Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma (art. 5.1 Financiële verordening gemeente Drimmelen). In haar tussenrapportages heeft het college een meld- en toelichtingsplicht voor financiële afwijkingen op lasten en / of baten van € 25.000 of hoger op (geclusterde) activiteiten of op themaniveau (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt, dat indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget per programma dreigt te worden overschreden, dit door het college bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad wordt gemeld. Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

In deze paragraaf rapporteren we de raad over de financiële afwijkingen van dit programma. Voor zover de gepresenteerde mutaties  niet kunnen worden gecompenseerd door een verschuiving tussen de programma's dan wel gedekt kunnen worden uit een reserve, is het voorstel het programmasaldo te dekken ten laste van het rekeningresultaat (dat wil zeggen uit de Algemene Reserve). 

 

Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Algemene Dekkingsmiddelen 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Urenverschuivingen 198 V
b. Lagere energiekosten openbare verlichting, gemeentelijke gebouwen 40 V
c. Gemeentefondsuitkering: junibrief 234 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 472 V - N - N - N - N
Verschuiving tussen programma’s
Urenverschuivingen 198- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 198- N - N - N - N - N
Mutatie reserves
1. Burger en bestuur
2. Openbare ruimte 25- N
3. Ruimte, wonen en economie 507 V
4. Sociaal domein 106 V 76 V 1 V 1 V 1 V
Overhead
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 589 V 76 V 1 V 1 V 1 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.060 V 76 V 1 V 1 V 1 V

 

a. Urenverschuivingen

Op dit programma staat het saldo verantwoord van de urenmutaties door ziekte, invulling vacatures en tijdelijke vervanging,  waardoor de urenverschuivingen tussen de programma's budgettair neutraal zijn.

 

b. Lagere energiekosten openbare verlichting, gemeentelijke gebouwen

Vanwege LED-gebruik en voordelige collectieve aanbesteding energiekosten worden minderkosten energie geraamd van € 40.000. Het structureel effect wordt verwerkt in de begroting 2021.

 

c. Gemeentefondsuitkering: junibrief

In de Voorjaarsnota 2020 hebben we de meicirculaire opgenomen. Hierna heeft het ministerie de junibrief uitgebracht. Deze junibrief heeft informatie gegeven of een eerste compensatie voor de kosten van Covid-19. De  extra middelen voor 2020 bedragen € 234.000. Tegenover deze inkomsten staan ook uitgaven. Deze zijn gekwantificeerd op programma 3 en  het restant is als stelpost opgenomen op programma 4.

 

Voortgang kapitaalgoederen (kredieten)

Terug naar navigatie - Tabel kredieten algemene dekkingsmiddelen

Op grond van art. 5.7b Financiële verordening gemeente Drimmelen rapporteren we in de tussenrapportages over de voortgang van investeringskredieten. In deze Najaarsnota beperken we ons daarbij tot die kredieten met financiële afwijkingen > 10% van het investeringskrediet met een ondergrens van € 5.000 (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt dat, indien het college voorziet dat een geautoriseerd investeringskrediet dreigt te worden overschreden, het college dat meldt bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma of het investeringskrediet (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

 

Tabel 5.2 kredieten bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering Jaar Status Raming Uitgaven Restant Mutatie
Investeringen
ICT
a. Vervanging planning & control software 2017 Afsluiten 42.317 20.357 21.960 -21.960 V
Totaal ICT 42.317 20.357 21.960 -21.960 V
Totaal Bedrijfsvoering 42.317 20.357 21.960 -21.960 V