4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

 

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

 

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle jongeren, zodat zij minimaal een startkwalificatie (= een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2) behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.4 Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

Terug naar navigatie - Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

De sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en zijn duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid

De gemeenteraad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma (art. 5.1 Financiële verordening gemeente Drimmelen). In haar tussenrapportages heeft het college een meld- en toelichtingsplicht voor financiële afwijkingen op lasten en / of baten van € 25.000 of hoger op (geclusterde) activiteiten of op themaniveau (art. 6.2 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

Daarnaast geldt, dat indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget per programma dreigt te worden overschreden, dit door het college bij de behandeling van de voor- of najaarsnota aan de gemeenteraad wordt gemeld. Het college voegt daarbij een voorstel voor wijziging van het budget per programma (inclusief de dekking van de overschrijding) en/of een voorstel voor bijstelling van het beleid (art. 5.4 Financiële verordening gemeente Drimmelen). 

 

De raad besluit over de toekenning van middelen aan en verschuiving van middelen tussen programma's. In deze paragraaf rapporteren we de raad over de financiële afwijkingen van dit programma. De gepresenteerde financiële afwijkingen worden -daar waar gerelateerd - gecompenseerd met financiële afwijkingen op de andere programma's, zodat zoveel mogelijk budgetneutraal kan worden opgevangen. Voorzover de dan resterende afwijkingen niet kunnen worden gedekt door een reserve, wordt het saldo van alle programma's samengevoegd en ten gunste/ten laste gebracht van de algemene reserve. 

 

Tabel 4.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
4. Sociaal domein 2020 2021 2022 2023 2024
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
a. Jeugd
a1. Afwikkeling Juzt 119- N
a2. Wijziging administratie WBO Jeugd 23- N
a3. PGB Jeugd 30- N
b. Urenverschuivingen 95- N
c. Effect Covid-19 78- N
d. Voedselbank - 1- N 1- N 1- N 1- N
e. Dekkend AED netwerk 33- N
f1. Kunst (reserve kunstwerken) 70 V
f2. Kunst (vrijval) 6 V
g. Toegankelijkheid/Inclusie 25- N 75- N
Diversen per saldo 19- N
Totaal Sociaal Domein 345- N 76- N 1- N 1- N 1- N
Verschuiving tussen programma’s
b. Urenverschuivingen 95 V N N N N
c. Junibrief gemeentefonds 78 V N N N N
Totaal verschuivingen tussen programma's 173 V - N - N - N - N
Mutatie reserves
a1. Reserve Bestuursakkoord - afwikkeling Juzt 119 V
d. Reserve Bestuursakkord/kapitaallasten - N 1 V 1 V 1 V 1 V
e. Reserve Hartveilige gemeente 33 V
f1. Reserve Kunstwerken 70- N N
g. Reserve Inclusie / Bestuursakkoord 25 V 75 V
Totaal mutatie reserves 106 V 76 V 1 V 1 V 1 V
Totaal 4. Sociaal domein 65- N - N - N - N - N
Terug naar navigatie - Toelichting tabel 4.1

a. Jeugd

a1. Afwikkeling Juzt

Juzt heeft op 1 april 2020 haar zorg voor en hulp aan jeugdigen en jongeren aan andere aanbieders overgedragen. In de gesprekken sindsdien met de andere aanbieders is vastgesteld dat die overdracht ononderbroken en kwaliteitsrijk heeft plaats gevonden. Er was in alle persoonlijke situaties sprake van een zachte landing. Vanaf dat moment is een fase ingetreden waarin Juzt als organisatie wordt ontmanteld. De bezittingen en schulden worden te gelde gemaakt en met elkaar vereffend. Per saldo zal er op 1 september 2020 een nadelig saldo zijn tussen die bezittingen en schulden. Een nadelig saldo dat Breda, Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen op moeten lossen. De gemeenteraden van deze vijf WBO-gemeenten hebben hier eerder mee ingestemd. In ons geval in uw vergadering van 9 april dit jaar, waarbij de business case van Juzt toen een mogelijk tekort van € 2,2 miljoen liet zien. Zoals de situatie zich nu laat aanzien zal op 1 september het nadelig saldo € 4,1 miljoen bedragen. De verslechtering is vooral te wijten aan de niet voorziene kosten voor het opschonen, categoriseren, indexeren en aan de gemeente Breda overdragen van de dossiers van (voormalige) cliënten en medewerkers. De bijdrage van Drimmelen aan de dekking van een tekort van € 4,1 miljoen zal naar verwachting zo’n € 255.000 gaan bedragen waardoor er nu een extra bedrag wordt gereserveerd van € 118.600. Dit is weliswaar een stijging van het bedrag dat op 9 april bekend was (€ 136.400) maar past nog altijd binnen het besluit van de raad om deel te nemen aan een leningovereenkomst tussen Juzt en de WBO-gemeenten die maximaal € 7 miljoen zou belopen. De hoogte van het definitieve bedrag is vooral afhankelijk van de verkoopopbrengst van het nog resterende vastgoed, de afwikkeling van rekening-courant posities met de WBO-gemeenten en de bereidheid van het ministerie van VWS om een deel van haar lening niet op te eisen. Voorgesteld wordt het werkelijke tekort te dekken uit de Algemene Reserve.

a2. Wijziging administratie WBO Jeugd

Vanaf 2021 gaat Breda zelf de administratie voeren van de jeugdzorg in plaats van dat ZorgLokaal dat doet. Dit leidt tot incidentele kosten in 2020 (€ 15.500). Structureel zal de bijdrage van 2021 ruim € 5.000 lager worden. Dat voordeel is verwerkt in de begroting 2021. Tevens hebben we incidentele implementatiekosten voor de inrichting van de BRP koppeling  van € 7.400 voor het CJG/de gemeente.

a3. PGB Jeugd

In 2020 lopen de aantallen aanvragen voor PGB's op, waardoor het budget van € 280.000 verhoogd moet worden met € 30.000. 

 

b. Urenverschuivingen

Met name vanwege de coronacrisis was er tijdelijk extra personeel nodig. Tevens is er in 2020 gestart met de pilot procesregisseur. Omdat nog niet duidelijk is hoe deze functie zich gaat ontwikkelen is hiervoor ingehuurd ten laste van vacaturegelden. 

 

c. Covid-19

De rijksoverheid heeft in juni jl. een brief uitgebracht 'Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden'. Deze compensatie heeft globaal betrekking op inhaalzorg Jeugd en WMO, sociale werkvoorziening, lokale culturele voorzieningen en toeristenbelasting. Drimmelen ontvangt hiervoor € 234.000 en is volledig vrij in de besteding van deze middelen. De inkomsten ontvangen wij via het gemeentefonds en worden begroot en verantwoord op het programma Algemene dekkingsmiddelen. De effecten van de aanvullende compensatie zoals aangekondigd begin september zijn nog niet verwerkt in de Najaarsnota.

Op dit moment is nog niet volledig duidelijk wat het effect van  Covid-19 is op de budgetten. De nadelen voor toeristenbelasting (€ 88.000), kermissen (€ 27.000) en oud papier (€ 41.000) zijn opgenomen op programma 3. Hierdoor blijft er een bedrag beschikbaar van € 78.000 dat voor een groot deel doorbetaald wordt aan MidZuid. Covid-19 blijft een risico voor Drimmelen met  een bandbreedte van € 0,3 tot 0,6 miljoen .

De gemeente heeft voor enkele maanden voor de sportverenigingen op onze sportparken de huur kwijtgescholden (€ 16.400). Hiervoor zal zij via een aparte regeling ook worden gecompenseerd. De begroting wordt daarop nu niet aangepast. Een aantal verenigingen is ook gecompenseerd (€ 13.000). Begin september jl. hebben we een kamerbrief aanvullend compensatiepakket Covid-19 ontvangen waaruit blijkt, dat deze kosten ook gecompenseerd worden. Tevens is door ons aan de exploitant van de zwembaden een tegemoetkoming toegekend van € 52.500. Dit bedrag kan worden opgevangen binnen de stelpost en het budget zwembaden.

 

d. Voedselbank

De huidige huisvesting van de voedselbank in Made is relatief duur. De tijdelijke gemeentelijke subsidie eindigt in 2021. Structurele huisvesting van de voedselbank in Made is mogelijk bij de Madese Boys, na investering van € 40.000. Deze investering kan worden gedekt uit de reserve Bestuursakkoord. Hierbij wordt € 40.000 gestort in de reserve Kapitaallasten  zodat de jaarlijkse kapitaallasten kunnen worden gedekt. De voor 2021 beschikbare subsidie van € 11.000 komt gedeeltelijk te vervallen op het moment dat de huisvesting gereed is.

 

e. Dekkend AED netwerk

In 2020 investeren we om een volledig dekkend AED netwerk te hebben in alle dorpskernen van de gemeente Drimmelen. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve hartveilige gemeente. Deze reserve wordt daarna opgeheven. In de  begroting 2021 wordt structureel € 5.000 opgenomen voor onderhoud van de AED's.

 

f. Kunst

Bij de Voorjaarsnota 2020 is de reserve Kunst opgeheven, omdat onderhoud via de exploitatie of een voorziening moet lopen. Het in de reserve nog beschikbare bedrag is hierdoor tijdelijk vrijgevallen in de exploitatie. Gezien de beperkte omvang van het onderhoud heeft de vorming van een voorziening niet de voorkeur.  In de komende tijd plaatsen we incidenteel enkele nieuwe kunstwerken. Hiervoor is een bedrag benodigd van € 70.000. Voorgesteld wordt om hiervoor de beschikbare middelen in een reserve te storten en het restant van € 6.000 af te ramen.

 

g. Toegankelijkheid/inclusie

Inmiddels is een plan van aanpak gemaakt. In dit plan staat wat de gemeente gaat doen om de komende jaren op een gestructureerde wijze inclusie van inwoners (verder) te verbeteren. We willen een extra impuls geven aan de uitvoering van inclusie en een goede structuur wegzetten voor interne en externe samenwerking. We willen hiervoor een eenmalig budget beschikbaar stellen van € 100.000 voor facilitering en uitvoering van de actiepunten. Deze kosten kunnen gedekt worden vanuit de Reserve Bestuursakkoord (2020 € 25.000, 2021 € 75.000). De Provincie heeft aangegeven, deze kosten als incidenteel te beschouwen. Hiervoor wordt € 100.000 in de nieuw te vormen reserve Inclusie gestort.

Formeel dient nieuw beleid te lopen via de behandeling van Kadernota of begroting. Door de procesgang rond het opstellen van het projectplan was het niet mogelijk hiervoor tijdig een voorstel te doen. Daarom wordt nu voorgesteld hierover een besluit te nemen bij de behandeling van de Najaarsnota.