Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2020
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
   2. Blz. 7 Samenvatting
    1. Blz. 8 Samenvatting
     1. Blz. 9 Algemeen
     2. Blz. 10 Beleidsafwijkingen
     3. Blz. 11 Financiële afwijkingen
  3. Blz. 12 Programma's
   1. Blz. 13 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 14 Inleiding
     1. Blz. 15 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 16 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 18 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 19 Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020
    3. Blz. 20 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 21 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 22 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 23 Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie
       2. Blz. 24 Basis op orde
      2. Blz. 25 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 26 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 27 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 28 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 29 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 30 Dorpsonderonsjes
       2. Blz. 31 Meet and Match
       3. Blz. 32 Samen aan de slag
      2. Blz. 33 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 34 Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0
    5. Blz. 35 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 36 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 37 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 38 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 39 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 40 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 41 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 43 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 44 Geluk
    7. Blz. 45 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 46 Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 47 Toelichting tabel 1.1
   2. Blz. 48 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 49 Inleiding
     1. Blz. 50 Inleiding
    2. Blz. 51 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 53 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 54 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 55 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 56 Integraal werken
    3. Blz. 57 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 59 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 60 Wegonderhoud borgen in een geactualiseerd beleids- en beheerplan voor 2021 e.v.
      2. Blz. 61 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 62 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 63 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 64 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       2. Blz. 65 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 66 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 67 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       2. Blz. 68 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek
      5. Blz. 69 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 70 Fietsveilig maken Crullaan
       2. Blz. 71 Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden)
       3. Blz. 72 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
    4. Blz. 73 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 74 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 75 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 76 Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
       2. Blz. 77 Boomplantdag en andere activiteiten
       3. Blz. 78 Ecologisch beheer van de bermen
       4. Blz. 79 In stand houden van de Groenblauwe dienst
    5. Blz. 80 2.4 Water
     1. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 82 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 83 Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden
      2. Blz. 84 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 85 Intensiveren publicaties over riolering en water
       2. Blz. 86 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
    6. Blz. 87 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 88 Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 89 Toelichting tabel 2.1
    7. Blz. 90 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 91 Tabel 2.2 kredieten programma 2
     2. Blz. 92 Toelichting kredieten
   3. Blz. 93 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 94 Inleiding
     1. Blz. 95 Inleiding
    2. Blz. 96 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 97 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 98 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 99 Nota Vrijetijdseconomie
       2. Blz. 100 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
    3. Blz. 101 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 102 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 103 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 104 Nota economie
    4. Blz. 105 3.3 Wonen
     1. Blz. 106 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 107 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 108 Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen
    5. Blz. 109 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 110 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 111 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 112 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       2. Blz. 113 Windenergie
       3. Blz. 114 Afvalscheiding
       4. Blz. 115 Verduurzaming Amerwarmtenet
       5. Blz. 116 Verduurzaming bedrijven
    6. Blz. 117 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 118 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 119 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 120 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 121 Omgevingswet
       3. Blz. 122 Sanering asbestdaken
    7. Blz. 123 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 124 Tabel 3.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 125 Toelichting tabel 3.1
   4. Blz. 126 4. Sociaal domein
    1. Blz. 127 Inleiding
     1. Blz. 128 Inleiding
    2. Blz. 129 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 130 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 131 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 132 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
       2. Blz. 133 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)
      2. Blz. 134 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 135 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 136 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 137 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 138 Doorontwikkeling CJG
    3. Blz. 139 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 140 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 141 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 142 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 143 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 144 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 145 Algemene voorzieningen realiseren
       3. Blz. 146 Consequenties abonnementstarief
       4. Blz. 147 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       5. Blz. 148 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       6. Blz. 149 Realiseren van een inclusieve samenleving
       7. Blz. 150 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
       8. Blz. 151 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
      3. Blz. 152 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 153 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
    4. Blz. 154 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 156 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 157 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 158 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 159 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 160 Uitvoeren beschut werken
       3. Blz. 161 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      3. Blz. 162 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 163 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
    5. Blz. 164 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 165 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 166 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 167 Realiseren van een inclusieve samenleving
       2. Blz. 168 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 169 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 170 Renovatie zwembaden
       2. Blz. 171 Duurzame renovatie buitensportaccommodaties
    6. Blz. 172 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 173 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 174 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 175 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 176 Realiseren van een inclusieve samenleving
       3. Blz. 177 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 178 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 179 Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
     2. Blz. 180 Toelichting tabel 4.1
   5. Blz. 181 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering
    1. Blz. 182 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 183 Financiële afwijkingen
    2. Blz. 184 Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)
     1. Blz. 185 Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen
     2. Blz. 186 Toelichting kredieten
   6. Blz. 187 Overhead
    1. Blz. 188 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 189 Financiële afwijkingen
  4. Blz. 190 Bijlagen
   1. Blz. 191 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 192 1. Begrotingswijziging
     1. Blz. 193 Begrotinswijziging
   2. Blz. 194 2. Bijlage schuld- en reservepositie
    1. Blz. 195 2. Bijlage schuld- en reservepositie
     1. Blz. 196 Inleiding
     2. Blz. 197 Schuldpositie
     3. Blz. 198 Reservepositie
   3. Blz. 199 3. Bijgestelde exploitatieopzetten
    1. Blz. 200 3. Bijgestelde exploitatieopzetten
     1. Blz. 201 Exploitatieopzet: Oranjeplein Terheijden plandeel 1, 2 en 3
     2. Blz. 202 Exploitatieopzet: Prinsenpolder Made
     3. Blz. 203 Exploitatieopzet: Degaterrein Lage Zwaluwe
     4. Blz. 204 Exploitatieopzet: Kavels Antwerpsestraat / Geraniumstraat Made
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap