3.1 Het financiële beeld

3.1 Het financiële beeld

Terug naar navigatie - 3.1 Het financiële beeld

In onderstaande tabel is het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2024 – 2027 uitgewerkt. We starten met de vastgestelde begroting 2023 en financiële gevolgen van respectievelijk de najaarsnota 2022, tussentijdse raadsbesluiten en de voorjaarsnota 2023. In deze laatste is ook de meicirculaire verwerkt.

Het effect op de begroting is aangegeven met V = Voordeel, N = Nadeel (bedragen * € 1.000)

Bovenstaande leidt tot een positief uitgangspunt voor de begroting van de jaren 2024 en 2025. Daarna zien we het financiële beeld verslechteren door de eerder genoemde ontwikkelingen bij de Rijk.

Met het uitwerken van nieuw beleid met een structureel effect gaan we vooralsnog terughoudend om. Uitzondering daarop is de noodzaak voor investeringen in de organisatie zoals dit in paragraaf 1.5 toegelicht is. Daarmee wordt het nieuwe kader waarmee we de begroting gaan opstellen het onderstaande (bedragen * € 1.000).