1.6 Bedrijfsvoering en overhead

Bedrijfsvoering en overhead

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering

Onder bedrijfsvoering verstaan we de inzet van personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, financiën, huisvesting (en facilitaire zaken), juridische zaken, inkoop en communicatie (PIOFHA-JC).

Onderdelen van de bedrijfsvoering zijn:

  1. Personeel en organisatie
  2. Informatievoorziening en automatisering
  3. Huisvesting en facilitaire zaken
  4. Financiën
  5. Inkopen

Beleidswensen

Terug naar navigatie - Nieuwe beleidswensen

De nieuwe beleidswensen binnen dit programma zijn:

 

Toelichting noodzakelijk beleid

9.         Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het verslagjaar 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Nu rapporteert nog de accountant aan de raad over de rechtmatigheid (en getrouwheid) van de jaarrekening. Met name deze verschuiving impliceert een noodzakelijke uitbreiding van de interne controle-capaciteit van 0,7 naar 1 fte. In haar verslag bij de jaarstukken 2019 bevestigt de accountant de noodzaak van deze uitbreiding.
De structurele kosten van deze formatie-uitbreiding (€ 22.500) worden deels gecompenseerd door een op dit onderwerp minder prominente rol voor de accountant (ca. € 2.500). Per saldo bedragen de structurele kosten dus € 20.000 per jaar.

 

Toelichting beleidswensen

9.         Organisatieontwikkeling

De afgelopen jaren heeft de gemeente slechts op bescheiden schaal geïnvesteerd in de ontwikkeling van kennis en kunde van haar medewerkers. Dit terwijl nu en in de toekomst een nog nadrukkelijker beroep zal worden gedaan op de persoonlijke vaardigheden van die medewerkers. Het belang van een eenmalige inhaalslag is groot. Zodat onze medewerkers de dienstverlening kunnen blijven bieden zoals die van hen mag worden verwacht.

 

10.       Aanpassing ambtelijk formatieplan

Andere wetgeving, grote maatschappelijke opgaven en onze eigen Toekomstvisie vragen om een hieraan appellerende ambtelijke organisatie. Een organisatie die toekomstbestendig is. Drimmelen wil toe naar een evenwichtigere personeelsbezetting. Een bezetting waarbij structureel werk door vast personeel wordt uitgevoerd en waar inhuur van externen zoveel mogelijk wordt beperkt. Actualisering van het ambtelijke formatieplan zal inzicht gaan geven in de aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Zoals bij de afdeling Grondgebied en bij de formatie die nog is voor een adequaat informatiemanagement