1.2 Programma 2 – Openbare ruimte

1.2 Programma 2 – Openbare ruimte

Terug naar navigatie - 1.2 Programma 2 – Openbare ruimte

Programma 2 gaat over het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte. Veel onderwerpen hebben een directe relatie met programma 1 en vooral programma 3. Een aantal onderdelen komt dan ook terug in deze 3 programma’s. 
 
Natuur en Groen 
De druk op natuur en groen neemt de komende jaren toe. Het gebrek aan ruimte stelt overheden voor dilemma’s. Willen we huizen bouwen of stellen we die grond ter beschikking voor groenontwikkeling/ groenbescherming. Vanuit het inzicht dat een aantrekkelijke omgeving zorgt dat mensen graag in Drimmelen wonen zal regelmatig het gesprek gevoerd worden over het al dan niet inzetten op groenbehoud versus verstening van de openbare ruimte. Het coalitieakkoord zet onder andere in op Natuurinclusief bouwen, inrichten van groenvoorzieningen en klimaatadaptatie.  

Een aantal diersoorten heeft het erg moeilijk. De habitat voor bijen en andere insecten neemt af maar ook de kwaliteit van die habitat levert in. De komende jaren moeten we veel aandacht besteden aan het vergroten van de biodiversiteit. In 2024 starten we met de uitvoering van het biodiversiteitsplan.  
Gelukkig is er ook goed nieuws over biodiversiteit, sommige soorten komen weer terug. Zo is de otter weer gesignaleerd in de Biesbosch en ook de Visarend en Zeearend komen steeds terug in de Biesbosch. De bever is zo’n succes dat die zijn territorium aan het uitbreiden is naar omliggende gebieden.  

Groen zorgt naast een aantrekkelijke inrichting van het openbare gebied ook voor veel verkoeling. Bij het bouwen van woningen creëren we voldoende ruimte voor groen. Daarnaast zoeken we bij reconstructies naar ruimten om schaduwplekken te realiseren. Verder vormen we, waar dat kan verharding om tot groen. Parkeerplaatsen maken we waterdoorlatend en zaaien dit in. Bermen en gazons maaien we minder frequent.   
 
Verkeer en inrichting openbare ruimte  
In 2024 is er veel aandacht voor mobiliteit. Zo gaan we verder met het onderzoeken en inrichten van veilige school en fietsroutes, leggen we een rotonde aan op de kruising Haasdijk Godfried Schalckenstraat, loopt het proces rondom het bestemmingsplan Zoutendijk (excl. Bezwaarbehandeling) af en starten we met de aanleg.  
In 2023 startten we met de onderzoeken hoe mensen in Wagenberg op een veilige manier naar hun school en sportverenigingen kunnen lopen en fietsen. Dit deden we samen met de bewoners van Wagenberg. In 2024 voeren we de uitkomsten van dat onderzoek uit. Het onderzoek dient ook als basis voor de andere dorpen. We verwachten dat het budget dat hiervoor geraamd is, onvoldoende zal zijn. Onderdeel van de routes is het veiliger maken (door beter te verlichten) van oversteekplaatsen. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de Stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT). Daar is mobiliteit ook een essentieel onderwerp van gesprek. Deze regio kijkt ook naar de randgemeenten van Breda en Tilburg. Gedachten die spelen is om de groene oase goed te ontsluiten voor onder andere langzaam verkeer. Voor Drimmelen is dit interessant om te volgen. Binnen deze regio komt de discussie op gang over het bouwen op de juiste plek; Water als ordenend principe. Dit betekent vooral voor de kleigebieden andere oplossingen op het gebied van ontsluiting en veilige routes. Ook het borgen van nutsvoorzieningen en bereikbaarheid voor hulpdiensten gaan dan een rol spelen.  
 
Water 
De samenwerking met de gemeenten Geertuidenberg, Altena, Oosterhout en de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland (We4Climate) zetten we voort. Het DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) krijgt steeds meer vorm. We gaan binnen Drimmelen ook de oplossingen zien. Meer schaduw (hittestress), minder water op straat (hemelwateroverlast), waar mogelijk hemelwater afkoppelen en infiltreren in de bodem (droogte) en dijkverzwaringen in Terheijden en langs de Amer (waterveiligheid). In relatie tot die waterveiligheid kijken we steeds scherper naar toekomstbestendige woongebieden.