1.5 Programma 4 - Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De hoofddoelstelling van het programma is:

Terug naar navigatie - De hoofddoelstelling van het programma is:

We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport, ontmoeting, zorg en welzijn.
Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

In het coalitieprogramma “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !” zijn de volgende speerpunten beschreven:

  • We zorgen er samen voor dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat zo te kunnen houden wordt stevig ingezet op preventie en innovatie
  • Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeting, meedoen en sociale cohesie. We stimuleren sport, ontmoeten, cultuur en faciliteren hiervoor de ruimten die zo optimaal mogelijk benut worden

Thema's

Terug naar navigatie - Thema's

Dit programma bestaat uit de volgende thema’s:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties

Beleidswensen

Terug naar navigatie - Nieuwe beleidswensen

De beleidswensen binnen dit programma zijn:

 

Toelichting noodzakelijk beleid

7.         Nieuwbouw basisschool De Stuifhoek

Het IHP 2020-2023 (Integraal HuisvestingsPlan onderwijs) is in april 2020 vastgesteld door de raad. Hiermee maken we een start met de voorbereiding van nieuwbouw basisschool De Stuifhoek in Made per 2023. De investering voor deze nieuwe school/IKC is netto begroot op € 5,3 miljoen. Dit betekent een jaarlijkse afschrijvingslast van € 132.000 en een rentelast (naar verwachting moeten we hiervoor vreemd vermogen aantrekken) van € 92.000, te samen € 224.000 vanaf 2024, voor een periode van 40 jaar. De bruto-investering bedraagt 7 miljoen. Het verschil van € 1,7 miljoen zal o.a. worden gedekt door huuropbrengsten vanuit schoolbestuur en kinderopvang.

  

8.         Indexering subsidies professionele organisaties

De gemeente Drimmelen verleent jaarlijks subsidies aan enkele professionele organisaties op het gebied van welzijn en cultuur (MEE West-Brabant, Theek5, Surplus Welzijn en SWO). De kosten van deze organisaties bestaan voornamelijk uit personele kosten (circa 80%). Deze kosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen als gevolg van de cao-ontwikkeling. In de huidige situatie worden subsidies geïndexeerd met hetzelfde percentage als de begroting. Deze index is gebaseerd op de prijsontwikkeling van goederen en diensten.
Deze index blijft ver achter bij de ontwikkeling van de (loon)kosten. Dit leidt onherroepelijk tot bezuinigingen bij de organisaties waardoor zij de taken die de gemeente van hen vraagt niet meer volledig kunnen uitvoeren. Deze taken zijn essentieel voor het meedoen van inwoners aan de samenleving en hebben een preventieve werking ten aanzien van het gebruik van (duurder) Wmo maatwerk. Voorgesteld wordt om de indexering van de subsidies aan organisaties in de welzijns- en culturele sector structureel te laten aansluiten op hun loonontwikkeling zoals dat al gebruikelijk is voor zorgaanbieders binnen de Wmo.
De meerkosten zijn vanaf het eerste jaar € 32.000; jaarlijks loopt het verschil wel op. Dit verschil weten we niet en is dus ook niet opgenomen.

 

Toelichting beleidswensen

 8.         Omvorming trapveldjes

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad het college opgedragen om onderzoek te doen naar kwalitatief goede trapveldjes met kooiconstructie voor de kernen binnen onze gemeente die hierover nog niet beschikken. En de benodigde kosten voor omvorming hiervan in beeld te brengen en daar mee terug te komen naar de raad. De kernen Hooge Zwaluwe en Drimmelen beschikken op dit moment nog niet over een kunstgras trapveld met kooiconstructie. In deze kernen bevragen we de jeugd of zij hieraan behoefte hebben en welke locatie hier het best voor in aanmerking komt. Voor de behandeling van de begroting 2021 heeft u inzage in de wensen van de jeugd van Hooge Zwaluwe en Drimmelen. De geraamde kosten bedragen voor twee kunstgras trapveldjes met kooiconstructie
€ 250.000. Deze kosten zijn inclusief voorbereiding en toezicht.