2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

 

In het coalitieprogramma beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

 

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende subdoelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

 

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

 

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

 

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Terug naar navigatie - Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Het waterschap heeft de wettelijke verplichting de dijken en keringen op de juiste hoogte en sterkte te houden. Omdat het achterliggende gebied tot de gemeente behoort, is de bijdrage vanuit de gemeente essentieel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma (art. 5.1 Financiële verordening gemeente Drimmelen). In haar tussenrapportages heeft het college een meld- en toelichtingsplicht voor financiële afwijkingen op lasten en / of baten van € 25.000 of hoger op (geclusterde) activiteiten of op themaniveau (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt, dat indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget per programma dreigt te worden overschreden, dit door het college bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad wordt gemeld. Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

De raad besluit over de toekenning van middelen aan en verschuiving van middelen tussen programma's. In deze paragraaf rapporteren we de raad over de financiële afwijkingen van dit programma. De gepresenteerde financiële afwijkingen worden -daar waar gerelateerd - gecompenseerd met financiële afwijkingen op de andere programma's, zodat zoveel mogelijk budgetneutraal kan worden opgevangen. Voorzover de dan resterende afwijkingen niet kunnen worden gedekt door een reserve, wordt het saldo van alle programma's samengevoegd en ten gunste/ten laste gebracht van de algemene reserve. 

 

Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Openbaar groen 62- N
b. Watergangen 67- N 8- N
c. Mutaties kredieten (kapitaallasten) 1- N 1- N 1- N 1- N 1- N
d1. Vuelta (Covid-19) 50 V
d2. ZLM-tour 25- N
Totaal Openbare ruimte 105- N 8- N 1- N 1- N 1- N
Mutatie reserves
d1. Algemene reserve 50- N
d1. Junibrief gemeentefonds - -
d2. Algemene reserve 25 V
Totaal mutatie reserves 25- N - - - - - - - -
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 130- N 8- N 1- N 1- N 1- N
Terug naar navigatie - Toelichting tabel 2.1

a. Openbaar groen

De droge zomers tekenen zich in de bomen. Hierdoor kappen we meer bomen (met vergunning), herplanten we daardoor meer bomen maar plegen we ook intensiever onderhoud om de bomen te behouden. Verder hebben we in 2020 een inhaalslag gemaakt met het kappen van ongezonde bomen.

 

b. Watergangen

In de Voorjaarsnota kondigden we een tekort aan. We voerden de tweede maaironde binnen de bebouwde kom uit. We raamden al een deel bij, met een kanttekening dat we de hoeveelheid te maaien meters uitzoeken. Deze zijn inmiddels bekend. Op basis van oude stortbonnen maakten we een aanname van te storten en te verwerken maaisel. Deze kosten worden gecalculeerd op € 50.000. Dit jaar voor een groter deel zijn wij ontvangstplichtig. Voor verzamelen en afvoeren van het maaisel komen we € 99.428 tekort. Binnen het product watergangen is financiële ruimte. We kunnen dit gedeeltelijk dekken uit € 5.000 (onderhoud) en € 35.000 (maaien en opschonen). Per saldo ramen we € 59.428 bij. Volgend jaar passen we het maairegime aan, zodat we meer doen aan de biodiversiteit. Directieramingen van het gezamenlijke bestek zijn nog niet bekend. We stellen voor dat de bijraming eenmalig is.

Doordat de kosten de afgelopen jaren dusdanig zijn gestegen willen we een nadere analyse uitvoeren waarbij we ook nieuwe verwerkings- en verzamelmethoden onderzoeken. Dit willen we extern beleggen. Zij heeft andere expertise in huis waardoor we met een bredere scope kijken naar de problematiek. Hiervoor vragen we € 15.000 (€ 7.500 in 2020 en € 7.500 in 2021).

 

c. Mutaties kredieten (kapitaallasten)

De kredietoverschrijdingen (bijramingen) leiden per saldo tot hogere structurele kapitaallasten. Voor een inhoudelijke toelichting op deze overschrijdingen zie onderdeel "Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)".

 

d. Vuelta (Covid-19) / ZLM-tour

In 2020 ging de Vuelta Hollanda niet door. In plaats daarvan willen we een startplaats worden voor de ZLM-tour 2021. Voorgesteld wordt om deel van budget Vuelta (€ 50.000) te benutten voor de ZLM-tour (€ 25.000) en deze ook te dekken uit de Algemene reserve.

 

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Terug naar navigatie - Tabel 2.2 kredieten programma 2

Op grond van art. 5.7b Financiële verordening gemeente Drimmelen rapporteren we in de tussenrapportages over de voortgang van investeringskredieten. In de Najaarsnota beperken we ons daarbij tot die kredieten met financiële afwijkingen > 10% van het investeringskrediet met een ondergrens van € 5.000 (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt dat, indien het college voorziet dat een geautoriseerd investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dat meldt bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma of het investeringskrediet (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 

Tabel 2.2 kredieten programma 2
2. Openbare ruimte Jaar Status Raming Uitgaven Restant Mutatie
Investeringen
Niet tarief gebonden producten
a. Groenrenovatie Kastanje-/Iepenlaan Made 2018 Verhoging 250.000 262.010 -12.010 12.010 N
b. Trapveldjes 2016/18 Verhoging 211.000 213.151 -2.151 2.679 N
Totaal Niet tarief gebonden producten 461.000 475.161 -14.161 14.689 N
Tarief gebonden producten
c. Rioolontstopper 2020 Verhoging 60.000 0 60.000 35.000 N
d. Rioolvervanging Kilstraat/Flierstraat (Lage Zw.) 720.000 245.338 474.662 420.000 N
Totaal Tarief gebonden producten 780.000 245.338 534.662 455.000 N
Totaal 2. Openbare ruimte 1.241.000 720.499 520.501 469.689 N
Terug naar navigatie - Toelichting kredieten

a. Groenrenovatie Kastanje-/Iepenlaan Made

Het werk is afgerond. De verharde uitstapstroken langs de parkeervakken zijn, op verzoek van de bewoners,  in de plantsoenvakken teruggebracht. Hier was eerder geen rekening mee gehouden.

 

b. Trapveldjes

Het werk is afgerond.

 

c. Rioolontstopper

Vervanging van de vrachtwagen/rioolontstopper. Dit voertuig zetten we in voor zowel de riolering, als in de wintermaanden voor de gladheidsbestrijding. Bij iedere strooiactie bouwen we dan de rioolontstopper en de gladheidbestrijdingsmachine handmatig op en af. Dit is Arbo-technisch niet wenselijk en is ook tijdrovend. Door het nieuwe voertuig te voorzien van een mini-haak-arm behoort het handmatig op- en afbouwen tot het verleden. Raming van deze voorziening kost € 30.000. Door het voertuig daarnaast te laten rijden op gecomprimeerd aardgas (CNG) in plaats van diesel, dragen we bij aan een duurzaam wagenpark (meerkosten € 5.000).

 

d. Rioolvervanging Kilstraat/Flierstraat (Lage Zwaluwe)
De voorbereidingen zijn nagenoeg gereed. De uitvoering start in de zomer. Het betreft hier een reguliere vervanging. Dit echter wel in een heel bijzonder gebied. Het riool ligt voor een behoorlijk deel in achtertuinen van particulieren en/of bedrijven. De aanbesteding is reeds gehouden en het blijkt dat het beschikbare budget niet toereikend is. Om de rioolvervanging uit te kunnen voeren is het nodig om het krediet met € 420.000 te verhogen. De kostenverhoging wordt door de volgende zaken veroorzaakt:
• Doordat er met bepaalde grondeigenaren geen overeenstemming was, kregen we geen toestemming om onderzoeken op deze gronden uit te voeren. Intussen is dit gebeurd en is bij nader onderzoek is een extra asbestlocatie gevonden. Ook is het erg lastig om een erkende verwerker te vinden die de vrijkomende grond met asbest accepteert. Ook is hier extra specifiek toezicht (wettelijk bepaald) voor nodig.
• Op de percelen van de particulieren en bedrijven waarop het riool ligt blijken veel meer zaken aanwezig dan we vooraf konden inschatten. Dit zal allemaal hersteld moeten worden of eigenaren moeten hiervoor schadeloos worden gesteld. Ook vallen de kosten voor het vestigen van de Erkenning Openbaar Belang (EOB) en zakelijk rechten veel hoger uit dan vooraf ingeschat (€ 85.000 excl. de kosten afspraken met eigenaren) .
• De riolering loopt op een belangrijk aantal plaatsen vlak langs gebouwen. Hiervoor hebben we extra onderzoeken uit moeten voeren en extra berekeningen moeten laten maken. En in het bestek hebben we naar aanleiding hiervan extra maatregelen op moeten laten nemen. Ook de aannemer heeft hier waarschijnlijk een risicotoeslag voor gerekend. Tijdens de uitvoering is het noodzakelijk om een geotechneut ter beschikking te hebben om te beoordelen of eventuele verzakkingen van gebouwen geen gevaar opleveren.
• Verder zijn de kosten voor het maken van het bestek eigenlijk twee keer gemaakt. Het project loopt al van 2014. Door omstandigheden en overleg met de omgeving onderzochten we ook alternatieven. Uiteindelijk kozen we de beste oplossing (één op één vervangen van de riolering op de huidige plaats)