2.2 Nieuw aangedragen beleid

2.2 Nieuw aangedragen beleid

Terug naar navigatie - 2.2 Nieuw aangedragen beleid

Tabel 2: Nieuw aangedragen beleid

1. Actualisatie evenementenbeleid
De huidige beleidsstukken ten aanzien van evenementen, geluid en reclame zijn ernstig verouderd, waarbij er in de huidige beleidsstukken niet wordt ingegaan op richtlijnen om een evenementenaanvraag te toetsen.  Een concreet beleidsplan ten aanzien van evenementen zal het toetsingskader van evenementen in de toekomst vereenvoudigen. Zowel intern als extern is er vraag naar een geactualiseerd beleidsplan waar praktische handvaten in worden toegelicht. 

2. Stimuleringsregeling Landschap 
Eind 2023 loopt de huidige Stimuleringsregeling Landschap en bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten af. De Provincie wil inzetten op een verlenging van één tot twee jaar. De besluitvorming op de verlenging volgt later dit jaar. Voor 2024 en 2025 is de raming dat het benodigde budget hiervoor jaarlijks € 24.000 bedraagt. De Provincie verdubbelt dit bedrag.
De verlenging komt tot stand, doordat aankomende jaren gekeken wordt welke regelingen invulling kunnen geven aan de doelstelling 5% groenblauwe dooradering in het landelijk gebied in 2030 en 10% in 2050. Dit alles komt voort uit het Beleidskader natuur. Gelet op de goede resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt en het brede draagvlak onder betrokken partijen, is het wenselijk om deelname aan de regeling voort te zetten. Net als in de afgelopen jaren wordt hierbij ingezet op het nakomen van de beheerafspraken voor de gerealiseerde projecten. De resterende middelen worden ingezet voor nieuwe projecten.

3. Onderzoek verduurzaming gemeentelijke panden
De verduurzaming van het gemeentehuis is afgerond en beoordeeld op energielabel B. Voor de overige gemeentelijke panden wordt een duurzaamheidsroutekaart met daarin de verduurzamingsmogelijkheden opgesteld. Op basis hiervan kunnen er keuzes gemaakt worden voor de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. Het maken van deze routekaart is een budget nodig van € 37.000. Deze kosten worden gedekt uit de reserve Duurzaamheid.

4. Versterking ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie dient versterkt te worden om aan de taken te kunnen blijven voldoen.
Naast enkele uitbreidingen betreft het ook het verschuiven van functies. In onderstaande tabel zijn de voorgenomen wijzigingen nader toegelicht.