1.1 Algemeen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleid voor 2021 is vastgelegd in het collegewerkprogramma en komt voort uit het coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!”. In financiële zin is het beleid voor 2021 uitgewerkt in het meerjarenperspectief 2021 – 2023 bij de begroting 2020 (*1) .

Veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie en nieuwe politieke of bestuurlijke ambities kunnen aanleiding geven tot het formuleren van nieuwe beleidswensen. Als aanvulling op het al bekende beleid uit het collegewerkprogramma en het meerjarenperspectief.

In dit hoofdstuk zijn die nieuwe, aanvullende beleidswensen per programma opgenomen. Aangegeven is of de beleidswens een incidenteel of een structureel karakter heeft. En, in voorkomende gevallen, of de beleidswens om een investering in materiële vaste activa vraagt.

 

 

 

 

 

 

 

(*1) De begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019