Overhead

Financiële afwijkingen

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

Met ingang van de begroting 2017 heeft een wijziging plaatsgevonden van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Onderdeel hiervan is dat de Overhead een apart onderdeel is van de begroting. Om deze reden is vanaf de Voorjaarsnota 2017 hieraan ook een apart hoofdstuk gewijd.

 

Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Overhead 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Organisatieontwikkeling 125- N
b Huisvesting 45 V
c. Urenverschuivingen 112- N
Totaal Overhead 192- N - N - N - N - N
Verschuiving tussen programma’s
c. Urenverschuivingen 112 V N N N N
Totaal verschuivingen tussen programma's 112 V - N - N - N - N
Totaal Overhead na dekking 80- N - N - N - N - N

a. Organisatieontwikkeling

In de kadernota 2021 gaven we aan dat er de afgelopen jaren op bescheiden schaal geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en kunde van haar medewerkers. Dit terwijl nu en in de toekomst een nog nadrukkelijker beroep zal worden gedaan op de persoonlijke vaardigheden van die medewerkers. Grote maatschappelijke ontwikkelingen als in samenspraak zaken ontwikkelen en digitalisering vragen hierom. Maar ook in onze eigen toekomstvisie is vastgelegd dat gemeente & inwoners: Steeds in gesprek zijn, willen samenwerken, keuzes durven maken, flexibel zijn.
We spraken over een eenmalige inhaalslag en koppelde hieraan een budget van € 250.000. De afgelopen maanden zijn we gestart met extra investeren in deze ontwikkeling. Mede ingegeven door het plotseling veel vanuit huis moeten werken en daarom aangewezen zijn op digitale samenwerkingsvormen. Deze vroegen om deze investering. Daarnaast werken we aan een digitale academie waarin opleidingen gestructureerd worden aangeboden, is het projectmatig werken in gang gezet en geven we een impuls aan de manier waarop we opdrachten aannemen en uitvoeren. Deze extra investering vraagt in 2020 al extra budget.
Om die reden stellen we voor het budgetorganisatieontwikkeling in 2020 te verhogen met €125.000. Een eventueel overschot nemen we in december 2020 mee in de budgetoverhevelingen zodat we ook in 2021 extra kunnen investeren.

 

b. Huisvesting

Gemeenten worden gecompenseerd door het Rijk vanwege het afschaffen van de aftrekbaarheid van de btw voor sportvoorzieningen. Het afschaffen heeft indirect ook invloed op de btw die gemeenten kunnen terugvorderen op de overhead. Deze compensatie was in 2020 nog niet opgenomen in de begroting.

 

c. Urenverschuivingen

Door het vertrek van een manager was tijdelijke inhuur noodzakelijk. Dit wordt gedekt binnen de reguliere formatie.  Vanwege  Covid-19 zijn er met name door communicatie meer uren besteed aan algemene communicatie en minder aan projecten zoals de Omgevingswet, omdat deze met een jaar is uitgesteld.