1.1 Programma 1 - Burger en bestuur

1.1 Programma 1 – Burger en bestuur

Terug naar navigatie - 1.1 Programma 1 – Burger en bestuur

Het beleid van programma 1 wordt toegelicht op basis van de drie thema’s uit het Coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Drimmelen.

Veiligheid
Op het gebied van het thema Veiligheid zijn er meerdere veiligheidsvraagstukken waaraan gewerkt wordt. 

Ondermijning
In het Coalitieakkoord 2022-2026 wordt een (drugs)Meldpunt beschreven, waarbij je als burger anoniem een melding kunt doen van activiteiten die je niet vertrouwt en vertrouwelijk advies kunt vragen waar gewenst. Per donderdag 1 juni 2023 is de gemeente Drimmelen een samenwerking aangegaan met Meld Misdaad Anoniem. De informatiepositie van de gemeente wordt hierdoor in de toekomst versterkt. Daarnaast kan de gemeente bij een melding sneller, in samenwerking met politie of andere veiligheidspartners, onderzoek doen en de melding (mogelijk) aanpakken. De gemeente heeft hierdoor zelf het gezag om actie te ondernemen en de mogelijkheid om de politie aan te sturen. 

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. In samenwerking met de Baronie-gemeenten wordt er gewerkt aan een overkoepelende beleidslijn ten aanzien van de wet Bibob. Het streven is om het beleid voor het eind van 2023 te implementeren binnen de gemeentelijke organisaties. De wens is tevens om Bibob-toetsingen bij meerdere vergunningsverstrekkers onder te brengen waarbij er in de toekomst niet enkel op exploitatie- en horecavergunningen wordt getoetst, maar een bredere implementatie in werking wordt gezet. Denk hierbij aan een Bibob-toetsing voor subsidie, vastgoedtransacties, huisvesting arbeidsmigranten, autohandel en bouwvergunningen. 

Drugs- en alcohol bij kinderen en jongvolwassenen verminderen/voorkomen
In overleg met de beleidsmedewerker Jeugd is het ‘Preventie en Handhavingsplan alcohol en drugs’  geprioriteerd in het Focusblad 2023. In dit bestaande beleidsplan worden er doelen gesteld om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te minimaliseren. Daarnaast zal er meer hulp en ondersteuning worden geboden aan ouders van gebruikers/verslaafden mede in samenwerking met Stichting Moedige Moeders. Hierbij is het van belang om de stichting meer onder de aandacht te brengen bij burgers. 

Geavanceerde technieken

Cameratoezicht is een vorm van geavanceerde technieken. Om hier een goed en overwogen beleid voor te maken is het afgelopen half jaar ingezet op het maken van een uitvoeringsplan. Op donderdag 25 mei 2023 is het uitvoeringsplan cameratoezicht tijdens de opinieronde voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij de raad aanbevelingen heeft meegegeven aan de portefeuillehouder. Na het implementeren van het beleid zal de pilot cameratoezicht Carpoolplaats Terheijden uitgewerkt worden. In 2023 zal de start gemaakt worden waarna in 2024 een eindevaluatie wordt uitgevoerd.

Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
Als middelgrote gemeente die bestaat uit zes mooie dorpen bieden we honderden producten en diensten aan onze inwoners en bedrijven via onze afdelingen en clusters. In een tijd waarin de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan, de verwachtingen van inwoners en bedrijven over dienstverlening en digitalisering hoog zijn en het vertrouwen in de overheid afneemt is het belangrijk duidelijk te zijn over de dienstverlening en wat de klant daarvan kan verwachten. In het dienstverleningsconcept en uitvoeringsplan dienstverlening wordt die duidelijkheid gegeven over onze dienstverleningskanalen en bijbehorende servicenormen en bereikbaarheid. Ook wordt duidelijk welke ontwikkelingen nodig zijn om klantgerichte en moderne (digitale) dienstverlening te blijven bieden.

Dienstverlening kan niet los gezien kan worden van andere aspecten van de organisatie, zoals de processen en de organisatie van dienstverlening en informatiestromen en benodigde applicaties en gewenste ontwikkelingen op die onderwerpen komen daarom ook aan bod in het dienstverleningsconcept.

De visie op dienstverlening en de ambities in het coalitieakkoord zijn de basis voor het dienstverleningsconcept en uitvoeringsplan. Beiden worden in september 2023 aangeboden aan de raad. Na goedkeuring zal vanaf oktober 2023 de uitvoering in de vorm van projecten starten onder regie een projectleider dienstverlening.

Wat is nodig?

Willen we onze ambities om mensgerichte, betrouwbare, interactieve en efficiënte dienstverlening te bieden waarmaken en onze klanten de klantervaring bieden met één organisatie en één overheid te maken te hebben, dan kunnen we niet per afdeling vormgeven aan dienstverlening. Coördinatie en organisatie van dienstverlening is wenselijk. Daarin wordt ook de samenwerking tussen collega’s, samenwerkingspartners én onze klanten gezocht om de klantervaring te optimaliseren. De regie op dienstverleningskanalen, het afstemmen van kanaalinhoud en de sturing op kanalen is van belang.

In 2023 wordt voor deze coördinatie vanuit de bestaande formatie inzet gevraagd van alle dienstverlenende afdelingen en de projectleider dienstverlening. Zij zullen uitvoering geven aan de korte termijn acties en verbeteringen die in het uitvoeringsplan staan.

Voor de middellange - en langere termijn zijn ontwikkelingen benoemd zoals: de verdere professionalisering van de dienstverlening door het gebruik van methodieken als klantreizen en serviceformules, de introductie van klantwaarderingsmetingen over alle kanalen heen, de verdere digitalisering van dienstverleningsprocessen en de vorming van een klantcontactcentrum met ondersteuning van de juiste ICT-middelen dat regie op eerstelijns klantcontact kan uitvoeren. Voor deze verdere doorontwikkelingen is het realistisch om rekening te houden met een uitbreiding van formatie waarmee een kwalitatieve- en kwantitatieve impuls kan ontstaan en gewenste ontwikkelingen begeleid en uitgevoerd kunnen worden.

Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
Het integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 inclusief factsheet is op 2 februari 2023 voorgelegd bij de gemeenteraad. De aanpak van veiligheidsvraagstukken op grond van de openbare orde en veiligheid worden door gemeenten vastgesteld in een Integraal Veiligheidsplan. Doordat het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is verlopen, is er een nieuw beleidsplan opgesteld voor de jaren 2023-2026. Het plan draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. In het beleidsplan worden de belangrijkste veiligheidsthema's voor de komende jaren benoemd en worden de ambities van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg beschreven. Het beleidsplan is kort en krachtig weergegeven in een factsheet. Daarnaast ligt er een onderzoeksrapport ten grondslag, waar meer verdieping op is na te slaan.

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 van de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg staan vier prioriteiten centraal. Deze vier prioriteiten zijn Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes (HIC), Ondermijning en Zorg en Veiligheid. Per prioriteit zijn er veiligheidsthema’s opgesteld die de komende jaren aandacht verdienen. Conform het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 wordt jaarlijks een focusblad (compact jaaruitvoeringsprogramma) opgesteld. Door het opstellen van het focusblad 2023 kan de gemeente Drimmelen doelgericht aan de slag met het realiseren van de opgestelde doelstellingen. Het focusblad is opgesteld aan de hand van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 en de cijfers van afgelopen jaren.

Niet alle veiligheidsvraagstukken uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 kunnen in het jaar 2023 behandeld worden. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan ondermijning in het buitengebied. Deze veiligheidsstukken zullen in de aankomende jaren worden geprioriteerd in een focusblad. Tijdens de evaluatie van het focusblad in het voorjaar van 2024 zal er tevens worden gekeken of de hoeveelheid doelstellingen haalbaar is voor de huidige capaciteit. Naar verwachting is het een uitdaging met de huidige personeelsbezetting, maar dit zal worden meegenomen in de evaluatie. In het voorjaar 2024 zal na de evaluatie tevens een nieuw focusblad worden opgesteld. 

Levendige dorpen
In 2023 wordt participatiebeleid opgesteld. Daarmee wordt ook de visie op dorpsgericht werken geactualiseerd.  In 2024 gaan we aan de slag met het nieuwe beleid en de inzet van dorpsbudgetten.  
Voor Lage Zwaluwe en Wagenberg worden dorpsvisies ontwikkeld. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de bewoners. Naar verwachting wordt de visie Lage Zwaluwe eind 2023 afgerond. In het tweede deel van 2023 wordt gestart met de visie Wagenberg. De ontwikkeling van deze visie loopt door in 2024. Voor de visie Lage Zwaluwe wordt in 2024 een uitvoeringsplan opgesteld.

2024 wordt het eerste jaar van het nieuwe sociaal-cultureel centrum Bernardus. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het sociaal-cultureel centrum wordt een belangrijke ontmoetingsplek met een regionale uitstraling. De theaterzaal biedt mogelijkheden voor diverse (culturele) activiteiten.     

Evenementenbeleid

Er is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een uiteindelijk beleidsplan. Gedurende het opstellen van het plan van aanpak is er geconcludeerd dat de beschikbare capaciteit niet voldoende is om een gedegen onderzoek naar evenementen te kunnen uitvoeren. Voor de zomer van 2023 besluit het college welke van de vier mogelijkheden wordt ingezet om het beleidsonderzoek en -ontwikkeling te verwezenlijken. Indien het college haar besluit heeft genomen, zal er naar verwachting in het najaar 2023 gestart worden met het beleidsonderzoek en zal het uiteindelijke beleidsplan half 2024 worden geïmplementeerd. 

In het Coalitieakkoord gemeente Drimmelen 2022- 2026 wordt de visie voor de komende jaren besproken. Onze boa’s handhaven samen met de politie de veiligheid in situaties waarin dat wordt gevraagd.” Daarbij wordt er in het Coalitieakkoord voornamelijk aandacht gegeven aan ondermijning, jeugd en druggerelateerde vraagstukken. De inzet is om zowel preventief als repressief de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Drimmelen te verbeteren. 
?? 
In het vigerende horecabeleid is opgenomen dat er controles plaatsvinden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Alcoholwet. Zodra er sprake is van een overtreding is het van belang om bestuurlijk op te treden en hercontroles te plannen om te constateren of de wet- en regelgeving wordt nageleefd.  


Afsluiting
Om onze leefbare en veilige samenleving te kunnen waarborgen, willen we ook in 2024 diverse uitdagingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid aanpakken. Echter, de praktijk wijst uit dat de ambities en opgaves die de gemeente Drimmelen heeft groter zijn dan de huidige capaciteit toelaat. Dit blijft een aandachtspunt waarbij uw raad uiteraard betrokken wordt.