1.1 Algemeen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleid voor 2022 is vastgelegd in het collegewerkprogramma en komt voort uit het coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN!”. In financiële zin is het beleid voor 2022 uitgewerkt in het meerjarenperspectief 2022 – 2024 bij de begroting 2021*.

Veranderingen in wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie en nieuwe politieke of bestuurlijke ambities kunnen aanleiding geven tot het formuleren van nieuwe beleidswensen. Als aanvulling op het al bekende beleid uit het collegewerkprogramma en het meerjarenperspectief.

In dit hoofdstuk zijn de wensen voor nieuw beleid opgenomen. Te onderscheiden naar prioritaire en overige beleidswensen. Zoals hiervoor is aangegeven legt het college die wensen uitsluitend ter informatie voor.

 

*De begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 12 november 2020.