Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Met haar Najaarsnota legt het college verantwoording aan de raad af over de uitvoering van het beleid over de periode januari – augustus 2020. Het college doet verslag van situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan sterk afwijkt van de begroting. Waarbij het college verwacht dat herstel van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting niet mogelijk zal zijn (afwijkingscategorie rood). Daarnaast informeert het college de raad over situaties waarin de uitvoering van het beleid of de financiering daarvan in zekere mate afwijkt van de begroting. Alle inspanningen zijn gericht op het herstellen van de situatie binnen de looptijd of het financieel kader van de begroting (afwijkingscategorie oranje). Tot slot licht het college situaties toe waarin weliswaar niet van de begroting wordt afgeweken maar waarvan het college het toch relevant vindt om de raad daarover te informeren.

 

De financiële positie van gemeenten staat onder druk. Zo vragen gemeenten steeds vaker en steeds nadrukkelijker de aandacht van de rijksoverheid voor de oplopende kosten voor de zorg- en hulpverlening in het sociaal domein.  Daarnaast heerst er onzekerheid of de rijksoverheid gemeenten volledig zal compenseren voor de nadelige financiële gevolgen van de uitbraak van Covid-19. Verder is het nog onduidelijk wanneer de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds zal worden gewijzigd en wat de omvang van het voor gemeenten zoals Drimmelen verwachte negatieve effect zal zijn. Helaas is het wel aannemelijk dat het Rijk - ondanks een tijdelijke opschorting - de opschalingskorting zal handhaven. De opschalingskorting is een bezuiniging van bijna een miljard euro die het Rijk in 2015 doorvoerde met de verwachting dat gemeenten fuseren en daarmee besparen. Het aantal fusies valt echter tegen en de besparingen bij wel gefuseerde gemeenten ook.

 

Drimmelen analyseert op dit moment een mogelijk nadelig financieel gevolg van de coronacrisis. Een eerste globale schatting in juli resulteerde in - na verrekening van al door het Rijk toegezegde compensaties - een potentieel risico binnen een bandbreedte van € 0,3 tot € 0,6 miljoen. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf. Bij een daadwerkelijk optreden zal het risico via de algemene reserve kunnen worden afgedekt.

 

Bij de Voorjaarsnota is ingeschat dat de verdeling van het Gemeentefonds in 2023 zal worden aangepast. En dat Drimmelen in dat jaar voor € 10 per inwoner per jaar zal worden gekort en vervolgens vanaf 2024 voor € 15. Dit uitgangspunt is in deze Najaarsnota gehandhaafd. Net zoals het opnemen van dezelfde bedragen in de risicoparagraaf.

 

De septembercirculaire is niet meegenomen in deze Najaarsnota. De verschijningsdatum van de circulaire is daarvoor te laat. Het Presidium heeft op 2 september jl. de raadskalender 2021 vastgesteld. Die raadskalender voorziet in behandeling van de Najaarsnota 2021 in november. Op deze manier kan de septembercirculaire volgend jaar wél in de Najaarsnota worden verwerkt.