2.1 Uitwerking ambities Coalitieakkoord

2.1 Uitwerking ambities Coalitieakkoord

Terug naar navigatie - 2.1 Uitwerking ambities Coalitieakkoord

Tabel 1: Uitwerking ambities Coalitieakkoord

Onderwerpen die nu geen extra geld vragen zijn niet opgenomen.

1. Aanleg rotonde van Gilslaan te Made
Na de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Godfried Schalckenstraat-Haasdijk om zo de 
verkeersveiligheid op de doorgaande route in Made  te verbeteren, onderzoeken we de mogelijkheid om ter hoogte van de kombocht in de van Gilslaan/Zuideindsestraat een rotonde te realiseren. De globale inschatting is dat we ca. 6 ton nodig hebben voor de aanleg. Onderzoek zal uitwijzen wat de mogelijkheden zijn en wat dan de financiële gevolgen zullen zijn.

2. Fietsveilig maken Zonzeelseweg tussen Wagenbergsestraat en Zwaluwseweg
In het coalitieakkoord is het fietsveilig maken van de route naar Hooge Zwaluwe onderdeel van het project bypass Zoutendijk. Er is voor gekozen alleen het stuk van de Zonzeelseweg tussen de Wagenbergsestraat en de Zwaluwseweg aan te pakken (excl. de kruising Zonzeelseweg Wagenbergsestraat/Helkantsedijk). Hiervoor startten we al de voorbereidingen. We verwachten in 2024 met de aanleg te beginnen en de voorbereiding in 2023 (50K voorbereidingskrediet). De kosten ramen we op € 450.000 (incl. voorbereiding).

3. Herziening beleid arbeidsmigranten
In het rapport van de commissie Roemer ‘Arbeidsmigranten: geen tweederangsburgers’ staan een aantal aanbevelingen wat betreft de staat van de huidige huisvesting van arbeidsmigranten. Deze zijn grotendeels overgenomen in de nieuwe wet Goed Verhuurderschap die 1 juli 2023 in werking treedt. De aanbevelingen worden onderzocht in de Drimmelense context en het beleid wordt op basis daarvan herzien. Dit is ook nodig omdat uit een aantal lopende vergunningsaanvragen blijkt dat het huidige beleid in de ambtelijke organisatie te weinig richtlijnen en kaders stelt om deze aanvragen helder en consistent te kunnen beoordelen. 

4. Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda
We onderzoeken in 2025 en 2026 de mogelijkheden voor de aanleg van een verlicht snelfietspad van Made naar Oosterhout. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van € 20.000 in 2025 en € 20.000 in 2026. We verwerven de gronden die daarvoor noodzakelijk zijn. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de mogelijkheden zijn inclusief financiële consequenties.

5.  Verlicht snelfietspad van Made via Wagenberg naar Breda
Met de provincie gaan we in gesprek over de aanleg van een snelfietspad via Wagenberg naar Breda. Zo kunnen scholieren, forenzen, toeristen en recreanten onze dorpen makkelijker bereiken. Uit deze gesprekken zullen de mogelijkheden en financiële consequenties moeten blijken.