomen in het krediet Centrumplan Made.

v. Maatregelen kern Made: voorbereiding (Stationsstraat)
De planning rioolwerkzaamheden zit de komende jaren erg vol. We redden het niet om aansluitend aan de Drimmelense weg de Stationsstraat uit te voeren. We hebben een voorbereidingskrediet van nodig van € 100.000 (uit reguliere vervanging). Voor de uitvoering in 2023 hebben we naar verwachting € 836.000 (€ 370.000 regulier en € 466.000 ambities) nodig. We proberen de werkzaamheden eerder uit te voeren.

w. Maatregelen kern Made: voorbereiding (Nachtegaalstraat)
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Momenteel werken we het ontwerp van het riool en/of maatregelen om het wateroverlast probleem daar op te lossen. De overige voorbereidingen volgen eins 2020.
In 2021 starten we met de uitvoering. Voor de voorbereidingen vragen we € 100.000 (reguliere middelen).
Voor de uitvoering ramen we € 849.000 (€ 727.000 regulier en € 122.200 uit de ambitiegelden).

x. Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (voorbereiding)
Dit project is (nog) niet opgenomen in het WRP. In eerste instantie planden we dit werk in 2024. Dit is buiten de looptijd van het WRP. Maar omdat er een kans is om werk met werk (i.v.m. de herinrichting in de Oude Haven) te maken, nemen we de riolering eerder mee. Naast reparaties, koppelen we ook daken af, passen het gemaal aan en creëren een overstort. Hiervoor is een krediet nodig van € 315.000.

y. Maatregelen kern Lage Zwaluwe: voorbereiding (Griendwerkerstraat)
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan het maken van het functioneel ontwerp van het riool. We streven ernaar na gesprekken met het waterschap de voorbereidingen eind 2020 begin 2021 af te ronden. Voor de voorbereidingen vragen we € 100.000 (reguliere middelen). Voor de uitvoering ramen we € 1.182.500 (€ 905.000 regulier en € 277.500 uit de ambitiegelden). De uitvoering start eind 2021 begin 2022.

z. Maatregelen kern Made (uitstroomleiding)
Om de wateroverlast in Made zuid te beperken, passen we de uitstroomleidingen aan. De berekeningen voeren we uit in 2020. Daarna straat de voorbereiding. De werkzaamheden stemmen we af met de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat. Voor de voorbereidingen en uitvoering is er in 2020 een bedrag nodig van € 154.560. Deze dienen te worden vrijgemaakt uit de ambitiegelden.

aa. Rioolvervanging Vijverstraat
Abusievelijk is bij de jaarrekening 2019 aangegeven dat dit krediet kan worden afgesloten. Er komt echter nog een termijnbetaling aan waarna de onderhoudstermijn in gaat. Voor de Voorjaarsnota 2020 heeft dit geen financiële consequenties.

Investeringsprognose 2021-2025

Terug naar navigatie - Tabel 2.3. Investeringsprognose programma 2
Tabel 2.3. Investeringsprognose programma 2
Investeringsprognose 2021 - 2025
Prg Nr. Omschrijving Status Invest. Invest. Invest. Invest. Invest. Econ. /
nr. bedrag bedrag bedrag bedrag bedrag Maatsch.
2021 2022 2023 2024 2025 nut
Thema Wegen en verkeer
2 1 Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg Ongewijzigd 200.000 Maatsch.
2 2 Aanbrengen brug de Schans Ongewijzigd 100.000 Maatsch.
2 3 Gladheidbestrijding faecaliënzuiger Ongewijzigd 16.500 Econ.
2 4 Sneeuwploeg (2 stuks) Ongewijzigd 16.000 Econ.
2 5 Aanhangstrooier Ongewijzigd 40.000 Econ.
2 6 Haven Terheijden: vervanging beschoeiing Doorgeschoven van 2020 60.000 Maatsch.
2 7 Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 500.000 Maatsch.
2 8 Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 760.000 Maatsch.
2 9 Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) Doorgeschoven van 2020 835.000 Maatsch.
2 10 Wegen: Rode loper route 2021 Doorgeschoven van 2020 200.000 Maatsch.
2 11 Vervanging openbare verlichting 2021 Nieuw opgenomen 233.500 Maatsch.
2 12 Vervanging openbare verlichting 2022 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 13 Vervanging openbare verlichting 2023 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 14 Vervanging openbare verlichting 2024 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 15 Vervanging openbare verlichting 2025 Nieuw opgenomen 215.000 Maatsch.
2 16 Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat Nieuw opgenomen 250.000 Maatsch.
2 17 Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) Nieuw opgenomen 467.000 Maatsch.
2 18 Wegen / rehabiliatie 2022 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 19 Wegen / rehabiliatie 2023 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 20 Wegen / rehabiliatie 2024 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
2 21 Wegen / rehabiliatie 2025 Nieuw opgenomen 202.000 Maatsch.
Totaal thema Wegen en verkeer 3.605.500 433.500 433.000 457.000 417.000
Thema Groen en speelvoorzieningen
2 22 Renovatie openbaar groen 2021 Nieuw opgenomen 145.000 Maatsch.
2 23 Renovatie openbaar groen 2022 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 24 Renovatie openbaar groen 2023 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 25 Renovatie openbaar groen 2024 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
2 26 Renovatie openbaar groen 2025 Nieuw opgenomen 115.000 Maatsch.
Totaal thema Groen en speelvoorzieningen 145.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Thema Water
2 27 Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging Nieuw opgenomen 370.400 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau 466.200 Econ.
2 28 Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging Nieuw opgenomen 727.000 Econ.
Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau 120.200
2 29 Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging Nieuw opgenomen 905.000 Econ.
Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau 277.500
2 30 Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging Nieuw opgenomen 754.000 Econ.
Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau 34.200 Econ.
2 31 Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 32 Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging Nieuw opgenomen 2.351.200 Econ.
Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau 194.100
2 33 Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) Nieuw opgenomen 270.000 Econ.
2 34 Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) Nieuw opgenomen 208.656 Econ.
2 35 Maatregelen kern Made (de Gijster) Nieuw opgenomen 196.000 Econ.
2 36 Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) Nieuw opgenomen 645.120 Econ.
2 37 Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) Nieuw opgenomen 857.808 Econ.
2 38 Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) Nieuw opgenomen 470.400 Econ.
2 39 Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 40 Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging Nieuw opgenomen 1.200.000 Econ.
Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 Econ.
2 41 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) Nieuw opgenomen 440.858 Econ.
2 42 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) Nieuw opgenomen 100.000 Econ.
2 43 Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) Nieuw opgenomen 98.560 Econ.
2 44 Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) Nieuw opgenomen 376.320 Econ.
2 45 Rioolontstopper Nieuw opgenomen 60.000 Econ.
2 46 Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) Nieuw opgenomen 1.641.214 Econ.
2 47 Maatregelen kern Made (Den Deel) Nieuw opgenomen 185.472 Econ.
2 48 Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) Nieuw opgenomen 167.328 Econ.
2 49 Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) Nieuw opgenomen 430.000 Econ.
Totaal thema Water 2.399.700 1.350.000 3.894.128 3.621.038 2.632.670
Totaal Programma 2. Openbare ruimte 6.150.200 1.898.500 4.442.128 4.193.038 3.164.670
Terug naar navigatie - Toelichting

Toelichting investeringen jaar 2021

1. Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg
Het ontwerp voor het nieuwe parkeerterrein is gereed. Er komen circa 80 parkeerplaatsen. De “rotonde” in de Biesboschweg wordt verwijderd en vervangen door een T-splitsing. De aanleg hiervan zal in het voorjaar 2020 van start gaan.

2. Aanbrengen brug de Schans
In het Voorlopig Ontwerp voor de ontwikkeling van de Kleine Schans zal aandacht worden besteed aan een brug in de dam door de gracht rondom de schans.

6. Haven Terheijden: vervanging beschoeiing
Dit betreft de lage houten beschoeiing aan de zuid-oost zijde van de haven. Met het waterschap is overeengekomen dat dit wordt meegenomen met de dijkverzwaring in het gebied. De dijkverzwaring is gepland in 2022/2023.

7. Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering)
Vrijwel alle onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn gereed. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het voorontwerp. Daarna kan de inspraak starten. Pas nadat dit alles is afgerond, kan met de uitvoering gestart worden.

8. Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering)
Voor de voorbereiding van dit project trekken we een externe projectleider aan, welke ook de Crullaan en Zeggelaan gaat voorbereiden. Naar verwachting duurt de voorbereiding de rest van dit jaar. Ook de inspraak moet nog plaatsvinden. De uitvoering stemmen we af op de werkzaamheden aan de nabijgelegen Stationsweg en Boerenhoekstraat, welke ook nog op de planning staan.

9. Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering)
Voor de voorbereiding van dit project trekken we een externe projectleider aan, welke ook de Crullaan en Drimmelenseweg gaat voorbereiden. Naar verwachting duurt de voorbereiding de rest van dit jaar. Ook de inspraak moet nog plaatsvinden. De uitvoering stemmen we af op de werkzaamheden aan de Raadhuisstraat en Molenstraat. Dit in verband met het omleiden van het verkeer.

10. Wegen: Rode loper route 2021
In 2021 geven we verder uitvoering aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de hoofdvoetpaden.

11. Vervanging openbare verlichting 2021
Elk jaar vervangen we voor zo’n € 200.000 van oude lichtmasten en armaturen voor LED-verlichting.

16. Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat
Betreffend wegvak is aan rehabilitatie toe (volledige nieuwe opbouw). Deze werkzaamheden volgen direct na de vervanging van de waterleiding.

17. Wegen / rehabiliatie 2021
Net als bovengenoemde Dahliastraat zijn meer wegen aan groot onderhoud / rehabilitatie toe. Welke wegen we in 2021 aanpakken, laten we afhangen van de net uitgevoerde inspectie. Zodra de gegevens binnen zijn, maken we een jaarplanning.

22. Renovatie openbaar groen 2021
In 2021 wordt met het groen meegelift met integrale projecten in de openbare ruimte.

28. Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging
28. Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan het maken van het functioneel ontwerp van het riool en/of maatregelen om het wateroverlast probleem daar op te lossen. De verwachting is dat deze berekeningen en principe tekeningen van het eind 2e kwartaal gereed zijn. Als het waterschap er ook mee akkoord is dan kunnen we in de 2e helft van 2020 starten met de bestekvoorbereiding. Vervolgens kan in 2021 worden gestart met de uitvoering. Voor de voorbereidingen is er in 2020 een bedrag vanuit de reguliere vervanging nodig van € 100.000. Om de uitvoering te kunnen realiseren dient er in 2021 het resterende bedrag van € 727.000 te worden vrijgegeven. Om de ambitiemaatregelen in de Nachtegaalstraat uit te kunnen voeren is er daarnaast in 2021 een bedrag van € 122.200 uit de ambitiegelden nodig.

29. Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging
29. Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau
De voorbereidingen voor dit project zijn gestart. Momenteel wordt er gewerkt aan het maken van het functioneel ontwerp van het riool. De verwachting is dat deze berekeningen en principe tekeningen van het riool eind 2e kwartaal gereed zijn. Als het waterschap er ook mee akkoord is dan kunnen we in de 2e helft van 2020 starten met de bestekvoorbereiding. Vervolgens kan in 2021 worden gestart met de uitvoering. Voor de voorbereidingen is er in 2020 een bedrag vanuit de reguliere vervanging nodig van € 100.000. Om de uitvoering te kunnen realiseren dient er in 2021 het resterende bedrag van € 905.000 te worden vrijgegeven. Om de ambitiemaatregelen in de Griendwerkerstraat uit te kunnen voeren is er daarnaast in 2021 een bedrag van € 277.500 uit de ambitiegelden nodig.

33. Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering)
Dit project is (nog) niet opgenomen in het WRP. In eerste instantie Is dit gepland in 2024. Dit is buiten de looptijd van het WRP. Maar omdat er een kans is om werk met werk (i.v.m. de herinrichting in de Oude Haven) te maken worden de werkzaamheden aan de riolering eerder worden meegenomen. Er worden reparaties verricht, er wordt gedeeltelijk afgekoppeld, er wordt een extra overstort op de Amer aangelegd en het pomp regime wordt aangepast. Hiervoor is een krediet nodig van € 315.000. Deze is als volgt opgebouwd : Riolering repareren € 200.000, afkoppelen € 50.000, overstort op Amer € 35.000 en aanpassen pomp regime € 30.000.

39. Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat)
Een gedeelte van de Molenstraat ligt op een waterkering van het Waterschap Brabantse Delta. Eerst moet er een vervangende waterkering zijn gerealiseerd voordat de werkzaamheden in Terheijden Noord kunnen aanvangen. De werkzaamheden zijn nu verschoven naar 2020 en zijn inclusief het realisering van de ambitiemaatregelen ( € 150.000).