Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze samenvatting worden de situaties genoemd waar de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterkt afwijkt van de begroting. Waarbij het  college verwacht dat herstel binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkingscategorie rood).

 

Beleidsafwijkingen

Terug naar navigatie - Beleidsafwijkingen

Programma 1 Burger en Bestuur

Binnen Burger en Bestuur is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Dorpsonderonsjes: als gevolg van de uitbraak van Covid-19 zijn dorpsonderonsjes stil gevallen. Het is zeer de vraag of er in het najaar van 2020 nog dorpsonderonsjes georganiseerd (kunnen) worden.

 

Programma 2 Openbare Werken

Binnen Openbare Werken is sprake van de volgende belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid:

  • Mentale toegankelijkheid openbaar vervoer: we stelden vanwege de uitbraak van Covid-19 diverse activiteiten waarvoor al opdracht was richting het najaar uit. Dit betreft veelal dezelfde doelgroep als bij de OV-opstapdagen. Omdat het anders voor deze doelgroep te druk wordt, besloten we de OV-opstapdag dit jaar over te slaan.
  • Fietsveilig maken Hoofdstraat Terheijden: door het niet grootschalig aanpakken van de riolering is dit project opnieuw beoordeeld. Bij het toetsen van het nut en noodzaak bleek dat het project voorlopig komt te vervallen. Financieel heeft dit geen gevolgen. Er was nog geen budget geraamd.
  • Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen: door de uitbraak van Covid-19 nodigen we vooralsnog dit jaar geen klassen meer uit. We vinden het gepast dat we de scholen de ruimte geven hun programma na de schoolvakantie weer op te pakken met alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Binnen Ruimte, Wonen en Economie is  geen sprake van  belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid.

Programma 4 Sociaal Domein

Binnen Sociaal Domein is geen sprake van belangwekkende beleidsmatige afwijkingen of afwijkingen in het tempo van de uitvoering van het voorgenomen beleid.

 

Financiƫle afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiƫle afwijkingen

In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen sinds het vaststellen van de Voorjaarsnota opgenomen. Te zien is dat het exploitatieresultaat voor 2020 nadelig wordt beïnvloed voor een bedrag van € 284.000. De invloed van die afwijkingen op toekomstige jaren is verwaarloosbaar klein. Onder de tabel zijn de afwijkingen met een effect op het jaarresultaat van € 100.000 en hoger toegelicht.

Programma 1 Burger en Bestuur

Pensioenvoorziening bestuurders: de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Wet APPA) verlangt van gemeenten om een pensioenvoorziening aan te houden voor burgemeester en wethouders. De hoogte van de dotatie is onder meer afhankelijk van de rekenrente die het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert. Hoe lager de rekenrente, hoe hoger de jaarlijkse dotatie. En andersom. De rekenrente is in 2020 opnieuw gedaald, waardoor een hogere dotatie noodzakelijk is.  

 

Programma 2 Openbare Werken

Geen effecten hoger dan € 100.000.

 

Programma 3 Ruimte, Wonen en Economie

Geen effecten hoger dan € 100.000.

 

Programma 4 Sociaal Domein

Geen effecten hoger dan € 100.000.

 

Algemene dekkingsmiddelen

Geen effecten hoger dan € 100.000.

 

Overhead

In de kadernota 2021 gaven we aan dat er de afgelopen jaren op bescheiden schaal is geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en kunde van medewerkers. Dit terwijl nu en in de toekomst een nog nadrukkelijker beroep zal worden gedaan op de persoonlijke vaardigheden van die medewerkers. Grote maatschappelijke ontwikkelingen, zoals in samenspraak zaken ontwikkelen en digitalisering, vragen hierom. Maar ook in onze eigen toekomstvisie is vastgelegd dat gemeente en inwoners: steeds in gesprek zijn, willen samenwerken, keuzes durven maken, flexibel zijn. Om die reden stellen we voor het budget organisatieontwikkeling in 2020 te verhogen met €125.000. Een eventueel overschot nemen we in december 2020 mee in de budgetoverhevelingen zodat we ook in 2021 extra kunnen investeren.

 

Resultaat

De financiële afwijkingen leiden tot een bijstelling van het financieel resultaat. Het exploitatieresultaat dat bij de Voorjaarsnota werd voorzien, verslechtert met € 284.000. Het resultaat van de jaren daarna blijft nagenoeg ongewijzigd:

Zoals bij de Voorjaarsnota werd opgemerkt leidt de zuivere toepassing van het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten in 2020 tot een significante verslechtering van het structureel begrotingssaldo. Dat effect is ook - maar in veel mindere mate - merkbaar in 2021. Vanaf 2022 ontstaat een situatie waarin het exploitatieresultaat (nagenoeg) gelijk is aan het structurele resultaat. Incidentele baten en lasten zijn dan nog de uitzondering.