Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2020 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Algemeen Blz. 9  
Beleidsafwijkingen Blz. 10  
Financiële afwijkingen Blz. 11  
1. Burger en bestuur Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Hoofddoelstelling Blz. 14  
1.1 Dienstverlening Blz. 15  
Wat willen we bereiken? Blz. 16  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 17  
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 18  
1.2 Burger en politiek Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 21  
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 22  
Basis op orde Blz. 23  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 24  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 25  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 26  
Wat willen we bereiken? Blz. 27  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 28  
Dorpsonderonsjes Blz. 29  
Meet and Match Blz. 30  
Samen aan de slag Blz. 31  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 32  
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 33  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 34  
Wat willen we bereiken? Blz. 35  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 36  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 37  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 38  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 39  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 40  
Wat willen we bereiken? Blz. 41  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 42  
Geluk Blz. 43  
Financiële afwijkingen Blz. 44  
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 45  
Toelichting tabel 1.1 Blz. 46  
2. Openbare ruimte Blz. 47  
Inleiding Blz. 48  
Inleiding Blz. 49  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 50  
Wat willen we bereiken? Blz. 51  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 52  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 53  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 54  
Integraal werken Blz. 55  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 56  
Wat willen we bereiken? Blz. 57  
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 58  
Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v. Blz. 59  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 60  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 61  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 62  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 63  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 64  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 65  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 66  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 67  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 68  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 69  
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 70  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 71  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 72  
Wat willen we bereiken? Blz. 73  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 74  
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 75  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 76  
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 77  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 78  
2.4 Water Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 81  
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 82  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 83  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 84  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 85  
Financiële afwijkingen Blz. 86  
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 87  
Toelichting tabel 2.1 Blz. 88  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 89  
Tabel 2.2 kredieten programma 2 Blz. 90  
Toelichting kredieten Blz. 91  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 92  
Inleiding Blz. 93  
Inleiding Blz. 94  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 95  
Wat willen we bereiken? Blz. 96  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 97  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 98  
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 99  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 102  
Nota economie Blz. 103  
3.3 Wonen Blz. 104  
Wat willen we bereiken? Blz. 105  
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 106  
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 107  
3.4 Duurzaamheid Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 110  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 111  
Windenergie Blz. 112  
Afvalscheiding Blz. 113  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 114  
Verduurzaming bedrijven Blz. 115  
3.5 Leefomgeving Blz. 116  
Wat willen we bereiken? Blz. 117  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 118  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 119  
Omgevingswet Blz. 120  
Sanering asbestdaken Blz. 121  
Financiële afwijkingen Blz. 122  
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 123  
Toelichting tabel 3.1 Blz. 124  
4. Sociaal domein Blz. 125  
Inleiding Blz. 126  
Inleiding Blz. 127  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 128  
Wat willen we bereiken? Blz. 129  
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 130  
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 131  
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 132  
Onderwijs faciliteren Blz. 133  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 134  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 135  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 136  
Doorontwikkeling CJG Blz. 137  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 138  
Wat willen we bereiken? Blz. 139  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 140  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 141  
Ondersteuning van mensen Blz. 142  
Aanpak eenzaamheid Blz. 143  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 144  
Consequenties abonnementstarief Blz. 145  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 146  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 147  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 148  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 149  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 150  
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 151  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 152  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 155  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 156  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 157  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 158  
Uitvoeren beschut werken Blz. 159  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 160  
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 161  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 162  
4.4 Sport en bewegen Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 165  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 166  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 167  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 168  
Renovatie zwembaden Blz. 169  
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 170  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 173  
Bouwhal carnaval Blz. 174  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 175  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 176  
Financiële afwijkingen Blz. 177  
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 178  
Toelichting tabel 4.1 Blz. 179  
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 180  
Financiële afwijkingen Blz. 181  
Financiële afwijkingen Blz. 182  
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 183  
Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen Blz. 184  
Toelichting kredieten Blz. 185  
Overhead Blz. 186  
Financiële afwijkingen Blz. 187  
Financiële afwijkingen Blz. 188  
1. Begrotingswijziging Blz. 189  
1. Begrotingswijziging Blz. 190  
Begrotinswijziging Blz. 191  
2. Bijlage schuld- en reservepositie Blz. 192  
2. Bijlage schuld- en reservepositie Blz. 193  
Inleiding Blz. 194  
Schuldpositie Blz. 195  
Reservepositie Blz. 196  
3. Bijgestelde exploitatieopzetten Blz. 197  
3. Bijgestelde exploitatieopzetten Blz. 198  
Exploitatieopzet: Oranjeplein Terheijden plandeel 1, 2 en 3 Blz. 199  
Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made Blz. 200  
Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe Blz. 201  
Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made Blz. 202  
Publicatiedatum: 22-10-2020

Inhoud