1.3 Programma 3 – Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie

1.3 Programma 3 – Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie

Terug naar navigatie - 1.3 Programma 3 – Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie

Woningbouw en ruimte
De beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen is één van de grote opgaven van deze tijd. De inzet in Drimmelen is om deze coalitieperiode 800 woningen te bouwen. Dat is gemiddeld 200 per jaar. In alle dorpen van onze gemeente zijn woningbouwplannen in voorbereiding of uitvoering.

Op landelijk niveau wordt gesproken over een stagnerende woningbouwmarkt. De oplopende rente, de dure grondstoffen, gebrek aan personeel en stikstofproblemen liggen daar aan ten grondslag. Wij merken daar in onze gemeente gelukkig nog niet veel van, maar volgen de ontwikkelingen op de voet.     
Het programma Wonen is een belangrijk toetsingskader voor onze plannen. Met name de beschikbaarheid van goedkope koop- en huurwoningen is voor veel starters op de woningmarkt belangrijk.

We vinden het belangrijk dat onze eigen inwoners voldoende in aanmerking komen voor een nieuwbouwwoning. Ook het invoeren van opkoopbescherming vinden we belangrijk. In 2023 worden onderzoeken opgestart die in 2024 moeten leiden tot beleid op dit gebied.
Om dat we maar één keer de kans krijgen om een woningbouwplan te realiseren is kwaliteit een belangrijk begrip. We bouwen, ook in 2024 volgens de Drimmelense norm, dat wil zeggen duurzaam, natuurinclusief, levensloopbestendig, met stedenbouwkundige kwaliteit, met aandacht voor een goede ontsluiting en voldoende ruimte voor groen en spelen. 

In 2022 en 2023 zijn regionale afspraken gemaakt over de opvang en huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen om ons deel van de taakstelling te realiseren. Nog dit jaar start de zoektocht naar ten minste twee kleinschalige  locaties voor huisvesting van asielzoekers, waarbij inwoners, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie zullen worden betrokken. In 2024 zal dat waarschijnlijk een vervolg krijgen waardoor op deze locaties asielzoekers zullen worden opgevangen. Ook de huisvesting van een toenemende groep statushouders is onze verantwoordelijkheid. De huisvesting van Oekraïense vluchtelingen wordt in 2024 voortgezet.

In 2024 gaan we een deel van de geplande flexwoningen realiseren. Deze tijdelijke woningen spelen een belangrijke rol bij de huisvesting van starters, spoedzoekers en aandachtgroepen. In 2024 wordt het beleid voor arbeidsmigranten geactualiseerd. We krijgen dan ook meer inzicht in de huisvestingssituatie van deze doelgroep.     

Het Rijk heeft de regie genomen rond de opgaven die ruimte vragen. Eind 2023 moet er per provincie een arrangement liggen. In 2024 volgt de verdere uitwerking en start de uitvoering. De provincie Noord-Brabant betrekt hierbij de regio’s. Zo ook de Stedelijke Regio Breda-Tilburg(SRBT), waartoe de gemeente Drimmelen behoort. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het gemeente Drimmelen omdat we deze moet vertalen in ons eigen omgevingsbeleid zoals in onze omgevingsvisie.

Met ingang van 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. We hebben dan één aanspreekpunt voor (ruimtelijke) initiatieven. De ontwikkeling van het Omgevingsplan is een belangrijke opgave voor 2024. De Omgevingsvisie wordt in 2024 geëvalueerd. Tenslotte komt er waarschijnlijk 
in de loop van 2023 meer duidelijkheid over de gevolgen van het stikstofbeleid. We volgen dat op de voet.    
             
Duurzaamheid
In 2021 is het Programma Duurzaamheid vastgesteld. Deze bestaat uit vijf thema’s: energietransitie, duurzaam ondernemen en circulariteit, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en duurzame mobiliteit. De uitvoering loopt volop. Om de samenhang in de toekomst te bewaken en beter op de uitvoering te kunnen sturen wordt er in 2023 aan een breed uitvoeringsplan gewerkt. In 2024 volgt de besluitvorming en de uitvoering hiervan. Ook vindt in 2024 een actualisatie van het Programma Duurzaamheid plaats.

In 2024 wordt een plan opgesteld voor het verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen en zullen we ons samen met de ondernemers inzetten voor een duurzame energievoorziening voor ons kassengebied Plukmade. De laadinfrastructuur zal in 2023 verder worden uitgebreid ten behoeve van de duurzame mobiliteit.

De energietransitie is in volle gang. Wij hebben daarvoor onder andere een Transitievisie Warmte opgesteld die bestaat uit 6 speerpunten. Nog dit jaar wordt gestart met de uitvoering daarvan: de focus ligt daarbij op het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor 2 wijken, te weten in Hooge Zwaluwe en Terheijden. Dat zal doorlopen in 2024.

Daarnaast faciliteren en stimuleren wij op diverse manieren de verduurzaming van woningen. Er komt een Klusbus 2.0, in het kader van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) gaan wij bewoners helpen met de isolatie van hun woningen, het Energieloket is ook in 2024 open en ook de vrijwillige energieambassadeurs en lekcheckers blijven hun werk doen. Ook zijn er weer collectieve inkooptrajecten, onder andere voor zonnepanelen. Energiearmoede in onze gemeente is ook in 2024 een belangrijk aandachtspunt.        
 
Afhankelijk van de besluitvorming in 2023 zal in 2024 worden gewerkt aan de realisatie van zonnevelden in onze gemeente. De energievoorziening van het kassengebied Plukmade is een belangrijk aandachtspunt. Samen met de Energie Coöperatie Made (ECM) verkennen we de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat onze tuinders ook in de toekomst beschikken over betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

In 2024 wordt de actualisatie van de Regionale Energie Strategie (RES 2.0) uitgevoerd. De RES bevat de opgaven, keuzes en kaders van de gezamenlijke overheden in West-Brabant m.b.t. grote, regionale energievraagstukken. In 2023 is een voortgangsrapportage opgesteld over de RES 1.0, waarin de resultaten staan twee jaar na de gemeentelijk vaststelling. De conclusie is dat Drimmelen mooi op koers loopt.

De subsidieregeling Groene Daken zetten we in 2024 voort.   

Economie, recreatie en toerisme
De ontwikkeling van bedrijventerreinen is een belangrijk onderwerp in 2024. Voor de Thijssenweg, de Louisepolder en de Brieltjenspolder lopen verkenningen naar mogelijke uitbreiding. De uitbreiding van de Thijssenweg is het meest concreet. Bekend is een behoefte van ongeveer 5 ha. extra bedrijventerrein in onze gemeente. Naar de actuele behoefte vindt nog onderzoek plaats.

Samenwerking met en tussen ondernemers is erg belangrijk als het gaat om de lokale economie. We onderzoeken samen met het Bedrijvennetwerk Drimmelen (BND) de invoering van een ondernemersfonds. De samenwerking met Recreatief Drimmelen rond de VVV en de website worden in 2024 voortgezet.

In 2024 lopen er diverse projecten om de vrijetijdseconomie te stimuleren. Het doortrekken van het Beverpad, een onderzoek naar een driehoeksverbinding voor langzaam verkeer, de inrichting van de Ameroever inclusief uitkijktoren in Lage Zwaluwe en de realisatie van een nieuwe toegang voor de Kleine Schans in Terheijden.