Inleiding

Context

Terug naar navigatie - Context

In artikel 212 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad een verordening moet vaststellen voor het financieel beleid, financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2017 zo’n financiële verordening vastgesteld.

Artikel 3 van die verordening behandelt de Planning en Control-cyclus. Vastgelegd is dat het college van burgemeester en wethouders een kadernota aan de gemeenteraad aan dient te bieden. De kadernota moet een voorstel voor het beleid en de nieuwe kaders voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming bevatten.

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Met de kadernota geeft Drimmelen richting aan de begroting 2022 die in het najaar zal worden opgesteld. De kadernota bestaat zoals gebruikelijk uit nieuwe beleidswensen en het financieel beleidskader.

Nieuwe beleidswensen
Op grond van een zwaarwegend advies van de arbitragecommissie Jeugdzorg heeft het kabinet recent besloten om het macrobudget voor de jeugdzorg in 2022 eenmalig met € 1,3 miljard te verhogen. Naar verwachting zal pas bij het verschijnen van de september-circulaire duidelijk worden wat het aandeel van Drimmelen in deze extra middelen zal zijn en hoe we hier meerjarig mee om mogen gaan. Het nieuwe kabinet zal besluiten over een structurele verhoging van de jeugdzorgbudgetten vanaf 2023. Een deel van het extra geld zal nodig zijn om te investeren in het brede domein jeugd (preventie, toegang en zorg), een deel kunnen we gebruiken voor de integrale begroting.
Het college acht het daarom opportuun om niet nu maar bij de begroting 2022 een integrale afweging te maken over het voorleggen van wensen voor nieuw beleid. Wel brengt het college de raad nu op de hoogte van die wensen voor nieuw beleid, te onderscheiden in prioritaire beleidswensen en overige beleidswensen.

Financieel beleidskader
Het financieel beleidskader is verrijkt met enkele uitgangspunten die bijdragen aan het bereiken van een structureel en reëel sluitende begroting 2022. Het betreft uitgangspunten ten aanzien van
• De herijking van het Gemeentefonds
• De opschalingskorting
• De jeugdzorg
• Het abonnementstarief voor de Wmo
• Beschermd wonen
• De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
• Het Klimaatakkoord

Deze set aan uitgangspunten is op 19 mei 2021 gedeeld in de vergadering van de Financiële Commissie.