Sitemap

Najaarsnota 2020 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Samenvatting Blz. 7
Samenvatting Blz. 8
Algemeen Blz. 9
Beleidsafwijkingen Blz. 10
Financiële afwijkingen Blz. 11
Programma's Blz. 12
1. Burger en bestuur Blz. 13
Inleiding Blz. 14
Hoofddoelstelling Blz. 15
1.1 Dienstverlening Blz. 16
Wat willen we bereiken? Blz. 17
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 18
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 19
1.2 Burger en politiek Blz. 20
Wat willen we bereiken? Blz. 21
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 22
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 23
Basis op orde Blz. 24
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 25
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 26
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 27
Wat willen we bereiken? Blz. 28
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 29
Dorpsonderonsjes Blz. 30
Meet and Match Blz. 31
Samen aan de slag Blz. 32
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 33
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 34
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 35
Wat willen we bereiken? Blz. 36
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 37
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 38
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 39
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 40
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 41
Wat willen we bereiken? Blz. 42
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 43
Geluk Blz. 44
Financiële afwijkingen Blz. 45
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 46
Toelichting tabel 1.1 Blz. 47
2. Openbare ruimte Blz. 48
Inleiding Blz. 49
Inleiding Blz. 50
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 51
Wat willen we bereiken? Blz. 52
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 53
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 54
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 55
Integraal werken Blz. 56
2.2 Wegen en verkeer Blz. 57
Wat willen we bereiken? Blz. 58
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 59
Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v. Blz. 60
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 61
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 62
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 63
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 64
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 65
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 66
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 67
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 68
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 69
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 70
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 71
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 72
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 73
Wat willen we bereiken? Blz. 74
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 75
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 76
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 77
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 78
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 79
2.4 Water Blz. 80
Wat willen we bereiken? Blz. 81
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 82
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 83
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 84
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 85
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 86
Financiële afwijkingen Blz. 87
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 88
Toelichting tabel 2.1 Blz. 89
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 90
Tabel 2.2 kredieten programma 2 Blz. 91
Toelichting kredieten Blz. 92
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 93
Inleiding Blz. 94
Inleiding Blz. 95
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 96
Wat willen we bereiken? Blz. 97
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 98
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 99
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 100
3.2 Versterken economische structuur Blz. 101
Wat willen we bereiken? Blz. 102
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 103
Nota economie Blz. 104
3.3 Wonen Blz. 105
Wat willen we bereiken? Blz. 106
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 107
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 108
3.4 Duurzaamheid Blz. 109
Wat willen we bereiken? Blz. 110
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 111
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 112
Windenergie Blz. 113
Afvalscheiding Blz. 114
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 115
Verduurzaming bedrijven Blz. 116
3.5 Leefomgeving Blz. 117
Wat willen we bereiken? Blz. 118
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 119
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 120
Omgevingswet Blz. 121
Sanering asbestdaken Blz. 122
Financiële afwijkingen Blz. 123
Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 124
Toelichting tabel 3.1 Blz. 125
4. Sociaal domein Blz. 126
Inleiding Blz. 127
Inleiding Blz. 128
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 129
Wat willen we bereiken? Blz. 130
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 131
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 132
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 133
Onderwijs faciliteren Blz. 134
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 135
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 136
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 137
Doorontwikkeling CJG Blz. 138
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 139
Wat willen we bereiken? Blz. 140
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 141
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 142
Ondersteuning van mensen Blz. 143
Aanpak eenzaamheid Blz. 144
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 145
Consequenties abonnementstarief Blz. 146
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 147
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 148
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 149
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 150
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 151
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 152
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 153
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 154
Wat willen we bereiken? Blz. 155
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 156
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 157
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 158
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 159
Uitvoeren beschut werken Blz. 160
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 161
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 162
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 163
4.4 Sport en bewegen Blz. 164
Wat willen we bereiken? Blz. 165
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 166
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 167
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 168
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 169
Renovatie zwembaden Blz. 170
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 171
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 172
Wat willen we bereiken? Blz. 173
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 174
Bouwhal carnaval Blz. 175
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 176
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 177
Financiële afwijkingen Blz. 178
Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid Blz. 179
Toelichting tabel 4.1 Blz. 180
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering Blz. 181
Financiële afwijkingen Blz. 182
Financiële afwijkingen Blz. 183
Voortgang kapitaalgoederen (kredieten) Blz. 184
Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen Blz. 185
Toelichting kredieten Blz. 186
Overhead Blz. 187
Financiële afwijkingen Blz. 188
Financiële afwijkingen Blz. 189
Bijlagen Blz. 190
1. Begrotingswijziging Blz. 191
1. Begrotingswijziging Blz. 192
Begrotinswijziging Blz. 193
2. Bijlage schuld- en reservepositie Blz. 194
2. Bijlage schuld- en reservepositie Blz. 195
Inleiding Blz. 196
Schuldpositie Blz. 197
Reservepositie Blz. 198
3. Bijgestelde exploitatieopzetten Blz. 199
3. Bijgestelde exploitatieopzetten Blz. 200
Exploitatieopzet: Oranjeplein Terheijden plandeel 1, 2 en 3 Blz. 201
Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made Blz. 202
Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe Blz. 203
Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made Blz. 204
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap