1.4 Programma 4 - Sociaal Domein

1.4 Programma 4 - Sociaal Domein

Terug naar navigatie - 1.4 Programma 4 - Sociaal Domein

Er zijn veel ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, verschuiving van het medische naar het sociale domein, de hervormingsagenda jeugd, vernieuwing van de participatiewet, uitfasering van het abonnementstarief Wmo en het breed offensief om mensen met een beperking aan een baan te helpen. 
Zowel het aflopen van het Beleidsplan Sociaal Domein als het aflopen van een aantal andere beleidsplannen binnen het Sociaal Domein en de vele ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen, zijn een goede aanleiding voor het opstellen van een strategisch beleidsplan Sociaal Domein. In het nog te vormen beleidsplan wordt koers gekozen voor de komende jaren en wordt aangegeven hoe de gemeente Drimmelen op deze ontwikkelingen kan en gaat inspelen. 

De opgave is het scheppen van een samenhangend kader c.q. het maken van strategische keuzen die als leidraad dienen voor het samenwerken van professionals en vrijwilligers in het Sociaal Domein. Doel hiervan is inwoners, ondanks toenemende personele en budgettaire beperkingen, in staat te stellen (naar vermogen) te participeren in de samenleving en daarbij zoveel mogelijk zelf de regie te kunnen voeren.

Onderwijs, jeugd en gezondheid
Op het gebied van onderwijshuisvesting spelen er vele vraagstukken voor de gemeente die allemaal een plek zullen krijgen in de begroting van de komende jaren. In het coalitieakkoord is opgenomen dat we willen onderzoeken hoe we het Dongemond College kunnen behouden. Ook dienen we een keuze te maken voor renovatie of nieuwbouw voor Den Duin, willen we alle scholen naar Frisse Scholen B brengen en gaan we een keuze maken voor de huisvesting van scholen in Terheijden vanuit de Visie Terheijden. De nieuwbouw van IKC De Stuifhoek is in volle gang. Alle uitkomsten zullen verwerkt worden in een nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) in 2024. Ook blijven we inzetten op taalstimulering, het borgen van natuur, duurzaamheid en milieu in het primair onderwijs, gaan we het gezondheidsbeleid actualiseren met daarin aandacht voor het Schone Lucht Akkoord, het vergroenen van de schoolpleinen en het streven dat iedere jongere minimaal een startkwalificatie behaalt.

Wat betreft de jeugd zetten we in op verschillende vlakken, van preventie tot het bieden van de juiste zorg. Om beter/meer op preventie in te zetten wordt het eerdergenoemde Sociaal Domein beleid tot uitvoering gebracht. Door meer samenhang aan te brengen in alles wat de gemeente samen met haar (samenwerkings) partners al doet proberen we meerwaarde te creëren. De ontwikkelde regiovisie met het strategieplan krijgt wordt uitgewerkt. Hierin wordt ook rekening gehouden met de Hervormingsagenda Jeugd. Enkele zaken die specifiek genoemd zijn in het coalitieakkoord zijn het blijven inzetten op het verstevigen van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) zodat de wachtlijsten zo kort mogelijk zijn, meer grip krijgen op de toenemende kosten in de jeugdhulp door onder andere meer (datagericht) aan de voorkant te gaan sturen, een stevig netwerk in ieder dorp, inzetten op vroegtijdige signalering, door structurele inzet van praktijkondersteuners (POH’ers) in huisartsenpraktijken, de inzet van CJG’ers op de scholen en zorgen dat er voldoende capaciteit jeugd- en jongerenwerk in de gemeente is om een bijdrage te leveren aan de preventie. 

Participatie en schuldenproblematiek
De vernieuwing van de participatiewet gaat voor veranderingen zorgen. Door meer balans te brengen in de partiipatiewet wordt de opstap naar werk makkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften ontvangen tot 1.200 euro en komen er ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg.  Ook de hogere instroom van ontheemden zet aan tot veranderingen. De verdubbelde opgaven van het aantal te huisvesten statushouders alsook de vluchtelingen die we allemaal proberen een veilig (t)huis te bieden, vraagt natuurlijk ook inzet op allerlei andere vlakken zoals maatschappelijke ondersteuning, begeleiding naar werk of school maar ook hoe gaan we ze opnemen in ons leven. Ook in de Wet maatschappelijke ondersteuning komt verandering, waaronder de wijziging in de eigen bijdrage.
Dit zien we in het coalitieakkoord terug in de opgaven om zelfredzaamheid en het zoveel mogelijk mensen in hun kracht zetten als belangrijk onderwerp te benoemen, ook het persoonlijk blijven beoordeling van situaties staat op de agenda maar ook de aandacht voor de mentale gezondheid voor diverse doelgroepen. Door het geven van een participatiebudget wordt ingezet op het geven van ademruimte waardoor mensen in staat worden gesteld om orde op zaken te stellen. 

Sociale structuur, sport en zorg
Ook hier speelt de ontwikkeling van het brede beleid Sociaal Domein. Sportverenigingen zijn een belangrijke partner van de gemeente. De maatschappelijke accommodaties binnen de gemeenten zijn een belangrijke voorwaarde om veel van ons beleid te kunnen realiseren.
We gaan dan ook aan de slag met de opdracht de maatschappelijke accommodaties in lijn te brengen met de (toekomstige) opgaven van de gemeenten De gemeente is eigenaar en beheerder van diverse vastgoedobjecten die gebruikt worden voor maatschappelijke doeleinden, zoals huiskamers, gymonderwijs en sportvoorzieningen. De gemeente wil de vastgoedportefeuille zo goed en efficiënt mogelijk beheren en exploiteren. Daarnaast wil het de sport niet alleen fysiek goed faciliteren, maar vooral ook inhoudelijk via de inzet van Buurtsportcoaches. Daarnaast is de opgave om het voorliggende veld te verstevigen waaronder de sportverengingen en de waardering van mantelzorgers en vrijwilligers, zij zijn het cement in de samenleving.