1.3 Programma 2 - Openbare ruimte

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

In het coalitieprogramma “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !” zijn de volgende speerpunten beschreven:

 • We doen het duurzaam.
 • We doen het met oog voor het klimaat.
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen.
 • We doen het samen met onze inwoners.
 • We doen het gezond.
 • We doen het om het recreatief karakter van onze gemeente te versterken.
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Thema's

Terug naar navigatie - Thema's

De speerpunten zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

 1. Integraal en burgergericht werken;
 2. Wegen en Verkeer;
 3. Groen en Speelvoorzieningen;
 4. Water.

Beleidswensen

Terug naar navigatie - Nieuwe beleidswensen

De beleidswensen binnen dit programma zijn:

 

Toelichting noodzakelijk beleid

1.         Stimuleringsregeling Landschap

De huidige regeling, Groen Blauw Stimuleringskader (Stika), voldoet niet. De planning is dat Gedeputeerde Staten de regeling per 2 juni 2020 sluit en de nieuwe Stimuleringsregeling Landschap open gesteld. Een voorstel is in voorbereiding om later dit jaar in te stappen in de nieuwe regeling.
De uitgangspunten van de samenwerking blijven gelijk. Het gaat om een samenwerking op basis van meerjarige afspraken tussen de gebiedspartners (gemeenten en waterschappen) en de provincie. Daarbij ondersteunt de provincie het beleid van gemeenten en waterschappen door verdubbeling van hun budget voor de uitvoering en met een centraal gecoördineerde uitvoering van de regeling. De belangrijkste wijziging is dat het een provinciale regeling is met uniforme subsidievoorwaarden en een jaarlijkse openstelling.

 

2.        Parkeerplaats achter de hofjes, parkeervrij maken dorpsplein

In de 2019 nam de raad een motie aan over het autovrij maken van het Dorpsplein in Terheijden.
Dit levert een verlies aan parkeerplaatsen op. Ondertussen benutten we “vrije” ruimte binnen de Centrumroute en nabije omgeving om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Deze uitbreidingen compenseren niet volledig het verlies aan parkeerplaatsen die op het Dorpsplein geprojecteerd stonden. Daarnaast gaven de ondernemers aan dat zij behoefte hebben aan extra parkeerplaatsen.
In de motie staat onder andere dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn.
Om te bepalen of er voldoende zijn en met hoeveel parkeerplaatsen we uit moeten breiden, is een parkeerdrukmeting nodig. Vooruitlopend op de uitslag van het onderzoek reserveren we alvast een bedrag van minimaal € 40.000. Dit bedrag hebben we nodig voor archeologie (beoogde locatie ligt namelijk in een hotspot), aanpassen van het bestemmingsplan, het behoud van de bomen en de realisatie van de parkeerplaatsen.

 

3.        Proef met flexbusconcept

Eind 2019 heeft ons college besloten de mogelijkheid van een proef met een flexbus te onderzoeken. Dit naar aanleiding van het behoefteonderzoek, waaruit bleek dat er behoefte was aan een flexibeler vorm van openbaar vervoer, vooral in de avonduren en weekenden. In 2020 is hiervoor contact gezocht met provincie en gemeente Moerdijk. In deze gemeente rijdt sinds enkele jaren de Bravoflex. Het contract van de Bravoflex loopt in 2020 af. Er zijn gesprekken gaande om e.e.a. opnieuw aan te besteden, en dan uit te breiden met de gemeenten Halderberge en Drimmelen (andere partners zijn de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Arriva). Van elke partner wordt uiteraard een financiële bijdrage verwacht. In de voorjaarsnota beschrijven we dat de provincie een andere invulling aan het onderzoeken is die mogelijk minder vergt.

 

Toelichting beleidswensen

1.        Ontwikkeling Kleine Schans (verhoging bestaand krediet)

Voor de ontwikkeling van de Kleine Schans is in 2019 een uitgebreid participatieproces met bewoners en betrokkenen doorlopen. Dit heeft geresulteerd in het Schetsontwerp dat door het college op 18 december 2019 is vastgesteld. Nu wordt er gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp dat ertoe leidt dat in 2020 begonnen wordt met de eerste fase van de ontwikkeling van de Kleine Schans. Hiervoor is een bedrag van € 293.000 beschikbaar (krediet de Kleine Schans € 193.000 (2020) en Brug de Schans € 100.000 (2021)). Voor de tweede fase die medio 2021 van start gaat is een bedrag nodig van € 200.000. Dan gaat het om de aanleg van een parkeerkoffer; het verleggen van de dam met daarin een duiker/brug constructie en de aanleg van het informatiepunt met beperkte horeca.

 

2.        Fiets- en voetpaden

a. Verbeteren fietspaden netwerk (2021)
Meerdere projecten volgend uit het Beleidsplan Verkeer en Vervoer hadden betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van onze fietsroutes, met name richting scholen en sportverenigingen. Dit waren de projecten 2.1 (onderzoek ontbrekende schakels), 2.2 (verbeteren school-thuisroutes), 2.3 (verbeteren kwaliteit fiets- en voetpaden), 2.4 (verkenning snelle fietsroutes Made – Breda en Made – Oosterhout) en 2.17 (verbeteren fietsroutes sportverenigingen).

Voor deze projecten is in 2020 een onderzoek uitgevoerd, met een enquête. De uitkomsten hiervan leiden tot een Uitvoeringsprogramma Fiets. Dit plan stellen we aan het einde van de zomer vast.

b. Onderhouden fiets- en voetpaden op B kwaiteit
In de planperiode (2016-2020) hadden we extra middelen om 75 % van onze fiets- en voetpaden op B-kwaliteit te onderhouden. De middelen hebben we ingezet voor het onderhoud op B-niveau. Willen we de fiets en voetpaden op B-niveau blijven onderhouden dan is een extra budget noodzakelijk. Onderhoud op C-niveau is de minimale eis.
Het onderhoud van de voetpaden voor het verbeteren van de toegankelijkheid is de komende jaren onderdeel van de Rode loperroute (hoofdvoetpaden). Voor het onderhoud fietspaden op B-niveau is op basis van het beleidsplan 2016-2020 € 140.000 structureel nodig.
In het najaar van 2020 wordt een beleidsplan Wegen aan de raad voorgelegd.