Inleiding

Voor u ligt de nieuwe kadernota 2024. Met de kadernota geven we een richting aan voor het opstellen van de nieuwe begroting. In de kadernota geven we aan waar we inhoudelijk en beleidsmatig heen willen. Het zal niet verbazen dat dat een voortzetting is van de ambities die we voor Drimmelen hebben geformuleerd in het coalitieakkoord.

Daarnaast bekijken we bij de kadernota hoe we er tussentijds financieel voorstaan. Drimmelen heeft gelukkig een solide financiële basis maar er zijn wel zorgen voor de lange termijn. Er zijn een aantal grote financiële onzekerheden vanuit het Rijk met betrekking tot de Jeugdzorg en het gemeentefonds die Drimmelen hard kunnen raken. We zullen dit in deze kadernota verder toelichten. 

In de kadernota geven we een beeld van de voornemens die we hebben om geld toe te kennen aan voor ons belangrijke onderwerpen. Hiermee geven we een beeld van de financiële ruimte zoals we deze op dit moment zien. In de cijfers is de meicirculaire van het Rijk verwerkt. Voor het opstellen van de begroting zal ook de septembercirculaire uitkomen die nog van invloed kan zijn. Besluiten over de in deze kadernota genoemde onderwerpen doen we bij de begroting.

De grondslag voor de kadernota kan u terugvinden in de financiële verordening die op 30 maart jongsleden is vastgesteld. In art 4 hiervan is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor het beleid en de financiële kaders voor het volgende begrotingsjaar voor 1 juli aanbieden.

In hoofdstuk 1 geven we een doorkijk naar de komende jaren. In hoofdstuk 2 worden de daarvoor voorgestelde noodzakelijke aanpassingen in de begroting toegelicht. Deze zullen in de zomerperiode verder uitgewerkt worden in de nieuwe begroting 2024-2027. In hoofdstuk 3 wordt het financiële kader geschetst waarbinnen de nieuwe begroting wordt opgesteld.