1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

 

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende subdoelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

 

1.1 Dienstverlening

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma (art. 5.1 Financiële verordening gemeente Drimmelen). In haar tussenrapportages heeft het college een meld- en toelichtingsplicht voor financiële afwijkingen op lasten en / of baten van € 25.000 of hoger op (geclusterde) activiteiten of op themaniveau (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt, dat indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget per programma dreigt te worden overschreden, dit door het college bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad wordt gemeld. Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

De raad besluit over de toekenning van middelen aan en verschuiving van middelen tussen programma's. In deze paragraaf rapporteren we de raad over de financiële afwijkingen van dit programma. De gepresenteerde financiële afwijkingen worden -daar waar gerelateerd - gecompenseerd met financiële afwijkingen op de andere programma's, zodat zoveel mogelijk budgetneutraal kan worden opgevangen. Voorzover de dan resterende afwijkingen niet kunnen worden gedekt door een reserve, wordt het saldo van alle programma's samengevoegd en ten gunste/ten laste gebracht van de algemene reserve. 

 

Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Urenverschuivingen 53 V
b. Pensioenvoorziening bestuurders 120- N
c. Dorpsgericht werken 13 V
Diverse per saldo 6 V
Totaal Burger en Bestuur 49- N - N - N - N - N
Verschuiving tussen programma’s
a. Urenverschuivingen 53- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 53- N N N N N
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 102- N - N - N - N - N
Terug naar navigatie - Toelichting tabel 1.1

a. Urenverschuivingen

Vanwege Covid-19 waren er minder uren nodig voor de burgerlijke stand en kon het Dorpsgericht werken niet actief worden opgepakt. In combinatie met ziekte zijn er uiteindelijk minder uren op dit programma verantwoord.

 

b. Pensioenvoorziening bestuurders

Voor de opbouw van de pensioenvoorziening van wethouders storten we jaarlijks, op basis van actuariële berekeningen,  in een voorziening. De benodigde storting is mede afhankelijk van de hoogte van de rente. Eind 2019 was de rente sterk gedaald waardoor er bij de jaarrekening een aanzienlijke extra storting nodig was. De rente is in 2020 verder gedaald waardoor er nu minimaal € 120.000 extra gestort zal moeten worden. Afhankelijk van de renteontwikkeling in de rest van 2020 kan de storting bij de jaarrekening 2020 afwijken van de begroting 2020. De storting voor 2021 en verder wordt voorlopig niet aangepast omdat er nog veel onzekerheid is over de renteontwikkeling.

 

c. Dorpsgericht werken

Vanwege de coronacrisis  bleek het in 2020 nauwelijks mogelijk om hier actief mee bezig te zijn. Daarom stellen we voor om het budget voor 2020 te halveren tot € 12.500.